LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Remontu Ulicy Puckiej i parkingu

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

ul. Pucka

Wnioskodawca:

Miłosz Kolec

OPIS ZADANIA:

Modernizacja ulicy Puckiej wraz z budową parkingu na ponad 120 miejsc. Odcinek drogi objęty zadaniem składa się z jezdni o długości 1000 metrów i szerokości 6 metrów, zbudowanej z kostki brukowej. Po jednej stronie ulicy jest wolna przestrzeń o szerokości około 5 metrów, którą można zagospodarować na parking dla mieszkańców pierwszego w mieście osiedla TBS Prawobrzeże. Na przewidzianym w projekcie odcinku ulicy Puckiej nawierzchnia z kostki brukowej wymaga szybkiej wymiany na asfaltową. Nawierzchnia w większości jest zniszczona i nierówna. W czasie deszczu tworzą się zastoiny wody i błota, w wyniku czego powstały ubytki na drodze. Proponowane zmiany w znacznym stopniu poprawią wartość użytkową jak również estetyczną tej części osiedla. Ulica nie była brana pod uwagę podczas remontów w Dąbiu w poprzednich latach.

UZASADNIENIE ZADANIA:

1. Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tych dróg. 2. Zwiększenie komfortu przejazdu oraz zmniejszenie oddziaływania akustycznego drogi na sąsiednią zabudowę mieszkaniową. Ponadto realizacja projektu wpłynie na spopularyzowanie idei budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców. 3. Z uwagi na ogólnodostępność drogi publicznej z efektów realizacji projektu może skorzystać każdy mieszkaniec (kierowca, pasażer, rowerzysta i pieszy). Z uwagi na fatalny stan nawierzchni, jej poprawa zostanie odebrana pozytywnie przez mieszkańców. Ulica również była wykorzystywana przez autobusy miejskie podczas remontu ulicy. 4. Nie niszczą się samochody gdy podczas parkowania podjeżdżają przez krzywe krawężniki. 5. Ułożony schemat miejsc postojowych, zwiększy przepustowość parkingu oraz ułatwi parkowanie. 6. Zminimalizowanie kurzu.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy: ulic, Dąbia, miasta Kierowcy korzystający z ulic jaki drogi alternatywnej (wyminięcie korków, dojazd do węzła Dąbie na A6) Piesi - turyści, goście, rowerzyści (również uczestnicy corocznego rajdu Szczecin - Kołobrzeg)

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Dokumentacja projektowa i nadzory100 000,00
Parking na 120 miejsc375 000,00
Remont ulicy Puckiej785 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3962018224 Lng: 14.6741509438

Identyfikator: 326201_1.4033.2/2; Obręb: 4033; Numer działki: 2/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 8; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6049; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6044.14; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3968927327 Lng: 14.6880340576

Identyfikator: 326201_1.4057.62; Obręb: 4057; Numer działki: 62; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 86; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 743; Pole powierzchni - graficzna (m2): 748.34; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działek: 2/2 z obrębu 4033, 1/2 z obrębu 4058 i 62 z obrębu 4057, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wszystkie w całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Brak planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

przebudowa ul. Puckiej w granicach pasa drogowego, wymaga zgłoszenia robót budowlanych bez konieczności uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; w innym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę i wcześniej uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

Przebudowa w ulicy bez zmiany granic pasa drogowego możliwa do realizacji w drodze zgłoszenia, w przeciwnym wypadku - pozowlenie na budowę z decyzją o lokalizacji celu publicznego

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Istnieje konieczność wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Po wykonaniu dokumentacji i zapewnieniu niezbędnych środków na realizację nastąpi wykonawstwo zadania.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

W 2018 r. ZDiTM zrealizował zadanie pn. "Przebudowa ulicy Puckiej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED na odcinku od ul. Elbląskiej do ulicy Tczewskiej wraz z wymianą istniejących punktów świetlnych." Wybudowane oświetlenie uliczne nie koliduje z planowaną inwestycj.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Istnieje konieczność wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Po wykonaniu dokumentacji i zapewnieniu niezbędnych środków na realizację nastąpi wykonawstwo zadania.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie dotyczy

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowe koszty zadania określono na około 3.800.000,- zł (dokumentacja projektowa i realizacja zadania). Zakres zadania: przebudowa jezdni i chodników, budowa miejsc parkingowych, budowa kanalizacji deszczowej. Koszty niezbędne na realizację określi wykonana dokumentacja (kosztorys inwestorski).

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Szacunkowe koszty zadania określono na około 3.800.000,- zł (dokumentacja projektowa i realizacja zadania). Zakres zadania: przebudowa jezdni i chodników, budowa miejsc parkingowych, budowa kanalizacji deszczowej. Koszty niezbędne na realizację określi wykonana dokumentacja (kosztorys inwestorski).

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zadanie możliwe do realizacji, ale koszty zdania przekraczają próg zadania dzielnicowego dużego tj. 1.260.000,- zł.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE