Startują nabory do Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego

Chcesz zaangażować się głębiej w pracę nad Szczecińskim Budżetem Obywatelskim? Rozważ zgłoszenie swojej kandydatury do jednego z zespołów pracujących nad wnioskami, które zostały zweryfikowane negatywnie w Urzędzie Miasta Szczecin.

Do Zespołu Opiniującego SBO 2020 szukamy:

  • przedstawicieli mieszkańców, którzy chcieliby społecznie pomóc w opiniowaniu projektów do SBO 2020 zweryfikowanych negatywnie w Urzędzie,
  • przedstawicieli Rad Osiedli Miasta Szczecin z zastrzeżeniem, że przedstawicielem nie może być Radny Miasta Szczecin. Tylko jeden przedstawiciel jednej Rady Osiedla może zostać członkiem Zespołu Opiniującego - w przypadku wylosowania dwóch przedstawicieli decyduje kolejność losowania.

Do Zespołu Odwoławczego SBO 2020 szukamy:

  • autorów zwycięskich projektów poprzednich edycji SBO,
  • osób, które zasiadały w Zespole Opiniującym projekty SBO w poprzednich edycjach.

Praca w obu Zespołach ma charakter społeczny.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, podpisanie i  dostarczenie do dnia 12 czerwca 2019 r. do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin.

Wybór członków zespołów  zostanie dokonany w formie losowania spośród nadesłanych zgłoszeń  w poszczególnych kategoriach.

Jedna osoba nie może zostać wybrana do obu zespołów.

Planowany okres pracy obu zespołów: połowa czerwca – połowa września. Występuje zmienna intensywność pracy, w zależności od ilości zgłoszonych projektów mogą to być spotkania w częstotliwości od raz na dwa tygodnie do dwóch spotkań w tygodniu. Spotkania organizowane są w godzinach popołudniowych.

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO
  3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ RAD OSIEDLI

ZESPÓŁ OPINIUJĄCY, weryfikuje w pierwszej instancji projekty odrzucone w Urzędzie. Może jeden raz skierować je do ponownego rozpatrzenia, bądź podtrzymać decyzję urzędników.

Członkowie Zespołu Opiniującego zatwierdzają również listę projektów SBO, które zostaną poddane pod głosowanie. Zespół Opiniujący tworzą mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Rad Osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.

ZESPÓŁ ODWOŁAWCZY, pracuje z projektami, które zostały ponownie odrzucone w Urzędzie po interwencji Zespołu Opiniującego. Zespół Odwoławczy może cofnąć jeden raz odrzucony projekt do ponownej weryfikacji w Urzędzie, bądź podtrzymać decyzję urzędników. Zespół Odwoławczy  składa się z autorów zwycięskich projektów SBO oraz osób zasiadających w Zespole Opiniującym w poprzednich edycjach.