LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Rowerem wzdłuż Sczanieckiej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Szczecin, ul. Sczanieckiej

Wnioskodawca:

Tomasz Loga

OPIS ZADANIA:

W ramach zadania zostanie zaprojektowany i wybudowany jeden z brakujących odcinków dróg dla rowerów wzdłuż ul. Sczanieckiej, na odcinku od ul. Gontyny do ul. Wilczej. Planuje się budowę wydzielonej drogi dla rowerów po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Gontyny do ul. Wilczej, zapewniając ciągłość trasy rowerowej (ok. 900m). W ramach zadania należy dostosować sygnalizację na dwóch skrzyżowaniach do możliwości przejazdu rowerami, dodanie sygnalizacji S-6 lub wspólnej S-5/S-6.

UZASADNIENIE ZADANIA:

W 2017 roku został wykonany remont ul. Sczanieckiej wraz z budową fragmentu nowej drogi dla rowerów i chodnika na odcinku od ul. Rynkowej do ul. Cyryla i Metodego. Droga ta nie rozwiązuje wszystkich problemów na tej trasie i wymaga podjęcia dalszych działań w kierunku włączenia w system sieci tras rowerowych, w szczególności połączenie z istniejącą infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Wilczej, Gontyny oraz Emilii Plater. Zadanie jest zgodne z planami i koncepcjami miejskimi dotyczącymi uspójnienia tras rowerowych. Jakkolwiek zadanie wymaga kompleksowej realizacji (drogi rowerowe po obu stronach), tak należy zauważyć, że największa problematyka występuje obecnie w miejscu, gdzie drogi dla rowerów nie ma, tj. po stronie byłego kąpieliska. Jest tutaj wystarczająco dużo miejsca, by taką drogę zrealizować bez większych problemów.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Budowa wydzielonych dróg dla rowerów poza jezdnią poprawi bezpieczeństwo osób przemieszczających wzdłuż tej trasy, dodatkowo ułatwi dojazd mieszkańcom do parku wodnego, jaki ma powstać na terenie starego kompleksu basenowego Gontynka. Pozwoli stworzyć alternatywę i odciążyć ul. Sczanieckiej z dodatkowego ruchu pojazdów samochodowych, która obecnie jest już na granicy przepustowości.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Dokumentacja projektowa, nadzór autorski150 000,00
Roboty budowlane (budowa ok. 900m drogi rowerowej o szerokości min. 2m), korekta programu sygnalizacji, rozbudowa o nowe sygnalizatory rowerowe.2 550 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4394644185 Lng: 14.5633327961

Nazwa planu: ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - SALOMEI

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/18/2009-018.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/15B30390551D4DDC9AD4E0C2D7BCD8CB/813.pdf

Identyfikator: 326201_1.1017.3/3; Obręb: 1017; Numer działki: 3/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 100; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 16286; Pole powierzchni - graficzna (m2): 16286.74; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4478931329 Lng: 14.5652639866

Nazwa planu: NIEBUSZEWO

Dziennik Urzędowy:

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8A954A7A277E4E379E7A21FB8B0D1150/597.pdf

Identyfikator: 326201_1.3100.31; Obręb: 3100; Numer działki: 31; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 109; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5363; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5361.98; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników ustalono: dz. nr 2/2 obr. 3219 (droga), dz. 4/1 obr. 3219 (droga), dz. 6/15 obr. 3013 (droga), dz. nr 1/1 obr. 3219 (droga), dz. nr 5/8 obr. 3219, dz. nr 5/15 obr. 3219 (częściowo droga), dz. nr 3/2 obr. 3219 (droga), dz. nr 15/5 obr. 3012, dz. nr 47 obr. 3208 (droga), dz. nr 22/6 obr. 3208 (droga), dz. nr 7/2 obr. 3013 (droga), dz. nr 4/11 obr. 3013, dz. nr 218/2 obr. 3208 (droga), dz. nr 8/5 obr. 3207 (droga), dz. nr 14 obr. 3207 (droga), dz. nr 8/8 obr. 3207, dz. nr 26 obr. 3208, jako miejsce realizacji zadania. Ulica Sczanieckiej – droga powiatowa. Działka nr 4/11 obr. 3013 własność: Skarb Państwa. Ustanowione użytkowanie wieczyste. Działka nr 26 obr. 3208 własność: Gmina Miasto Szczecin. Ustanowione użytkowanie wieczyste. Dz nr 26 obr 3208 użytek Tk - tereny kolejowe zamknięte - istotne dla PKP, objęte decyzją ministra o terenach zamkniętych. Wszelkie działania na działkach wymagają zgody ministra. Wskazane we wniosku jako lokalizacja działki nr 31 obr. 3100 ul. Wilcza oraz dz. nr 3/3 obr. 1017 ul. Gontyny - właściciel Gmina Miasto Szczecin, działki drogowe "dr", biorąc pod uwagę opis zadania, wyznaczają terytorialnie początek i koniec zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Działka nr 4/11 obr. 3013 własność: Skarb Państwa. Ustanowione użytkowanie wieczyste. Działka nr 26 obr. 3208 własność: Gmina Miasto Szczecin. Ustanowione użytkowanie wieczyste. Pozostałe działki własność: Gmina Miasto Szczecin

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

dz. nr 5/15 obr. 3219 - stanowi atrakcyjny teren inwestycyjny z wyłączeniem części drogowej Pozostałe działki nie stanowią terenów inwestycyjnych.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

dz. nr 5/15 obr. 3219 - stanowi atrakcyjny teren inwestycyjny z wyłączeniem części drogowej Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowej nie prowadzi obecnie postępowań w sprawie zbycia. Majątek jest obciążony: - na częściach działek 8/8 z obr. 3207, 14 z obr. 3207, 3/2 z obr. 3219 i 5/15 z obr. 3219 są Rodzinne Ogrody Działkowe (prawo użytkowania z mocy prawa), jeśli wniosek dotyczy tylko gruntów stykających się bezpośrednio z ul. Sczanieckiej i Gontyny to ogrody działkowe nie kolidują z SBO; - działka nr 15/5 z obr. 3012 - służebność gruntowa - nie koliduje z wnioskiem SBO. Wniosek należy uzgodnić z wieczystym użytkownikiem działki nr 26 z obrębu 3208.

Uwagi - uzasadnienie

Nie spełnia dla działki nr 15/5 obr. 3012 opisanych w pkt. 3. - brak rekomendacji do dalszego opiniowania. Spełnia - pozostałe działki. Wymaga opinii ZDiTM oraz dokładnego wskazania, na których działkach docelowo zadanie miałoby być realizowane.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchwała Nr XXXIII/813/09 z dnia 23.032009r. "Śródmieście Północ - Salomei" uchwała Nr XLV/1339/14 z dnia 13.10.2014r. "Bolinko - Rynkowa 3" uchwała Nr XXXI/778/09 z dnia 02.02.2009r. "Gontynka 2" uchwała Nr XXIII/597/08 z dnia 16.06.2008r. "Niebuszewo"

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

"Śródmieście Północ - Salomei" - teren elementarny S.P.1007.KD.Z - droga publiczna, ulica zbiorcza - w planie brak ustaleń dotyczących ścieżek rowerowych; "Bolinko - Rynkowa 3" - teren elementarny S.B.2042.KD.Z - droga publiczna, ulica zbiorcza - ustala się przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne chodniki i ścieżki rowerowe; "Gontynka 2" - teren elementarny S.D.1007.KD.Z - droga publiczna, ulica zbiorcza - ustala się przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne chodniki, min. jednostronna ścieżka rowerowa, przebieg ścieżki rowerowej poza jezdnią; "Niebuszewo" - teren elementarny P.N.1048.KD.G - droga publiczna, ulica główna - przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne chodniki i ścieżka rowerowa;

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

I wersja wniosku - na odcinku 900m i 300 m tj. suma do realizacji 1200 m - według obecnie realizowanych zadań o zbliżonym charakterze realna wartość zadania do realizacji to kwota nie niższa niż 5 000 000,00 zł II wersja autora po odwołaniu - 900 m - co daje szacunkową kwotę przekraczającą 3 mln 700 tys złotych

Uwagi:

Zakres objęty projektem - dotyczy wschodniej strony ul. Sczanieckiej. Trzeba wziąć pod uwagę że Miasto Szczecin poprzez powołaną spółkę celową zamierza w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Sczanieckiej realizować inwestycję budowy aqua parku. Inwestycja będzie generatorem ruchu i podjęte będą rozmowy o zmianach w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Sczanieckiej i 1 Maja oraz wzdłuż ul. Sczanieckiej na odcinku od 1 Maja do Wilczej. Dlatego z tych względów oraz biorąc pod uwagę szacowany koszt realizacji inwestycji opiniujący negatywnie ocenia wniosek.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

utrzymanie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Brak

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zakres objęty projektem - dotyczy wschodniej strony ul. Sczanieckiej. Trzeba wziąć pod uwagę że Miasto Szczecin poprzez powołaną spółkę celową zamierza w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Sczanieckiej realizować inwestycję budowy aqua parku. Inwestycja będzie generatorem ruchu i podjęte będą rozmowy o zmianach w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Sczanieckiej i 1 Maja oraz wzdłuż ul. Sczanieckiej na odcinku od 1 Maja do Wilczej. Dlatego z tych względów oraz biorąc pod uwagę szacowany koszt realizacji inwestycji opiniujący negatywnie ocenia wniosek. Szacunek zadania nie mieści się w granicach wartości finansowej przewidzianych dla zadania ogólnomiejskiego.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE