LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Miejsca postojowe i przejścia dla pieszych na ulicy Klemensa Janickiego w Szczecinie

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ulica Klemensa JANICKIEGO na odcinku od budynku IPN wzdłuż budynku Janickiego27 i Janickiego 28

Wnioskodawca:

Dariusz Kaczyński

OPIS ZADANIA:

Na ulicy Klemensa Janickiego na odcinku od Zawadzkiego w kierunku ul.Mickiewicza wzdłuż budynku z adresu Janickiego 27 i Janickiego 28 ustanowienie poprzez wyznaczenie i ich oznakowanie - 40 miejsc postojowych oraz dwóch przejść dla pieszych. Miejsca parkingowe przeznaczone dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym miejsca postojowe dla samochodów , z których korzystają osoby niepełnosprawne przy zachowaniu ciągu pieszego tzw. chodnika i przejazdu między budynkami mieszkalnymi .

UZASADNIENIE ZADANIA:

Organizacja ruchu na ulicy Janickiego na odcinku od budynku wzdłuż budynku mieszkalnego z adresu Janickiego 27 i Janickiego 28 jest pozbawiona oznakowania poziomego i pionowego , stwarza bezpośrednie zagrożenie dla pieszych i swobodny przejazd pojazdów dla wszystkich beneficjentów .

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy i osoby odwiedzające budynków Janickiego 27, Janickiego 28, pracownicy IPN, studenci ZUT, służby ratownictwa medycznego, straży pożarnej ,straży miejskiej, policji.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
miejsca parkingowe84 000,00
oznakowanie poziome i pionowe przejść dla pieszych15 500,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 99 500,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4480912100 Lng: 14.5007514954

Identyfikator: 326201_1.2060.2/1; Obręb: 2060; Numer działki: 2/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 20; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 13214; Pole powierzchni - graficzna (m2): 13161.01; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki 2/1 z obrębu 2060, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Miejsca postojowe powinny być ogólnodostępne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Brak możliwości korzystania z parkingu na prawach wyłączności.

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Należy opracować dokumentację projektową w celu realizacji inwestycji.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Miejsca postojowe powinny być ogólnodostępne.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie miejsc postojowych ponad 1 rok.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Miejsca postojowe powinny być ogólnodostępne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Brak możliwości korzystania z parkingu na prawach wyłączności.

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt ok. 130 000 zł.

Uwagi:

Opracowanie dokumentacji projektowej, wprowadzenia organizacji ruchu oraz wybudowanie parkingu. Na podstawie sporządzonej dokumentacji zostaną określone rzeczywiste koszty inwestycji.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty bieżącego utrzymania 1000-5000 zł

Uwagi:

Koszty bieżącego utrzymania : oznakowanie poziome, pionowe, naprawy w zakresie bieżącego utrzymania

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Miejsca postojowe powinny być ogólnodostępne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Brak możliwości korzystania z parkingu na prawach wyłączności.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE