LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Skwer Miejskich Sportów - Skateplaza na Prawobrzeżu

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Prawobrzeże - miejsce dostępne dla mieszkańców całego miasta, dobrze skomunikowane - lokalizacja tereny przy Lodowisku na Majowym - w granicy terenu elementarnego D.M.3009.U,S i D.M.3010.US . W przypadku zgody Urzędu Miasta wybrana lokalizacja może zostać zmieniona na działkę nr 16/28.

Wnioskodawca:

Wojciech Dorżynkiewicz

Dodatkowi autorzy:

  • Marcin Biskupski
  • Artur Brończyk
  • Artur Witkowski
  • Barbara Cynowska
OPIS ZADANIA:

Skwer Miejskich Sportów - Skateplaza na Prawobrzeżu - miejsce dla mieszkańców, w którym mogliby trenować sporty m.in. takie jak: jazda na deskorolkach łyżworolkach, bmx-ach, rowerach wyczynowych, parkour, taniec, squash, gry planszowe, boule, ping pong. W ramach działania zostanie wykonana skateplaza, na której mieszkańcy mogliby trenować sporty miejskie m.in. takie jak jazda na deskorolkach łyżworolkach, bmx-ach, rowerach wyczynowych, parkour. Z uwagi na ograniczony obszar, w którym można zrealizować projekt, konkretne elementy wyposażenia zostaną dobrane na etapie tworzenia projektu technicznego. Projekt Skweru Miejskich Sportów powinien być wzorowany na projekcie Bemowskiego Skweru Miejskich Sportów oraz innych podobnych inwestycjach uwzględniając pod względem wielkości, wielofunkcyjności możliwości finansowe SBO.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem realizacji zadania jest promocja aktywnego trybu życia, rekreacji, stworzenie przestrzeni dla mieszkańców, w której mogliby aktywnie wypoczywać i trenować sporty miejskie

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Prawobrzeża, mieszkańcy Szczecina i okolicznych gmin

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Stworzenie skweru sportów miejskich1 260 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3758239126 Lng: 14.6692144978

Nazwa planu: MAJOWE - MACIEJOWICKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2015/4625/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/21BC4AF31D8E43CCB0B9444963F9FB89/254.pdf

Identyfikator: 326201_1.4083.14/11; Obręb: 4083; Numer działki: 14/11; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 137; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 37602; Pole powierzchni - graficzna (m2): 37595.51; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników ustalono dz. nr 14/11 obr. 4083, dz. nr 16/28 obr. 4046, dz. nr 99 obr. 4070, dz. nr 22/2 obr. 4027, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

dz. nr 14/11 obr. 4083 - cześć działki objętej terenem elementarnym D.M.3009.U,S stanowi teren inwestycyjny, pozostała część w terenie elementarnym D.M.3008.ZP przeznaczona pod zieleń nie stanowi działki inwestycyjnej; dz. nr 16/28 obr. 4046 - teren inwestycyjny, dz. nr 99 obr. 4070 - teren inwestycyjny, dz. nr 22/2 obr. 4027 - teren inwestycyjny.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Opinia WMiRSPN: majątek jest obciążony (zostały ustanowione służebności przesyłu oraz zawarta umowa dzierżawy). Obciążenie nie koliduje z wnioskiem SBO. Opinia WZiON: dz. nr 14/11 obr. 4083 - cześć działki objętej terenem elementarnym D.M.3009.U,S stanowi teren inwestycyjny, pozostała część w terenie elementarnym D.M.3008.ZP przeznaczona pod zieleń nie stanowi działki inwestycyjnej i w tej części nie jest przeznaczona na sprzedaż, dz. nr 16/28 obr. 4046 - teren inwestycyjny, obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży, dz. nr 99 obr. 4070 - teren inwestycyjny, obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży, dz. nr 22/2 obr. 4027 - teren inwestycyjny, obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży.

Uwagi - uzasadnienie

SPEŁNIA CZĘŚCIOWO: dz. nr 14/11 obr. 4083 - cześć działki objętej terenem elementarnym D.M.3009.U,S stanowi teren inwestycyjny - NIE SPEŁNIA BRAK REKOMENDACJI DO DALSZEGO OPINIOWANIA, pozostała część w terenie elementarnym D.M.3008.ZP przeznaczona pod zieleń nie stanowi działki inwestycyjnej - SPEŁNIA; dz. nr 16/28 obr. 4046 - teren inwestycyjny - NIE SPEŁNIA; BRAK REKOMENDACJI DO DALSZEGO OPINIOWANIA; dz. nr 99 obr. 4070 - teren inwestycyjny - SPEŁNIA; REKOMENDACJA DO DALSZEGO OPINIOWANIA; dz. nr 22/2 obr. 4027 - teren inwestycyjny - SPEŁNIA; REKOMENDACJA DO DALSZEGO OPINIOWANIA;

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

teren lodowiska Majowe działka nr 14/11 obręb 4083 uchwała nr XII/254/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Majowe- Maciejowicka” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 20 listopada 2015 r. poz. 4625) ; dz. nr 16/28 - plan "Szybki tramwaj" uchw. XXX/586/04

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

zgodne w granicy terenu elementarnego D.M.3009.U,S i D.M.3010.US na dz. nr 16/28 - niezgodne z planem- zabudowa usługowa, obiekty rzemieślnicze i magazyny

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

ocena zgodności w uwagach do pktu 2

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na działce 22/2 obręb 4027 planowane jest wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw przez ZUK oraz polany rekreacyjnej przez WGKiOŚ. Na części działki 14/11 (teren elementarny D.M.3008.ZP) ZUK wykonał w ubiegłym roku wybieg dla psów. Projekt koliduje z wymienionymi wyżej inwestycjami.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

2 mln złotych - zagospodarowanie nowego parku plus parkour w kwocie 200 tys zł. Łączna kwota szacunkowa zadania 2 mln 200 tys zł

Uwagi:

12.09.18. W odpowiedzi na odwołanie autora opiniujący podtrzymuje stanowisko na NIE SPEŁNIA. Autor nie dokonał ograniczenia zakresu rzeczowego. Ponawiam rekomendację do przeniesienia zadania do puli zadań ogólnomiejskich z uwagi na koszt. Mieszkańcy głosują na konkretny projekt z konkretnym opisem rzeczowym, a to oznacza, iż sugestia, o ograniczeniu zakresu rzeczowego na etapie realizacji może doprowadzić do zniekształcenia projektu wprowadzając głosujących w błąd co do tego na co głosowali. Jeśli procedurą SBO wprowadzono zasadę finansowego podziału na projekty dzielnicowe małe, duże i ogólnomiejskie, to należy tą zasadę respektować. realizacja zakresu rzeczowego, wskazanego przez autora dla właściwego zagospodarowania terenu i dobrej aranżacji pod kątem różnego charakteru stref aktywności fizycznej winna być rozpatrywana na działce 14/11 obręb 4083 wskazanej przez wnioskodawcę i potwierdzonej przez WUiAB - na powierzchni 8 tys m kw. Zgodnie z cennikiem miejskim SBO tj zagospodarowanie nowego parku na dotychczasowym nieużytku to kwota 2 mln zł. Opiniujący rekomenduje przeniesienie zadania do puli zadań na poziomie ogólnomiejskim.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Nie da się oszacować z uwagi na brak szczegółów we wniosku.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Wniosek jest trudny do oceny, gdyż nie przyporządkowano działkom wybranych elementów zagospodarowania terenu. Wnioskodawca wskazał lokalizacje obejmujące dzielnice Prawobrzeża z ogólnym opisem funkcyjnym, co jest niezgodne z założeniem Projektu SBO. Podano 4 możliwe lokalizacje (zgodnie z opinia WZiON). 1. działka nr 14/11 obręb 4083. Na terenie elementarnym D.M.3009.U,S działki 14/11 nie spełniono wymogów wg opinii WMiRSP. Realizacja możliwa na terenie elementarnym D.M.3008.ZP na którym zrealizowano w ubiegłym roku wybieg dla psów. Planowane zagospodarowanie koliduje z istniejącym już wybiegiem dla psów. Na terenie elementarnym D.M.3010.US możliwe jest wykonanie zagospodarowania zgodnie z opinią WUiAB, jednak powierzchnia tego terenu elementarnego na działce 14/11 to jedynie 5500 m2. Zbyt mała powierzchnia na wykonanie tak rozległego zadania. 2. Zagospodarowanie na działce 16/28 obręb 4046 jest niezgodne z MPZP (wg opinii WUiAB). 3. Działka nr 22/2 obręb 4027 jest w trakcie zagospodarowania przez ZUK (siłownia zewnętrzna, plac zabaw) i WGKiOŚ (ogrodzona polana z ławami i stołami).

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE