LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Skatepark na Majowym

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Zaplanowana lokalizacja Skateparku ma osiedlu Majowym (Prawobrzeże) zgłaszanego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego to działka o numerze D.M. 2044.US mieszcząca się na tyłach kościoła u zbiegu ulic Botanicznej i Marii Dąbrowskiej, naprzeciwko nowo wybudowanego wybiegu dla psów. Teren ten przeznaczony jest na sport i rekreację, gdzie dopuszcza się naziemne urządzenia sportowe z niezbędnym wyposażeniem. Skatepark planujemy zbudować na miejscu dotychczasowego starego boiska, pomiędzy usypanymi wałami ziemi, obrośniętymi roślinnością zieloną także w okresie zimowym, co stanowi doskonałą barierę dla hałasu. Wielkość skateparku ostatecznie będzie wynikać z kwoty dostępnej w ramach zadania dzielnicowego dużego, co oznacza całkowite dostosowanie się projektu do wymagań i limitu finansowego.

Wnioskodawca:

Marcin Biskupski

Dodatkowi autorzy:

  • Artur Brończyk
  • Artur Witkowski
  • Barbara Cynowska
OPIS ZADANIA:

Planowany projekt zakłada budowę skateparku monolitycznego betonowego na terenie boiska na działce o numerze D.M. 2044.US mieszczącej się na tyłach kościoła u zbiegu ulic Botanicznej i Marii Dąbrowskiej, naprzeciwko nowo wybudowanego wybiegu dla psów. Najważniejsze cechy projektu: 1. Materiał podłoża i wszystkich elementów beton, 2. W celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników skateparku musi być on oświetlony (na terenie działki jest dostępny prąd, dlatego można rozważyć montaż 4 lamp w każdym narożniku skateparku 3. Najważniejsze urządzenia znajdujące się na terenie skateparku to: a. JUMPBOX to rampa która pozwala na wysokie wyskakiwanie i robienie lepszych tricków niż na zwykłej małej rampie, b. Funbox ze schodkami, c. BOWL (BASEN) Wgłębienie w ziemi o kształcie basenu w którym można jeździć rowerem lub deska, d. SPINE są to dwa łagodne kąty przystawione obok siebie stykające sie wierzchołkami na których można się wybić najczęściej deska, e. GRIND BOX prostokątny element wystający z ziemi na który można wskakiwać rowerem, deskorolką lub hulajnogą, f. LONDON GAP jest to jedno wybicie z którego się wybijamy na wyżej położona płaska cześć rampy między którymi jest dziura świetna sprawa dla roweru bądź deski, g. Piramida jest to rampa o wyglądzie piramidy lecz z ucięta górna częścią w której miejscu jest płasko 4. Niezbędne wyposażenie uzupełniające to śmietniki, ławki, stoły piknikowe 5. Proponuje się także dodatkowo zamontować samoobsługową stację naprawy rowerów np. ibombo (w zależności od ostatecznej wyceny całej inwestycji) 6. Na terenie skateparku musi być zamontowany regulamin, gwarantujący odpowiednie zachowanie się jego uczestników

UZASADNIENIE ZADANIA:

Prawobrzeże Szczecina to bardzo rozległa terytorialnie część miasta, którą zamieszkuje ponad 80 tys. mieszkańców. Nowo budowane bloki, młode rodziny i duża liczba młodzieży powodują, że należy uwzględnić potrzeby spędzania wolnego czasu przez uczniów i młodzież. Od lat mówi się o problemie braku ruchu wśród młodzieży a także o rosnącej lawinowo liczbie osób z nadwagą, dlatego niniejszy projekt ma m.in. na celu aktywizowanie uczniów do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz do ruchu poprzez niezwykle popularną w Polsce i na świecie jazdę na rowerze, deskorolce lub hulajnodze. Prawobrzeże to 11 osiedli, gdzie zdecydowanie brakuje infrastruktury tego typu. Wybrane miejsce jest świetnie skomunikowane poprzez przebiegającą tuż obok linię autobusu nr 66, która biegnie od osiedla Bukowego, przez Majowe, Zdroje, aż do Podjuch. Tuż obok jest kolejne osiedle – Kijewo. To wszystko gwarantuje, że projekt skierowany jest do ogromnej liczby osób (około 55 tys. mieszkańców) Przykłady z innych miast pokazują, jak wielką rolę mają takie sportowe inwestycje na właściwy rozwój młodzieży. Cel ten wpisuje się w zadania gminy. Projekt dotyczy bardzo ważnego dla różnych grup mieszkańców problemu, który do tej pory w mieście Szczecin nie został rozwiązany.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Beneficjentami projektu będzie społeczność Prawobrzeża Szczecina, zarówno osoby młode, jak i pozostałe grupy wiekowe. Minimalna liczba mieszkańców do których skierowana jest inwestycja to około 55 tys. Ludzi, jednak jeśli skatepark zostanie wybudowany zgodnie z oczekiwaniami i wymogami stawianymi dla tego typu inwestycji, zapewne przyciągnie także wielu użytkowników z lewobrzeżnej części Szczecina.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
1. Opracowanie projektu i budowa monolitycznego betonowego skateparku wraz z oświetleniem i infrastrukturą pomocniczą (ławki, kosze na śmieci, betonowe stoliki piknikowe1 260 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3776134048 Lng: 14.6674132347

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

Dziennik Urzędowy:

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4070.99; Obręb: 4070; Numer działki: 99; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 87; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 4401; Pole powierzchni - graficzna (m2): 4400.12; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki 99 z obrębu 4070, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Obecnie nie jest wszczęta procedura dot. zbycia. Mając na uwadze przeznaczenie (w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego miasta) pod usługi sportu i rekreacji - działka może stanowić teren inwestycyjny.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr XIII/346/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2007r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Majowe- Kijewo” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 9 listopada 2007r. Nr 110, poz. 1922)

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Przedmiotowe zamierzenie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem spełnienia wszystkich ustaleń szczegółowych dla terenu elementarnego D.M.2044.US oraz z uwzględnieniem zapisów planu dotyczących rezerwacji terenu pod budownictwo ochronne .

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

realizacja musi uwzględniać wszystkie ustalenia planu w tym dot. pow. biologicznie czynnej, zieleni osłonowej, oraz ograniczeń wynikających z rezerwy pod budownictwo ochronne.

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WS

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

1.260.000,-zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty nadzoru, zabezpieczenia bieżącego, naprawy bieżące, eliminowanie usterek, koszty osobowe animatora sportu ok. 90.000,-zł

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE