LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Wybieg dla psów na terenie osiedla Dąbie

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Dąbie, ulica Pucka (skwer Kazimierza Świetlińskiego)

Wnioskodawca:

Mariusz Tarka

OPIS ZADANIA:

Powstanie wybiegu dla psów w skwerze Kazimierza Świetlińskiego, w Dąbiu. 1. Odgrodzenie kawałka terenu o powierzchni 15 x 45 metrów (powierzchnia całkowita 675 m kw.). 2. Dostawa i montaż urządzeń pozwalających psom na swobodne korzystanie. 3. Umieszczenie wybiegu nastąpiłoby na działce numer 3/2.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Dąbie jest największym osiedlem w dzielnicy Prawobrzeże. Mieszka tu blisko 15000 osób. Znaczna część mieszkańców posiada psa lub psy, które pomimo kilku łąk nie mogą swobodnie się "wyszaleć". Ma to ułatwić wybieg dla psów, na którym psy mogą być bezpiecznie uczone tresury. Położenie w parku powoduje, że latem jest cień. Ponadto położenie z dala od drogi eliminuje ewentualną ucieczkę psa z wybiegu

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Dąbia.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
120 metrów ogrodzenia (46 zł / metr)6 000,00
urządzenia dla wybiegu dla psów100 000,00
4 ławki parkowe4 000,00
3 śmietniki na odchody1 500,00
nasiona traw500,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 112 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325489402 Lng: 14.5483016968

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3953061812 Lng: 14.6730566025

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4033.3/2; Obręb: 4033; Numer działki: 3/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 14; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6307; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6306.58; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3955828008 Lng: 14.6733765541

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4033.3/2; Obręb: 4033; Numer działki: 3/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 14; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6307; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6306.58; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Skwer im. księdza Kazimierza Świetlińskiego znajduje się na działce nr 3/2 oraz 4 z obrębu 4033. Ww. działki są własnością Gminy Miasto Szczecin.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Działka ewidencyjna nr 4 obejmuje obszar dawnego cmentarza ewangelickiego ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 t.j. ze zmianami) i podlega ochronie konserwatorskiej .W związku z powyższym lokalizacja wybiegu dla psów może obejmować jedynie działkę nr 3/2.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Przedmiotowa inwestycja może być realizowana w trybie zgłoszenia, jeśli zagospodarowanie będzie miało postać małej architektury.

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

z uwagi n a ochronę konserwatorską byłego cmentarza Ewangelickiego położonego na dz. nr 4 realizacja zadania może odbywać się wyłącznie na dz.nr 3/2,

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt zadania określony we wniosku jest urealniony.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

5000 zł - konserwacja urządzeń i utrzymanie czystości.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Na terenie dzielnicy Dąbie nie ma aktualnie żadnego psiego wybiegu dla psów, stąd też inicjatywę wnioskodawców należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

koszt realizacji najprawdopodobniej przekroczy wartość wskazaną przez autora wniosku, natomiast jest możliwy do realizacji w dopuszczalnym limicie dla zadania dzielnicowego małego, tj 157.500,00 zł

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE