LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Chodnik dla przedszkola

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ul. Ceglana i Miedziana w Szczecinie.

Wnioskodawca:

Łukasz Listwoń

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na budowie nowego chodnika w ciągu ulic Ceglanej i Miedzianej w Szczecinie.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Zadanie jest zasadne z uwagi na dwa ważne czynniki. Po pierwsze obie ulicy okalają budynek Przedszkola Publicznego nr 73 w Szczecinie. Obecnie wielu rodziców zgłasza, że istnieje w tym rejonie wysokie niebezpieczeństwo w czasie prowadzenia oraz odbierania dzieci z placówki z uwagi na brak wystarczającej, bezpiecznej infrastruktury chodnikowej. Po drugie we wskazanym obszarze, mieszkańcy apelują o budowę chodnika od dziesiątek lat.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Beneficjentami zadania będą rodzice i dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 73, mieszkańcy oraz przedsiębiorcy okolicznych ulic.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa chodnika1 260 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4405444609 Lng: 14.5714598894

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.3014.26/57; Obręb: 3014; Numer działki: 26/57; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 105; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 3332; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3329.27; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działek: 26/57 i 6/5, obu i z obrębu 3014, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Obie w całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Majątek jest obciążony umowami dzierżawy. Obciążenia nie kolidują z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Inwestycja znajduje się na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. W związku z tym tutejszy wydział nie ma podstaw do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Jako ewentualna przebudowa ulicy w granicach pasa drogowego będzie wymagała zgłoszenia.

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Należy opracować dokumentację projektową c celu realizacji budowy.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

W przypadku budowy obustronnego chodnika w ciągu ulicy Miedzianej może wystąpić naruszenie działki nr 27/1 z obr. 3014, która jest w użytkowaniu wieczystym przez spółdzielnię mieszkaniową.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W przypadku budowy obustronnego chodnika w ciągu ulicy Miedzianej może wystąpić naruszenie działki nr 27/1 z obr. 3014, która jest w użytkowaniu wieczystym przez spółdzielnię mieszkaniową.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

W przypadku budowy chodnika obustronnego, należy podjąć współpracę z użytkownikiem wieczystym działki nr 27/1 z obr. 3014

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowy powyżej 1 roku.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt 1.260.000,00 zł

Uwagi:

Rzeczywisty koszt zostanie określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty bieżącego utrzymania 1000-5000

Uwagi:

Mogą wystąpić uszkodzenia powodujące potrzeby bieżącego utrzymania w zakresie napraw

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W przypadku budowy obustronnego chodnika należy uzyskać prawo do dysponowania terenem działki nr 27/1 z obr. 3014 od użytkownika wieczystego

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE