LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Duńskiej, Krasińskiego i Belgijskiej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Skrzyżowanie ulic Duńskiej, Krasińskiego i Belgijskiej - w pobliżu sklepu Netto.

Wnioskodawca:

Jakub Głowiński

OPIS ZADANIA:

W ramach zmian istniejące skrzyżowanie ma zostać przebudowane na małe rondo. Średnica zabrukowanej wyspy środkowej to 10 m, a zewnętrzna średnica ronda to 22 m. Dodatkowo wloty ulic zostaną poszerzone o powierzchnie z kostki kamiennej, co ułatwi przejazd długim pojazdom. Wloty na skrzyżowanie zostaną przedzielone wysepkami, co ułatwi pokonanie skrzyżowania pieszym. Podobne rondo powstało na skrzyżowaniu ulicy Duńskiej z Jemiołową i Złotowską oraz na Prawobrzeżu u zbiegu ulic Łubinowej, Przelotowej, Handlowej i Nałkowskiej. Oba te rozwiązania przyniosły oczekiwane korzyści.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem zmian jest ułatwienie komunikacji w rejonie ulicy Duńskiej, ułatwienie wyjazdu z osiedli oraz punktów usługowych, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz uspokojenie ruchu.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Na realizacji zadania skorzysta duże grono mieszkańców północnych osiedli Szczecina, w szczególności: Niebuszewa, Warszewa oraz osiedla Arkońskie-Niemierzyn.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
budowa jezdni asfaltowej, remont istniejącej jezdni400 000,00
brukowana wyspa centralna, chodniki250 000,00
budowa ścieżki rowerowej200 000,00
oświetlanie44 000,00
dokumentacja60 000,00
przejścia dla pieszych4 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 958 000,00

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki 12/4 z obrębu 2035, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchwała Nr XXXII/624/05 z dnia 24.01.2005r. plan "Warszewo" zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/943/09 z dnia 07.09.2009r. plan "Warszewo 3", P.W.01.074.G - droga publiczna, ulica główna

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wymaga opracowania dokumentacji projektowej na podstawie której będzie można zrealizować inwestycję.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Warszewo" - zmieniony na Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Warszewo 3"

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja inwestycji - powyżej 1 roku.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt 1 050 00,00 zł.

Uwagi:

Koszt określi kosztorys inwestorski w projekcie budowlanym i zależy od przyjętych rozwiązań projektowych.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Szacunkowy koszt 1000-5000 zł

Uwagi:

Koszt bieżącego utrzymania: oznakowanie poziome i pionowe, naprawy wynikające z bieżącego utrzymania.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE