LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Pogoń Szczecin nad Odrą - mural na 70-lecie klubu.

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ul. Jana z Kolna (naprzeciwko Urzędu Morskiego).

Wnioskodawca:

Łukasz Listwoń

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na przygotowaniu powierzchni oraz namalowaniu murala pamiątkowego z okazji 70-lecia Klubu Piłkarskiego Pogoń Szczecin. We wskazanym miejscu znajduje się już podobny malunek artystyczny lecz znajduje się obecnie w bardzo złym stanie. W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie konkursu na projekt graficzny.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że szczecińska pogoń po 70 latach swojej historii zasługuje na takie symboliczne uhonorowanie. Miejsce takie mogłoby się stać nowym symbolicznym miejscem na mapie, również artystycznej, naszego miasta.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy, turyści, kibice, pasjonaci sportu.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Przygotowanie projektu oraz wykonanie murala.140 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 140 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4338656521 Lng: 14.5722377300

Identyfikator: 326201_1.1028.10/8; Obręb: 1028; Numer działki: 10/8; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 107; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2804; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2805.76; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki 10/8 z obrębu 1028 jako miejsce lokalizacji zadania - jako część dostępnej od przedmiotowej działki. Z mapy zasadniczej, wynika, że budowla - mur nie jest posadowiona na ww. działce . Mural -budowla (w części oznaczonej w załączniku graficznym -zdjęcie), posadowiony jest w jednej części działce miejskiej oraz w drugiej części na działce prywatnej. W związku z powyższym, W CZĘŚCI, na której mur JEST POSADOWIONY NA DZIAŁKACH MIEJSKICH - SPEŁNIA. Natomiast, W CZĘŚCI, KTÓRA NIE JEST POSADOWIONA NA DZIAŁCE MIEJSKIEJ -NIE SPEŁNIA .

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki 10/8 z obrębu 1028 jako miejsce lokalizacji zadania - jako część dostępnej od przedmiotowej działki. Z mapy zasadniczej, wynika, że budowla - mur nie jest posadowiona na ww. działce . Mural -budowla (w części oznaczonej w załączniku graficznym -zdjęcie), posadowiony jest w jednej części działce miejskiej oraz w drugiej części na działce prywatnej. W związku z powyższym, W CZĘŚCI, na której mur JEST POSADOWIONY NA DZIAŁKACH MIEJSKICH - SPEŁNIA. Natomiast, W CZĘŚCI, KTÓRA NIE JEST POSADOWIONA NA DZIAŁCE MIEJSKIEJ -NIE SPEŁNIA .

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Brak obciążeń tytułem dzierżaw, sprzedaży i wniosków o wywłaszczenie.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Brak MPZP.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BPM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

1. W dniu 3.07.2018 otrzymałam droga mailową od Pana Łukasza Biwan - dyrektora marketingu Klubu Pogoń Szczecin SA, zgodę na wykorzystanie herbu Klubu Pogoń Szczecin na muralu pod warunkiem wcześniejszego przesłania do akceptacji projektu graficznego. 2. W dniu 11.07.2018 dostałam informacje z Biura Geodety Miasta, że część obecnego muralu (23 cm ) nachodzi na działkę miejską, która jest w użytkowaniu wieczystym przez podmiot prywatny.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Patrz Uwaga nr 2 z pkt. 3 tj. Obecny mural w większości położony jest na murze, który leży na działce miejskiej, jednak 23 cm muru i tym samym muralu usytuowane jest na działce oddanej w użytkowanie wieczyste.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

W przypadku realizacji wniosku zasadnym byłoby zgłoszenie do uzytkownika wieczystego gruntu, faktu wykonania muralu na murze w jego części działki (23 cm)

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

-Wnioskodawca powinien zgłosić do ZDiTM - zajęcie pasa ruchu drogowego gdy mural będzie realizowany

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy gdyż w jest to standardowa procedura ZDiTM

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie dotyczy

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

zadanie mieści się w realizacji zadań dzielnicowych małych (do 157 500 zł)

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: NIE
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

W przypadku realizacji muralu w ramach SBO należy pamiętać o uzyskaniu zgody użytkownika wieczystego działki 10/5 z obrębu 1028, na której położona jest część muru z muralem o planowanej realizacji. W przypadku nie uzyskania zgody mural będzie mogł zostać zrealizowany jedynie na części, która należy do miasta.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE