LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Wybieg dla psów w parku S. Żeromskiego

POPRZEDNI TYTUŁ ZADANIA:

Wybieg dla psów Sczanieckiej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Działka 19/7, obręb 1028. Okolice tzw. "Domku Grabarza"

Wnioskodawca:

Łukasz Listwoń

OPIS ZADANIA:

Projekt zakłada wyposażenie w przeszkody/zabawki na wybieg dla psów.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Socjalizacja czworonogów, więzi społeczne między właścicielami psów, edukację prawną i ekologiczną tutejszej społeczności, możliwość tresury swoich pupili w bezpiecznych warunkach

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy Szczecina.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Wybieg dla psów o powierzchni do 2000 m kwadratowych157 500,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 500,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325702563 Lng: 14.5675153886

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1028.19/7; Obręb: 1028; Numer działki: 19/7; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 115; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 26493; Pole powierzchni - graficzna (m2): 26490.34; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: NIE

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Według lokalizacji graficznej oraz treści wniosku- miejscem realizacji zadania jest działka nr 20/10 z obrębu 3208. (TAK) PO ZMIANIE LOKALIZACJI : Odp.: TAK - Na podstawie treści wniosku i załącznika zidentyfikowano nr działki 19/7 i nr obrębu 1028 (okolice tzw. 'domku Grabarza), jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Po zmianie lokalizacji. TAK- w całości (przed zmianą -tak).

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Potencjalny teren inwestycyjny.(Odp. do poprzedniej lokalizacji) PO ZMIANIE LOKALIZACJI: NIE - Nie jest terenem inwestycyjnym.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

PO ZMIANIE LOKALIZACJI: Majątek jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Wniosek należy uzgodnić z konserwatorem zabytków.

Uwagi - uzasadnienie

Po zmianie Lokalizacji - Spełnia (poprzednia lokalizacja - nie spełnia). Majątek jest obciążony - została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. oraz ZWiK Sp. z o.o. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Wniosek należy uzgodnić z konserwatorem zabytków. Działka nr 19/7 z obrębu 1028 nie jest terenem inwestycyjnym. (Odp. WZiON -- Ref. ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych/Ałła Czeczel tel. 5530.) Rekomendacja do dalszego opiniowania.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy obszaru Park im. Żeromskiego wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego(pod nr rej. A - 1109, nr dec. Kl.540/25/83 z dnia 15.11.1983 r.). W związku z tym projekt wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na ścisła ochronę konserwatorską nie jest wskazane lokalizowanie tego typu inwestycji na przedmiotowym terenie. Wnioskuje się zmianę lokalizacji dla projektu.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchwała Nr XLV/1339/14 z dnia 13.10.2014r. "Bolinko-Rynkowa 3" S.B.2026.MW/U.U zabudowa wielorodznna, S.B.2038.KD.L - droga publiczna, ulica lokalna PO ZMIANIE LOKALIZACJI ZAMIERZENIA, PROPONOWANA NOWA LOKALIZACJA - DZIAŁKA NR 19/7 Z OBR. 1028 OBSZAR PARKU ŻEROMSKIEGO- BRAK PLANU MIEJSCOWEGO.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

S.B.2026.MW/U.U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, S.B.2038.KD.L - droga publiczna, ulica lokalna, do czasu budowy drogi dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe w formie parkingów, placów zabaw itp. PO ZMIANIE LOKALIZACJI ZAMIERZENIA, PROPONOWANA NOWA LOKALIZACJA - DZIAŁKA NR 19/7 Z OBR. 1028 - BRAK PLANU MIEJSCOWEGO.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

PO ZMIANIE LOKALIZACJI ZAMIERZENIA, PROPONOWANA NOWA LOKALIZACJA - DZIAŁKA NR 19/7 Z OBR. 1028 - BRAK PLANU MIEJSCOWEGO, NIE JEST WYMAGANA DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Ocena akceptującego WUiAB: nie spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wojewódzki Konserwator Zabytków

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Dla przedmiotowego obiektu jest wszczęty ale nie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

250 000,00

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

koszty utrzymania i eksploatacji, 3000,00 zł/rok

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Dla przedmiotowego terenu jest wszczęty a nieobowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

szacunkowe koszty realizacji zadania przewyższają wartość przeznaczoną dla zadań dzielnicowych małych. Zadanie możliwe do zrealizowania po przydzieleniu zadania do dzielnicowych dużych.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE