LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Skatepark na Rugiańskiej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Były tor kolarski na ul. Rugiańskiej.

Wnioskodawca:

Łukasz Listwoń

OPIS ZADANIA:

Strefa SKATEPARK jest wielofunkcyjnym miejscem do uprawiania sportów ekstremalnych. Mogą z niej korzystać zarówno użytkownicy deskorolek, rolek, hulajnóg jak i rowerów wyczynowych. Jest to typ skateparku osiedlowego, co oznacza, że może przebywać na nim kilkanaście osób jednocześnie. Skatepark może być wykonany metodą z prefabrykatów lub konstrukcji stalowo-drewnianych. Na skatepark składa się wiele elementów: quarter pipe; zestaw: box, schody i poręcz łamana; quarter i wall ride; fun box; box; rainbow; pole jam; C- quarter pipe itd.

UZASADNIENIE ZADANIA:

SKATEPARK jest odpowiedzią na rosnącą popularność sportów ekstremalnych wśród młodzieży, w tym jazdy na deskorolce, hulajnogach, rolkach i rowerach BMX. Do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane strefy – skateparki, których jest za mało. Z powodu braku miejsc specjalnie przygotowanych dla osób uprawiających sporty ekstremalne, niejednokrotnie zniszczeniu ulegają osiedlowe drogi, place, chodniki, murki. Korzystanie z nieprzygotowanych miejsc i nawierzchni stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Potrzeba tworzenia skateparków w mieście jest jednoznaczna z potrzebą tworzenia stref integracji młodzieży i możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. SKATEPARK byłby nie tylko kolejnym punktem atrakcji Szczecina, ale przede wszystkim bardzo ciekawą alternatywą dla integracji społecznej.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina, głównie młodzież.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa skateparku700 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 700 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4491838119 Lng: 14.5767974854

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników oraz rozmowy z wnioskodawcą zidentyfikowano nr działki nr 5/1 z obrębu 3018 jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Majątek jest obciążony umowami dzierżawy. Obciążenia nie kolidują z wnioskiem SBO. Nie jest prowadzone postępowanie dot. sprzedaży.

Uwagi - uzasadnienie

System-SIP wskazuje, że ww. działka leży w jednostkach planistycznych: S.D.13.Z i S.D.13.G o kierunkach: " klasa ulicy zbiorcza". Wymagana opinia ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

wydział nie ma podstaw do zaopiniowania.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WS

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

700.000-,zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

koszty dozoru, konserwacji, modernizacji itp. szacunkowo ok. 70.000,-zł

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

Ocena ZDiTM

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE