FAQ

 

Czy aby złożyć projekt drogą elektroniczną potrzebny jest podpis elektroniczny?

Nie, nie jest potrzebny podpis elektroniczny.

 

Czy lista poparcia projektu będzie upubliczniona na stronie sbo.szczecin.eu?

Nie, nie będzie. 
 

Czy na liście poparcia mają się podpisać mieszkańcy z danego obszaru, którego dotyczy projekt, czy też mogą to być mieszkańcy całego miasta?

Mogą to być mieszkańcy całego miasta.

 

Jak mogę znaleźć informację do jakiego osiedla, obszaru lokalnego należy moja ulica?

Jeśli brak pewności co do lokalizacji miejsca, w którym ma zostać zrealizowany projekt SBO, można posłużyć się wyszukiwarką dostępną TUTAJ.
 

Czy w przypadku realizacji inwestycji na działce, w której w Księdze Wieczystej wskazanych jest wielu właścicieli Oświadczenie właściciela nieruchomości muszą podpisać wszyscy?

W Urzędzie weryfikujemy, czy w przypadku wygranej w głosowaniu mieszkańców projekt jest możliwy do realizacji: i od strony formalnej i od strony inwestycyjnej. Pod względem formalnym musimy mieć pewność, że na etapie inwestycyjnym nie wyniknie żadna przeszkoda, która mogłaby stanąć na drodze realizacji projektu. Brak zgody jednego z właścicieli nieruchomości jest taką przeszkodą. Musimy mieć pewność, że wszyscy właściciele nieruchomości wyrażają zgodę dla realizacji projektu.

Jest to istotne, ponieważ  Gmina Szczecin jest zobowiązana ustawowo do  zrealizowania inwestycji z SBO, która została wybrana w głosowaniu mieszkańców. Obowiązek ten nakłada ustawa o samorządzie gminnym.
 

Mój projekt dotyczy inwestycji na działce nie należącej do Miasta. Czy do formularza projektu muszę załączyć umowę użyczenia nieruchomości?

Nie. To jest wyłącznie dokument poglądowy dla właściciela działki. Umowa z właścicielem nieruchomości, na której ma powstać inwestycja zostanie podpisana jeśli twój projekt wygra w głosowaniu mieszkańców. Na etapie złożenia projektu SBO w Urzędzie niezbędne jest wyłącznie załączenie podpisanego  oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia nieruchomości. Oświadczenie to jest jednym z załączników do formularza projektu SBO.
 

Kiedy można składać propozycje zadań do SBO 2020?

Propozycje można składać w dniach od 5 czerwca od godz. 9.00, do piątku 5 lipca do godz. 15.30.
 

Kto może składać wniosek? Czy swoje projekty mogą składać instytucje, szkoły, związki?

Projekty do Budżetu Obywatelskiego mogą składać wyłącznie mieszkańcy Szczecina (osoby fizyczne). Oznacza to, że nie mogą ich składać instytucje: stowarzyszenia, szkoły, firmy. Za pomysłem zgłoszonym do SBO musi stać konkretny człowiek.
 

Jakie projekty można składać?

Projekty są podzielone na dwie kategorie obszarowe:

Ogólnomiejskie - takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednego obszaru lokalnego lub jeśli dotyczą całego Szczecina. Na te projekty przeznaczono z całej puli dostępnych środków 3.816.000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć tej kwoty.

Lokalne – Gmina Szczecin została podzielona na 22 obszary lokalne. Na projekty lokalne przeznaczono z całej puli środków dostępnych w 2020 r. kwotę 8.904.000 zł.

Jeśli chodzi o tematykę projektów w tej edycji zniknęły wszystkie ograniczenia: do tej pory można było zgłaszać wyłącznie pomysły na inwestycje. Od teraz można zgłosić dowolny, również „miękki” pomysł o ile będzie mieścił się w zadaniach własnych Gminy. Czy tak jest będą to weryfikowali urzędnicy Urzędu Miasta Szczecin do których zgodnie z charakterem pomysłu trafią projekty SBO. Krótko mówiąc można zgłaszać propozycję budowy ścieżki rowerowej czy placu zabaw, ale również wydanie książki, zorganizowanie festynu, festiwalu czy zajęć dla dzieci.
 

Czy istnieje ograniczenie ilość projektów, które można składać?

Każdy mieszkaniec Szczecina może złożyć nieograniczoną liczbę projektów.

Skąd pobrać formularz zgłoszeniowy? Jak go złożyć?

Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny:

W serwisie internetowym: sbo.szczecin.eu istnieje możliwość złożenia projektu w wersji elektronicznej. Wystarczy kliknąć w Zgłoś projekt, zarejestrować się / zalogować i dalej postępować zgodnie ze wskazówkami.

W wersji papierowej – formularze można pobrać:

  • w Biurze Obsługi Interesantów, sala 62 , Urząd Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1,
  • w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40 w Szczecinie.

Po wypełnieniu formularza w domu należy go złożyć w jednym z wybranych Biur Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Wszystkie wnioski złożone drogą papierową zostaną przepisane do systemu elektronicznego, do którego dostęp gwarantuje strona sbo.szczecin.eu.

Jak zaznaczyć powierzchnię?

Zadania mogą być realizowane na większym obszarze lub kilku lokalizacjach. Wskazanie jednego punktu będzie bardzo mylące. Istnieje możliwość zaznaczania na mapie kilku lokalizacji poprzez tworzenie tzw. multipunktów. W przypadku realizacji zadania na większym obszarze należy postawić znaczniki w miejscach określających granice danej powierzchni.

Kto może zarejestrować się do portalu sbo.szczecin.eu?

W portalu mogą rejestrować się tylko i wyłącznie główni pomysłodawcy projektów do SBO. Nazywamy ich liderkami lub liderami. Nie można złożyć projektu w imieniu innych osób.

Co jeśli pomysł do SBO ma wielu autorów?

Jeśli pomysł ma wielu autorów, musi złożony złożony przez jedną osobę: liderkę lub lidera, z którym w razie potrzeby będą kontaktowali się urzędnicy Urzędu Miasta Szczecin w czasie weryfikacji wniosków. W formularzu projektu istnieje również możliwość dopisania imion i nazwisk współautorów projektu.

Jakie zadania mogą być finansowane ze środków SBO 2020?

Wszystkie projekty składane do SBO muszą należeć do zadań własnych Miasta. Mogą być to zadania: o charakterze inwestycyjnym, o charakterze nieinwestycyjnym, tzw. projekty miękkie, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, których szacunkowy koszt nie przekracza puli środków właściwej danemu obszarowi.

Kiedy formularz zgłoszeniowy będzie uznany za niepoprawny?

Formularz musi zostać wypełniony przez lidera we wszystkich polach obowiązkowych od 1 do 9. Formularz elektroniczny dostępny w serwisie: sbo.szczecin.eu uniemożliwi pozostawienie pustego pola.

Ponadto każdy mieszkaniec, będący liderem lub liderką projektu do SBO składa na formularzu zgłoszeniowym oświadczenia dotyczące:

  • wyrażenia zgody na udostępnienie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Urzędu: sbo.szczecin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje),
  • wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących SBO 2020, w tym zamieszczenie przesłanego formularza na stronie internetowej Urzędu: sbo.szczecin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje),
  • zapoznania się z informacją o realizacji obowiązku informacyjnego przez Administratora danych osobowych.

Niewyrażenie zgód obligatoryjnych przez lidera lub liderkę zgłaszanego zadania spowoduje negatywną weryfikację projektu.

Jak można się dowiedzieć czy dany teren należy do Miasta?

W ramach SBO można składać propozycje zadań zlokalizowane na mieniu Gminy Miasto Szczecin. W tym celu, na mapie, dostępnej w formularzu zgłoszeniowym na stronie: sbo.szczecin.eu, mienie Gminy zostało oznaczone kolorem żółtym. Ponadto, mapa umożliwia sprawdzenie numeru oraz obrębu działki, na której planowana jest inwestycja oraz pozwala na odczytanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danym obszarze.

W przypadku zadań zgłaszanych w wersji papierowej o kwestie dotyczące własności terenu można zapytać mailowo lub telefonicznie korzystając z danych kontaktowych dostępnych na portalu w zakładce Kontakt.

Uwaga! Lokalizacja zadania na terenie niebędącym w dyspozycji Gminy wymaga przedstawienia oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie.

Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia jest jednym z załączników do formularza. Składając projekt SBO w Urzędzie nie trzeba załączać umowy. Stanowi ona wyłącznie dokument poglądowy. Jej podpisanie będzie konieczne w przypadku zwycięstwa projektu  w głosowaniu mieszkańców Szczecina.

Co się stanie gdy zostaną zgłoszone podobne projekty np. dotyczące tej samej lokalizacji, bądź takie same?

W takiej sytuacji zostanie nawiązany kontakt z liderami lub liderkami projektów, którzy zdecydują o ewentualnym połączeniu projektów, bądź ich dalszym procedowaniu niezależnie od siebie.

Jak określić koszt projektu inwestycyjnego i nieinwestycyjnego?

W zakładce Materiały do pobrania na stronie sbo.szczecin.eu znajduje się Cennik miejski, w którym można sprawdzić ile do tej pory średnio kosztowały Miasto poszczególne elementy inwestycji. Oczywiście w toku weryfikacji projektu w Urzędzie Miasta Szczecin koszt projektu może zostać uaktualniony. Należy pamiętać, że ceny towarów i usług nie stanowią wartości stałych, tylko cały czas zmieniają się na rynku.

Gdzie można sprawdzić czy pomysł jest zgodny z zadaniami własnymi Miasta?

Aby uzyskać informacje na ten temat najlepiej skontaktować się z pracownikami Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt na stronie internetowej sbo.szczecin.eu.

Czy załączniki do projektu można składać w dowolnej ilości i w dowolnym formacie?

Obowiązuje limit załączników, w przypadku formularza zgłoszeniowego składanego w wersji elektronicznej. Całkowita wartość załączników nie może przekroczyć 10 MB.

Co mogę zrobić, jeśli na stronie nie znalazłem/znalazłam interesujących mnie informacji?

W takiej sytuacji zapraszamy do kontaktu wysyłając wiadomość na adres: sbo2020@um.szczecin.pl, a także pod numerem telefonu: 91 4245 000, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Po co w ogóle jest budżet obywatelski? Do czego służy, co daje?

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu Miasta Szczecin. O jej wydatkowaniu zadecydują bezpośrednio szczecinianie w powszechnym głosowaniu. Głosować będzie można na projekty – pomysły zgłoszone wcześniej również przez szczecinian. Jest to proces wydatkowania części środków publicznych powierzony w całości mieszkańcom. W roku 2020 w taki sposób wydana zostanie kwota 12.720.000 złotych. Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy ma szanse na wcielenie w życie swojego pomysłu na Miasto. W Szczecinie powstało w ten sposób wiele przedsięwzięć i inwestycji.