LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

WYBIEG DLA PSÓW OSIEDLE BUKOWO

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Proponowane miejsce wybiegu zlokalizowane na działce nr 38-92 z obręb 3011. Właściciel działki Gmina Miasto Szczecin. Dzielnica Bukowo.

Wnioskodawca:

Remigiusz Cieszyński

OPIS ZADANIA:

Prace ziemne, ogrodzenie, ławki, dystrybutor z zestawem higienicznym, kosz. Przeszkody- koło, opona, poprzeczka stacjonarna, tunel sztywny, tunel miękki, tyczki do slalomu, regulamin, oświetlenie. Wybieg będzie miejscem bezpiecznym, gdzie będzie można puścić psa ze smyczy, ogrodzone czyste i komfortowe. Zostanie zmniejszone ryzyko ucieczki pupila, wtargnięcia pod samochód i uniknięcia wypadku. Również bezpieczeństwo dzieci i dorosłych będzie większe jeśli powstanie takie miejsce.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez umożliwienie wyprowadzenia psów na ogrodzony teren. Na wybiegu mogą być organizowane nieodpłatne zajęcia ze szkół dla psów. Spotkania z behawiorystami, weterynarzami, pracownikami schroniska dla zwierząt. Wybieg będzie miejscem skupiającym mieszkańców a zarazem właścicieli czworonogów, w przyjaznym dla nich miejscu. Można także organizować zawody. Na obiekcie będzie można z psem trenować np. przywołanie, skupienie i inne. Obecnie na osiedlu Bukowo nie ma wybiegu dla psów.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy dzielnicy Bukowo i dzielnic ościennych.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Wybieg dla psów90 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 90 000,00

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr dz. 38/92 z obrębu 3011, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Majątek jest obciążony umowami dzierżawy. Obciązenia nie kolidują z wnioskiem SBO.- opinia WMiRSPN

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała NR LIX/1094/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2006 r. plan "Bukowo-Kolonistów" Teren elementarny P.B.1034.ZP,US o przeznaczeniu terenu: zieleń urządzona z dopuszczeniem naziemnych urządzeń sportowych.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

dopuszczalna forma użytkowania: park, zieleń osiedlowa, skwer, plac zabaw dla dzieci, boiska do gier, korty tenisowe, boiska siatkówki, koszykówki, ścieżka zdrowia, ścieżka dla rowerów, tor przeszkód dla rowerów, mini golf, zbiornik wody

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

1. Przygotowanie dla przedmiotowego zadania zakresu na wykonanie prac projektowych, przeprowadzenie analizy rynku, udzielenie zamówienia jednostce projektowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, opinii, warunków oraz wymaganej prawem akceptacji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych - 7-10 m-cy. 2. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu, przekazanie placu budowy, wykonanie i odbiór robót budowlanych, przekazanie do użytkowania - 3-5 m-cy. (§2 ust. 7 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących szczecińskiego budżetu obywatelskiego - Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r.).

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt realizacji zadania to 157 500,00 zł Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu nakłada obowiązek sporządzenia projektu zagospodarowania terenu dla całego terenu elementarnego P.B.1035.ZP,US o powierzchni 1,3106ha, co znacznie podnosi koszt zadania.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Utrzymanie porządku i czystości, opłaty za energię, przeglądy, konserwacje, koszenie trawników.

Uwagi:

W zależności od powierzchni wybudowanego wybiegu - od 25 000 zł do 60 000 zł.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu nakłada obowiązek sporządzenia projektu zagospodarowania terenu dla całego terenu elementarnego P.B.1035.ZP,US o powierzchni 1,3106ha, co podnosi koszt zadania. Realizacja jest możliwa w kategorii: Zadanie dzielnicowe małe - Północ - za kwotę 157 500,00 zł.

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE