LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Budowa (przedłużenie) ulicy Polskich Marynarzy wzdłuż nowopowstałych budynków do os. Kapitanów

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Dzielnica Zachód, obręb 2094, działka 1/59, przedłużenie ulicy Polskich Marynarzy wzdłuż nowopowstałych budynków nr 52, 54, 56, 58 do os. Kapitanów

Wnioskodawca:

Bartosz Pawlak

OPIS ZADANIA:

Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, jezdnią, chodnikami oraz oświetleniem, która połączy dwa odcinki istniejącej ulicy Polskich Marynarzy

UZASADNIENIE ZADANIA:

Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, która połączy dwa odcinki ulicy Polskich Marynarzy umożliwi szybszy dojazd oraz skróci drogę pieszym mieszkańcom całego osiedla Kapitanów. Inwestycja będzie bezpośrednio dotyczyła kilku tysięcy mieszkańców.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy nowopowstałych osiedli oraz istniejącego już osiedla Kapitanów

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa jezdni700 000,00
Budowa chodników500 000,00
Ustawienie 5 lamp ulicznych55 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 255 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4288350812 Lng: 14.4871580601

Nazwa planu: GUMIEŃCE - DERDOWSKIEGO 3

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1390/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/FEE8777997D2411C9C25BD9926B27F5B/1106.pdf

Identyfikator: 326201_1.2094.1/59; Obręb: 2094; Numer działki: 1/59; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 7220; Pole powierzchni - graficzna (m2): 7218.68; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4312162071 Lng: 14.4867932796

Nazwa planu: GUMIEŃCE - DERDOWSKIEGO 3

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1390/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/FEE8777997D2411C9C25BD9926B27F5B/1106.pdf

Identyfikator: 326201_1.2094.1/59; Obręb: 2094; Numer działki: 1/59; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 7220; Pole powierzchni - graficzna (m2): 7218.68; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr dz. nr 1/59 z obrębu 2094, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

TAK majątek jest obciążony. Obciążenie nie koliduje z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zamierzenie zgodne z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego " Gumieńce - Derdowskiego 3" pod warunkiem spełnienia ustaleń szczegółowych wskazanych dla terenu elementarnego ZG.5557.KD.L dotyczy ustaleń komunikacyjnych: 1) ustala się przekrój : jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa 2)przebieg ścieżki rowerowej poza jezdnią

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

Nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wydział Inwestycji Miejskich posiada dokumentację projektową dla zadania : Budowa ulicy Polskich Marynarzy wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 8,9,17 obręb 2083, nr 1/28 obręb 2091, nr 1/18 , 1/27, 1/55, 1/57, 1/59 obręb 2094 w Szczecinie. Zakres planowanego zadania obejmuje zakres zadania z wniosku SBO2019. Wobec powyższego zakres z wniosku koliduje z planowaną inwestycją- w budżecie zapewniono środki w wysokości 3 500 000,00 zł w latach 2019-2020.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

Nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Projekt został przygotowany przez Wydział Inwestycji Miejskich. Nie jest znany termin oraz koszt realizacji.

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Projekt został przygotowany przez Wydział Inwestycji Miejskich. Nie jest znany termin oraz koszt realizacji.

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zamierzenie inwestycyjne zgodne z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Derdowskiego 3"

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Projekt został przygotowany przez Wydział Inwestycji Miejskich. Nie jest znany termin oraz koszt realizacji.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

Nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Wydział Inwestycji Miejskich posiada dokumentację projektową dla zadania : Budowa ulicy Polskich Marynarzy wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 8,9,17 obręb 2083, nr 1/28 obręb 2091, nr 1/18 , 1/27, 1/55, 1/57, 1/59 obręb 2094 w Szczecinie. Zakres planowanego zadania obejmuje zakres zadania z wniosku SBO2019. Wobec powyższego zakres z wniosku koliduje z planowaną inwestycją- w budżecie zapewniono środki w wysokości 3 500 000,00 zł w latach 2019-2020.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Bieżące utrzymanie - orientacyjnie 5000 zł

Uwagi:

Bieżące utrzymanie - oznakowanie pionowe i poziome, naprawy bieżącego utrzymania nawierzchni

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Wydział Inwestycji Miejskich posiada dokumentację projektową dla zadania : Budowa ulicy Polskich Marynarzy wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 8,9,17 obręb 2083, nr 1/28 obręb 2091, nr 1/18 , 1/27, 1/55, 1/57, 1/59 obręb 2094 w Szczecinie. Zakres planowanego zadania obejmuje zakres zadania z wniosku SBO2019. Wobec powyższego zakres z wniosku koliduje z planowaną inwestycją- w budżecie zapewniono środki w wysokości 3 500 000,00 zł w latach 2019-2020.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wniosek SBO koliduje z planowaną inwestycją Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE