Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

ZASADY GŁOSOWANIA, REGULAMIN, ZARZĄDZENIE

SZCZECIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018
ZASADY GŁOSOWANIA

Od poniedziałku 30 października do niedzieli 12 listopada potrwa głosowanie na projekty, które zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. W tym roku można wybierać spośród 114 projektów.

W tym roku mieszkańcy złożyli 202 projekty. Pozytywnie ocenionych zostało 114, 9 wycofanych przez autorów, a odrzuconych 79.

Teraz czas na głosowanie!

Głosowanie na projekty które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną rozpocznie się 30 października i potrwa do 12 listopada 2017 r.

Jak głosować – krok po kroku

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Podział jest prosty: karty do głosowania podzielone są na te dla osób do 16 roku życia (które są poszerzone o rubrykę zgody rodzica, opiekuna na udział w głosowaniu) oraz te powyżej 16 roku życia.

Kto? Gdzie?

Głosowanie będzie odbywało się za pośrednictwem nowej zakładki na stronie www.sbo.szczecin.eu

W celu weryfikacji, a zarazem uwiarygodnienia naszego głosu konieczne będzie podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, telefonu komórkowego oraz imienia matki.

Uwaga! W elektronicznej karcie do głosowania w rubryce „numer telefonu komórkowego” ten samego numeru telefonu można użyć maksymalnie 5 razy.

W głosowaniu można oddać maksymalnie 3 głosy: 1 na projekt ogólnomiejski, 1 na dowolny projekt dzielnicowy duży i 1 na dowolny projekt dzielnicowy mały.

W każdej kategorii jest również możliwość nieoddawania głosu wcale, więc np. jeśli zależy nam na oddaniu głosu na projekt ogólnomiejski, a nie chcemy głosować na pozostałe wystarczy zaznaczyć przy projektach dzielnicowe duże/małe przycisk „brak głosu”.

W tym roku kolejność projektów na kartach do głosowania wygląda tak:

 1. Projekty ogólnomiejskie
 2. Projekty dzielnicowe małe (Zachód, Prawobrzeże, Północ, Śródmieście)
 3. Projekty dzielnicowe duże (Północ, Śródmieście, Prawobrzeże, Zachód)

Po dokonaniu wyboru i zatwierdzeniu go, na podany numer telefonu zostanie przesłany kod weryfikacyjny, który należy wpisać w odpowiednim polu, by zakończyć głosowanie.

Gdzie głosować?

Głosować można za pośrednictwem Internetu:

 • samodzielnie, również w siedzibach Rad Osiedli (w wyznaczonych godzinach zostaną udostępnione komputery dla mieszkańców)
 • z pomocą pracownika Urzędu Miasta - w wyznaczonych punktach (Urząd Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1), filia urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40), MBP nr 25 (ul. Ku Słońcu 76), DK Klub Skolwin (ul. Stołczyńska 163), lub BUDŻETObusie

Dla osób zainteresowanych w wymienionych wyżej 4 punktach stacjonarnych będą udostępnione formularze papierowe, które po zakończeniu głosowania zostaną wprowadzone, przez osoby upoważnione, do systemu elektronicznego.

UWAGA. Osoby, które: nie posiadają zameldowania, ale mieszkają w Szczecinie, nie posiadają zameldowania, ale mieszkają i studiują na terenie miasta lub nie posiadają zameldowania, ale mieszkają i uczęszczają do szkół na terenie miasta - mogą głosować WYŁĄCZNIE w punktach (Urząd Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1), filia urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla39/40), MBP nr 25 (ul. Ku Słońcu 76), DK Klub Skolwin (ul. Stołczyńska 163) lub BUDŻETObusie. Weryfikacja uprawnienia do głosowania w tych miejscach będzie przeprowadzana przez pracownika urzędu na podstawie dokumentu tożsamości.

Uwaga! Jedna osoba może zagłosować tylko raz w dniach od 30 października do 12 listopada!

Zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 486/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia z dnia 3 listopada 2017 r.

zmieniające w sprawie zasad obsługi głosowania oraz sposobu weryfikacji głosów w ramach konsultacji społecznych - Szczeciński Budżet Obywatelski 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), § 4 Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) oraz § 7 ust. 5 i § 8 ust. 7 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 455/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad obsługi głosowania oraz sposobu weryfikacji głosów w ramach konsultacji społecznych - Szczeciński Budżet Obywatelski 2018, załącznik nr 3 do Zarządzenia - Lista punktów do głosowania na Szczeciński Budżet Obywatelski 2018 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 455/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zasad obsługi głosowania oraz sposobu weryfikacji głosów w ramach konsultacji społecznych - Szczeciński Budżet Obywatelski 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), § 4 Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) oraz § 7 ust. 5 i § 8 ust. 7 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W ramach konsultacji społecznych w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 prawo udziału w głosowaniu posiadają wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin, zwanej dalej Miastem, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 1. są zameldowani w Mieście;
 2. nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują w Mieście;
 3. nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują i studiują na terenie Miasta;
 4. nie posiadają zameldowana, ale zamieszkują i uczęszczają do szkół na terenie Miasta.

§ 2.

Głosowanie na zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 przeprowadza się w terminie od dnia 30 października 2017 r. do dnia 12 listopada 2017 r.

§ 3.

 1. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej lub papierowej z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W formie elektronicznej w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i b lub papierowej w punktach do głosowania mogą zagłosować wyłącznie uprawnieni, o których mowa w § 1 pkt 1.
 3. Uprawnieni, o których mowa w § 1 pkt 2, 3 i 4 mogą zagłosować wyłącznie w formie elektronicznej w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b lub papierowej w punktach do głosowania, o których mowa w § 5 ust. 1 Zarządzenia.
 4. Głosowanie przeprowadza się w formie:
  1. elektronicznej:
   1. za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej http://sbo.szczecin.eu;
   2. w punktach do głosowania, po weryfikacji uprawnienia do udziału w głosowaniu przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Szczecin, zwanego dalej Urzędem, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  2. papierowej w punktach do głosowania - za pośrednictwem papierowej karty do głosowania, możliwej do pobrania w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji uprawnienia do udziału w głosowaniu przeprowadzonej przez pracownika Urzędu, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Głosy oddane w formie papierowej zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu do głosowania po zakończeniu głosowania.
 6. Wzór karty do głosowania dla osoby, która ukończyła 16 lat stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 7. Wzór karty do głosowania dla osoby, która nie ukończyła 16 lat stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4.

 1. W głosowaniu na propozycje zadań przeznaczonych do realizacji można oddać maksymalnie trzy głosy:
  1. jeden głos na zadania ogólnomiejskie;
  2. jeden głos na zadania dzielnicowe duże w dowolnej dzielnicy;
  3. jeden głos na zadania dzielnicowe małe w dowolnej dzielnicy.
 2. Wszystkie głosy przysługujące mieszkańcowi uprawnionemu do głosowania należy oddać w jednym akcie głosowania.
 3. W głosowaniu można zagłosować wyłącznie jeden raz, co oznacza brak możliwości zmiany oddanego głosu.

§ 5.

 1. W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 zostaną zlokalizowane stacjonarne punkty do głosowania elektronicznego oraz papierowego. Listę punktów do głosowania oraz godziny ich otwarcia określa załącznik nr 3 do Zarządzenia.
 2. W celu usprawnienia systemu głosowania oraz zwiększenia jego dostępności dla osób głosujących dopuszcza się zorganizowanie na terenie Miasta mobilnych punktów do głosowania.

§ 6.

 1. Podczas głosowania na zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wszystkie zadania znajdujące się na listach zadań do głosowania promowane są w sposób obiektywny.
 2. Promocja zadań znajdujących się na listach zadań do głosowania przez jednostki organizacyjne oraz pomocnicze Miasta odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem materiałów promocyjnych przygotowanych przez Urząd.
 3. Promocja zadań znajdujących się na listach zadań do głosowania odbywa się w jednostkach organizacyjnych lub pomocniczych Miasta wyłącznie z wykorzystaniem materiałów promocyjnych przygotowanych przez Urząd.

§ 7.

Jednostką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych, Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów, Dyrektorowi Wydziału Informatyki.

§ 9.

Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do ścisłej współpracy z Dyrektorem Biura ds. Organizacji Pozarządowych w zakresie realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 10.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 12.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE