Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

SZCZEGÓŁY

Różane Ogrody II

IMIĘ I NAZWISKO: Waldemar Tomczyk
DODATKOWI AUTORZY: Bożena Błaszczyk, Jan Stencelewicz, Renata Tomczyk
CHARAKTER ZADANIA: Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże - do 140000,00 zł
OPIS ZADANIA: Nasadzenia krzewów ozdobnych, w tym w miarę możliwości różanych, róż wielokwiatowych, róż rabatowych, dzikich róż oraz róż parkowych - pojedynczych i żywopłotów, róż okrywowych w formie kwiatowych kobierców oraz pnących oraz innych krzewów kwitnących w formie klombów na terenie Kijewa wraz z powstaniem alejek i malej architektury oraz postumentem królowej Jadwigi. Gatunki i miejsca sadzonych krzewów na wskazanych działkach zostaną uzgodnione tak, by nie miały one negatywnego wpływu na SPK "Puszcza Bukowa".
UZASADNIENIE ZADANIA: Kwiaty i kwietne krzewy były symbolem osiedla Kijewo w przeszłości. Nasadzenia krzewów kwiatowych przy głównych drogach osiedla nawiąże do historycznego charakteru tego miejsca. Jest ponadto uzasadnione tym, że osiedle to przecięte jest ruchliwymi drogami przelotowymi (Struga, Zwierzyniecka, Niedźwiedzia), gdzie pojazdy generują hałas uciążliwy dla mieszkańców osiedla. Krzewy będą stanowić piękne, naturalne ekrany akustyczne. Postument Królowej Polski będzie nawiązywać do polskich korzeni miasta. Jadwiga Królowa jest przykładem bezgranicznej miłości do Boga, zatroskania o losy Ojczyzny i postawy miłosiernej wobec naszych bliźnich. Jest patronką Kijewa i niekwestionowanym autorytetem, przykładem wzorowego sprawowania władzy z przedkładaniem dobra obywateli nad dobro własne. Jest to pierwsze osiedle na wjeździe do Szczecina od strony wschodniej. Nasadzenie krzewów ozdobnych doda estetyki i reprezentacyjnego charakteru temu miejscu i całej okolicy stanowiącej główny wjazd do miasta i wyjazd. Spowoduje utrwalenie wizerunku Szczecin jako miasta zieleni i nawiąże do idei "Szczecin Floating Garden 2050".
BENEFICJENCI ZADANIA: Mieszkańcy Kijewa oraz pozostałych dzielnic Prawobrzeża oraz osoby odwiedzające Szczecin.
LOKALIZACJA, MIEJSCE: Działki ewidencyjne: 326201_1.4085.116/18, 326201_1.4107/148, 326201_1.4085.234/8, 326201_1.4085.309/2, 326201_1.4107.98/10, 326201_1.4108.2/17, 326201_1.4109.100/3, 326201_1.4107.142/2, 326201_1.4085.2/4, 326201_1.4085.138/6, 326201_1.4085.2/3.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:

lp. składowa: koszt zł brutto:
1. projekt różanego ogrodu 10000,00
2. zakup roślin i nasion trawy 10000,00
3. zakup ziemi ogrodniczej i żwiru na alejki oraz krawężników 5000,00
4. zakup elementów dekoracyjnych, elementów małej architektury 10000,00
5. postument Królowej Jadwigi 86000,00
6. koszt wykonania ogrodu 19000,00

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA RAZEM: 140000.00

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI:

LISTA UWAG ZGŁOSZONYCH DO WNIOSKU:

JEDNOSTKA - WUiAB:

Czy teren, którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? (jeżeli tak, proszę podać właściwy Nr Uchwały Rady Miasta Szczecin)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): OPINIA - UWAGI

działka nr 2/3 obręb 4085 -brak planu pozostałe działki objęte planem Uchwała nr XIII/346/07 z dnia 17.09.2007 r. Majowe -Kijewo" i Uchwała nr XIII/346/07 z dnia 17.09.2007 r. Kijewo -Park Leśny Dąbie"

Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? (jeżeli nie, proszę wskazać niezgodności)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): OPINIA - UWAGI

działka nr 2/3 obręb 4085 -brak planu, pozostałe działki objęte planem- zgodne z planem

JEDNOSTKA - WGKiOŚ / JEDNOSTKA - ZUK:

Czy zadanie ma charakter inwestycyjny? (tj. taki, który obejmuje realizację zadania publicznego polegającego na remoncie, modernizacji, adaptacji, budowie nowych obiektów lub zakupie wyposażenia o jednostkowej wartości przewyższającej kwotę 3.500 zł)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności? (jeżeli tak, proszę wskazać jakie).

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?(jeśli tak, proszę podać jakiego)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi):

Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania? (zgoda musi być udzielona na piśmie, w przypadku barku zgody należy wezwać Autora zadania do uzupełnienia)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Zadanie jest kontynuacją projektu Różane Ogrody w Kijewie, którego zakończenie I etapu planowane jest na październik 2017 roku.

Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji? (jeżeli tak, proszę wskazać kiedy)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Wątpliwości nasuwa realizacja składnika rzeczowego nr 5 - postument królowej Jadwigi, którego koszt realizacji stanowi ok. 60% budżetu zadania.

Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Czy majątek, na którym miałoby zostać zrealizowane zadanie nie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej? Jeśli tak, proszę podać jakiej

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): NIE

Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi):

Nie dotyczy

Szacunkowy koszt projektu:

Szacunkowy koszt projektu przedstawiony przez wnioskodawców jest urealniony.

Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach? Jakie? (proszę podać ich szacunkową wartość)

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Realizacja zadania będzie wymagała utrzymania i bieżącej konserwacji zieleni oraz powstałych elementów technicznych.

Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź (pole puste oznacza brak odpowiedzi): TAK

Zasadne jest przeprowadzenie konsultacji z Architektem Miasta oraz wydziałem odpowiedzialnym za kwestie pomników, upamiętnienia itd.

DODATKOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI WYDZIAŁÓW/JEDNOSTEK URZĘDU:

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE