LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Tablica pamiątkowa Sydonii von Borck

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

plac żołnierza polskiego między sądem rejonowym, a księgarnią zamkową, chodnik

Wnioskodawca:

paulina kiewszyn

Dodatkowi autorzy:

  • Wiktoria Radecka
OPIS ZADANIA:

Tablica pamiątkowa sydonii von borck - ostatniej kobiety skazanej na smierć za czary na pomorzu. Tablica miałaby być w wyżej opisanym miejscu, zamiast jednego kafla chodnikowego. Wykonana byłaby z brązu(lub jakiegoś innego podobnego materiału). Byłby to odlew z wcześniej przygotowanej formy. Widniałby na niej, krótki tekst, krótki ponieważ kafel chodnikowy jest mały (ok. 24x24cm). Przykładowy tekst: "Szlachcianka pomorskiego rodu, w tym miejscu została ścięta przez kobietę kata i spalona. Postawiono jej zarzut rzucenia klątwy na ród książęcy i jako ostatnią kobietę na pomorzu, skazano na śmierć za czary". Planujemy aby krótki tekst także pojawił się w języku niemieckim. By zrealizować to zadanie pomyślałyśmy o konkursie na projekt na taką tablicę. Poźniej trzeba by było już tylko wykonać i umieścić w odpowiednim miejscu.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Tablica zwraca uwagę na sytuację kobiet w tamtych czasach i może odnosić się to do teraźniejszości. Uważamy, że "sytuacja kobiet" to ważny temat szczególnie współcześnie. Sydonia von Borck jest pamiątką, symbolem i powinniśmy ją pamiętać i odnosić się do jej historii w obecnych sytuacjach.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Ten obiekt dotyczy wszystkich mieszkańców, a nawet i turystów. Każdego tak samo powinna dotyczyć okoliczności śmierci i pamięć o Sydoni von Borck.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
konkurs na projekt tablicy10 000,00
wykonanie i montaż30 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 40 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4285749512 Lng: 14.5552984203

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

Identyfikator: 326201_1.1036.13; Obręb: 1036; Numer działki: 13; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 156; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 19984; Pole powierzchni - graficzna (m2): 19942.7; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki 13 i nr obrębu 1036 jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Na dominującej części działki występuje użytek drogowy. Majątek nie jest obciążony. Nie koliduje z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

Wybór projektu nastąpi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

UCHWAŁA NR XI/233/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 12 września 2011 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Złoty Szlak” w Szczecinie.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BPM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

ZDiTM - w związku z opinia WZiON (na dominującej części działki występuje użytek drogowy)

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

wzorem projektu "niezwykli szczecinianie i ich kamienice" rekomenduje się wprowadzanie w przestrzeń publiczną tablic i oznaczeń miejsc szczególnych w ramach określonego systemu zamiast pojedynczych elementów małej architektury. W związku z powyższym sugeruje się uwzględnienie działań promocyjnych tego zadania. (strona internetowa, folder itp.)

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie dotyczy

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Projekt mieści się w kwocie przeznaczonej na realizacje zadań dzielnicowych małych (157 500 zł)

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: NIE
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE