LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zawadzkiego, po stronie wschodniej i wyznaczenie tam ścieżki rowerowej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

SZCZECIN, UL. TADEUSZA ZAWADZKIEGO

Wnioskodawca:

SEBASTIAN SCHERBARTH

OPIS ZADANIA:

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zawadzkiego, po stronie wschodniej, od skrzyżowania z ul. Klonowica do Ronda Olimpijczyków Szczecińskich, wraz z wydzieleniem tam ścieżki rowerowej. Chodnik i ścieżka zmieszczone w szerokości dawnego chodnika. Należałoby zdemontować stary chodnik z płytek z lat 70. XX wieku, ułożyć nowe krawężniki, obniżyć krawężniki przy przejściach/przejazdach przez drogi wyjazdowe z osiedla, położyć nowe krawężniki w ciągu nowego traktu, nowe płyty chodnikowe 50 x 50 dla części pieszej, a w części nowo wytyczonej ścieżki rowerowej położyć asfalt, wymalować pasy i oznaczenia w całym ciągu w miejscach przecinania się ciągów pieszych z ciągiem dla rowerów, dobudować zjazdy do przejść dla pieszych przez jezdnię ul. Zawadzkiego.

UZASADNIENIE ZADANIA:

jest to szeroki chodnik, który śmiało by pomieścił i pieszych i rowerzystów. Nigdy nieremontowany chodnik jest wybrakowany z płytek, a stworzenie ścieżki rowerowej ułatwi komunikację rowerową Pogodno - Las Arkoński. Ścieżka z miejsca włączona by została w miejski system ścieżek rowerowych, zapewniłaby ogromne bezpieczeństwo, ze względów na wąską ul. Zawadzkiego, którą podąża dużo rowerzystów, mijając się z autobusami i dużą ilością samochodów. A nowy chodnik poprawiłby wygodę w spacerowaniu pieszych i poprawiłby bezpieczeństwo osób starszych, dużej rzeszy mieszkańców, którym ciężko zmierzyć się z wysokimi krawężnikami i wertepami na chodniku.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Seniorzy miasta Szczecin, rowerzyści, rzesza dzieci dojeżdżających z rodzicami latem do kąpieliska Arkonka, mieszkańcy Pogodna. Na samej ulicy Zawadzkiego mieszka 4500 ludzi, więc spora gwardia mieszkańców skorzystałaby na tej inwestycji gdyż na co dzień korzystają z traktu pieszego, ubogiego w infrastrukturę rowerową

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
remont chodnika450 000,00
budowa ścieżki rowerowej550 000,00
oznakowanie poziome4 000,00
oznakowanie pionowe4 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 008 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4568056854 Lng: 14.4979619980

Nazwa planu: ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/70/2009-070.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/6DE0C8B78A9E4E1B89D591B1753743BC/940.pdf

Identyfikator: 326201_1.2008.231/12; Obręb: 2008; Numer działki: 231/12; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 316; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 19211; Pole powierzchni - graficzna (m2): 19208.07; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4506980733 Lng: 14.5010089874

Nazwa planu: ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/70/2009-070.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/6DE0C8B78A9E4E1B89D591B1753743BC/940.pdf

Identyfikator: 326201_1.2261.4/13; Obręb: 2261; Numer działki: 4/13; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 7; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 3309; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3301.55; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano numery działek: 4/13 z obrębu 2261 i 231/12 z obrębu 2008

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości jest właścicielem ww. działek.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zamierzenie jest zgodne z planem o ile spełnia ustalenia Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego " Zawadzkiego - Klonowica 2" Przebieg ścieżki rowerowej wyznaczony jest na załączniku graficznym do planu w terenie elementarnym Z.Z.1106 KD.L

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją inwestycji.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zawadzkiego - Klonowica 2"

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja powyżej 1 roku.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

540 000,00 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty bieżącego utrzymania 5000 zł

Uwagi:

Bieżące utrzymanie: oznakowanie poziome, pionowe, naprawy wynikające z bieżącego utrzymania.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę drogi rowerowej na przedmiotowym odcinku.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

realizacja zadania może osiągnąć poziom finansowy maksymalny przewidziany dla zadania dzielnicowego dużego, tj 1.260.000,00 zł

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE