LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Szczecin nad wodą - Jaworowy Staw

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Jaworowy Staw z otoczeniem (dz. nr 56/6, 56/7, 56/8, część 3/1) przy ul. Podbórzańskiej, os. Warszewo

Wnioskodawca:

Anna Smentek

Dodatkowi autorzy:

  • dr inż. arch. Adam Zwoliński (Opiekun SKN e_SCAPE, ZUT)
  • Piotr Rajewski (student)
  • Kinga Gawlik (studentka)
  • Jędrzej Treller (student)
  • Stanisław Czujkowski (student)
OPIS ZADANIA:

Główny cel inwestycji to umożliwienie rekreacji w otoczeniu Stawu Jaworowego. 1. Poprawa bezpieczeństwa Działania: montaż latarni parkowych, montaż barierek ochronnych przy stawie, kanalizacja rowu oraz zabezpieczenie wlotu kanalizacji deszczowej do Jaworowego Stawu (w sposób zapobiegający rozmywanie skarp i osuwanie się mas ziemnych), wyznaczenie przejścia dla pieszych z oznakowaniem, montaż podpórki dla rowerzystów. 2. Urozmaicenie zagospodarowania terenu i poprawa estetyki miejsca Działania: wkomponowanie stawu w układ funkcjonalny zespołu szkolno-przedszkolnego tj. remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Podbórzańskiej, montaż stojaka rowerowego, budowa alejek parkowych, montaż: siedzisk parkowych, ławek i śmietników z katalogu mebli miejskich, budowa pomostu i altany na wodzie, montaż ławostołu zadaszonego, pergoli i toalety publicznej, rewitalizacja zieleni i wykonywanie nowych nasadzeń z gatunków rodzimych. 3. Edukacja i informacja Działania: montaż interaktywnych tablic edukacyjnych nt. historii miejsca, zasobów fauny i flory, segregacja odpadów.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Obecne ukształtowanie i zagospodarowanie terenu wokół Stawu Jaworowego: stroma skarpa stawu od strony ul. Podbórzańskiej, 2 zdewastowane pomosty, śmieci zalegające wśród dziko rosnącej zieleni, 2 ławki na gruncie - nie zapewniają bezpiecznego korzystania z terenu. Plan miejscowy przewiduje dla tego terenu "zieleń urządzoną z wodami powierzchniowymi". Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu miejscowego oraz wpisuje się w realizację wizji Szczecin Floating Garden 2050. Realizacja zadania zmniejszy deficyt terenów rekreacyjnych szczególnie dla mieszkańców okolicznej zabudowy wielorodzinnej oraz podniesie wartość nieruchomości w tym obszarze.

BENEFICJENCI ZADANIA:

czasami: mieszkańcy Szczecina, często: mieszkańcy północnych osiedli miasta, bardzo często: mieszkańcy osiedla Warszewo (w tym dzieci uczęszczające do szkoły i przedszkola oraz ich opiekunowie)

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem dz. 56/7 (pow. 1,6529ha), Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza (w tym ornitologiczna i chiropterologiczna), dokumentacja projektowa + nadzory (autorski, inwestorski, przyrodniczy)213 000,00
wycinka drzew i krzewów z karczowaniem, cięcia w koronach, roboty ziemne, roboty melioracyjne i hydrotechnicz., remont chodnika wzdłuż ul. Podbórzanskiej (ok.140 mb./280m2)1 070 000,00
budowa ścieżki rowerowej (ok.140 mb./280m2) przynaglającej do chodnika wzdłuż ul. Podbórzańskiej84 000,00
oznakowanie przejścia dla pieszych (2200zł) oraz montaż podpórki dla rowerzystów (800zł)3 000,00
montaż ławo-stołu zadaszonego (4000zł)4 000,00
kanalizacja rowu na odcinku 55mb kd400 z wylotem80 000,00
montaż ok. 10 szt.latarni parkowych oraz podłączenia do oświetleń okazjonalnych100 000,00
montaż 6 szt. tablic edukacyjnych7 000,00
budowa pomostu z altaną (ᴓ ok.6 m), budowa barierek ochronnych przy ścieżkach i siedzisk wokół stawu430 000,00
budowa ścieżki klinkierowej (ok. 250 mb.)260 000,00
montaż pergoli nad stojakami rowerowymi długości ok. 15mb19 000,00
montaż 5 szt. ławek6 000,00
ustawienie 6 szt. koszy śmietnikowych, ustawienie 1 kpl. koszy do selektywnej zbiórki odpadów5 000,00
uzupełnienia zieleni: około 9 drzew (9000,00zł), 25 krzewów (2500,00), 40mb żywopłotu (4000,00zł), 12 pnączy (1200,00), 12000m2 trawnika (52000,00zł)68 700,00
toaleta publiczna350 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 699 700,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadnie miałoby być realizowane na terenie stanowiącym w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Działka 3/1 z obrębu 3065 posiada użytek dr - droga, w związku z tym, wniosek wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr XIX/444/16 z 17.05.2016 r. - plan "Warszewo-Duńska 2"

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Działki nr 56/6, 56/8 , 3/1 leżą w terenach elementarnych przeznaczonych pod drogi. Działka nr 56/7 leży w terenie elementarnym P.W.2204.UO/ZP o przeznaczeniu terenu pod zabudowę usługową w zakresie oświaty i zieleń urządzoną z wodami powierzchniowymi.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

1. ----- Przygotowanie dla przedmiotowego zadania zakresu na wykonanie prac projektowych, przeprowadzenie analizy rynku, udzielenie zamówienia jednostce projektowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, opinii, warunków, uzyskanie zezwolenia wodnoprawnego - 10-14 m-cy. 2. ----- Uzyskanie wymaganej prawem akceptacji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych do 3 m-cy. 3. ----- Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu, przekazanie placu budowy, wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów, wykonanie prac ziemnych, wykonanie i odbiór robót budowlanych, przekazanie do użytkowania - 6-8 m-cy.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W zakresie zieleni gminnej i zadrzewień oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

składowa 1: inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem dz. 56/7 (pow. 1,6529ha): 38 000,00 zł; składowa 2: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza (w tym ornitologiczna i chiropterologiczna): 25 000,00 zł; składowa 3: dokumentacja projektowa i nadzór autorski: 85 000,00 zł; składowa 4: nadzór inwestorski, nadzór przyrodniczy: 65 000,00 zł; składowa 5: wycinka drzew i krzewów z karczowaniem, cięcia w koronach: 150 000,00 zł; składowa 6: roboty ziemne: 400 000,00 zł; składowa 7: roboty melioracyjne i hydrotechniczne: 450 000,00 zł; składowa 8: remont chodnika wzdłuż ul. Podbórzanskiej (ok.140 mb./280m2): 70 000,00 zł (podbudowa chodnika nie nadaje się do ponownego wykorzystania co podwyższa koszt remontu); składowa 9: budowa ścieżki rowerowej (ok.140 mb./280m2): 84 000,00 zł; składowa 10: oznakowanie przejścia dla pieszych oraz montaż podpórki dla rowerzystów: 3 000,00 zł; składowa 11: montaż 3 szt. ławo-stołów zadaszonych: 12 000,00 zł; składowa 12: kanalizacja rowu na odcinku 55mb kd400 z wylotem: 80 000,00 zł; składowa 13: montaż ok. 20 szt.latarni parkowych oraz podłączenia do oświetleń okazjonalnych: 200 000,00 zł; składowa 14: montaż 6 szt. tablic edukacyjnych: 7 000,00 zł; składowa 15: budowa pomostu (ok. 25mb) z altaną (ᴓ ok.6 m): 80 000,00 zł; składowa 16: budowa barierek ochronnych przy ścieżkach i siedzisk wokół stawu: 550 000,00 zł; składowa 17: budowa ścieżek dookoła stawu: drewnianej (ok. 100mb.): 260 000,00 zł; składowa 18: budowa ścieżek dookoła stawu: klinkierowej (ok. 250 mb.): 200 000,00 zł; składowa 19: montaż pergoli nad stojakami rowerowymi długości ok. 30mb: 38 000,00 zł; składowa 20: montaż 6 szt. ławek: 7 200,00 zł; składowa 21: ustawienie 6 szt. koszy śmietnikowych, ustawienie 1 kpl. koszy do selektywnej zbiórki odpadów: 5 000,00 zł; składowa 22: uzupełnienia zieleni: około 10 drzew (10000,00 zł), 28 krzewów (2800,00), 40 mb żywopłotu (4000,00 zł), 12 pnączy (1200,00), 12000 m2 trawnika (52000,00 zł): 70 000,00 zł; składowa 15: toaleta publiczna: 350 000,00 zł; Koszt zadania razem: 3 219 200,00 zł Po poprawieniu wniosku przez autora zadanie możliwe jest do realizacji na poziomie 2 700 000,00 zł.

Uwagi:

Autor zadania poprawiając wniosek zmniejszył ilości jednostkowe na poszczególnych pozycjach. W naszej ocenie popełnił omyłkę w podaniu wartości szacunkowej w odniesieniu do ścieżki klinkierowej myląc ją ze ścieżką drewnianą. Dokładna weryfikacja zakresu rzeczowego (na poziomie finansowym 2 700 000,00 zł) będzie możliwa na etapie dokumentacji projektowej.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

koszty utrzymania czystości, konserwacja wyposażenia, przeglądy, opłaty za energię elektryczną 50 000,00 zł - 60 000,00 zł

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Dla porównania "Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów" w latach 2014-2015 kosztowała 4 950 634,15 zł. Zarówno Staw Brodowski jak i Staw Jaworowy mają zbliżoną powierzchnię (ok. 1 ha). Teren wokół Stawu Brodowskiego jest trzykrotnie większy niż przy Stawie Jaworowym, jednak był już wcześniej zagospodarowany i nie wymagał prac związanych z zagospodarowaniem naturalnego zbiornika wodnego wraz z otoczeniem.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE