LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Miejskie Eco Skutery

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

lokalizacja stanowi wszystkie obecne stacje Bike_s

Wnioskodawca:

Tomasz Kuliszenko

OPIS ZADANIA:

Zadaniem projektu jest stworzenie sieci miejskich eco skuterów. Projekt zakłada zakup 350 elektrycznych skuterów wraz z wyposażeniem jak kask ochronny na głowę. Skutery miały by działać w połączeniu z istniejącymi stacjami bike_s, które zostały by doposażone o eco skutery w liczbie 4 pojazdy na stacje. Każdy skuter będzie wyposażony w kask ,który schowany będzie pod siedziskiem. System korzystania z eco skutera oparty będzie na istniejącej formule wypożyczenia i istniejącej infrastrukturze stacji Bike_S. Stacje zostaną rozbudowane. Przy każdej stacji powstanie stacja ładowania która umożliwi ładowanie skuterów po zakończonej podróży. W celi poruszania się eco skuterem w ruchu ulicznym nie jest potrzebne prawo jazdy. Pojazdy są lekki, łatwe w obsłudze. Zadaniem projektu jest: -skracanie czasu podróży mieszkańców - Propagowanie modelu ekonomii współdzielenia -Wzbogacanie komunikacji miejskiej o nowy środek transportu - Zwiększanie ilości dostępnej przestrzeni publicznej w obszarach miejskich Na polskich drogach widzimy coraz więcej ekologicznych środków transportu. Elektryczne autobusy, samochody, skutery. Podróż skuterem jest komfortowa w aglomeracjach miejskich ze względu na możliwość ominięcia korków i szybkiego przedostania się nawet na drugą stronę miasta. Co więcej, może go prowadzić każda osoba, która ukończyła lat osiemnaście. Rozliczenie następuje na podstawie czasu (min) użytkowania pojazdu Skutery elektryczne nie wymagają wymiany oleju, ani nie mają łańcucha. Poza żywotnością silnika i akumulatora głównym kosztem będzie prawdopodobnie wymiana opon. Jeśli zasięg pojazdu elektrycznego jest wystarczający, to nie ma tańszego środka transportu.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Elektryczne skutery są znakomitą alternatywą dla samochodów czy nawet – choć bardziej ekologicznych – rowerów i pieszych wędrówek. Elektryczne pojazdy są ciche, umożliwiają sprawne poruszanie się po mieście, nawet pomiędzy korkami. Realizacja projektu wzbogaci ofertę miasta dot. komunikacji miejskiej, zwiekszy efekty walki ze smogiem, ułatwi poruszanie się w godzinach szczytu ulicznego. Realizacja projektu będzie dosknołą formą prezentacji miasta jako Szczecin nowoczesny, dbający o ekologie z szeroką ofertą transportu miejskiego. Skuter nie generuje spalin, dwutlenku węgla, ani hałasu. Budowanie Smart City. Współtworzenie nowoczesnego miasta, zdrowszego, cichszego i bez korków

BENEFICJENCI ZADANIA:

Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców szczecina oraz turystów.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Eco skutery 350 sztuk1 500 000,00
kaski ochronne sztuk 350, kosze50 000,00
stacje ładowania elektrycznego1 000 000,00
rozbudowa istniejących stacji Bike_S o stanowiska dla eco skuterów100 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 650 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325489402 Lng: 14.5483016968

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie podano
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Jako lokalizację zadania wnioskodawca wskazał wszystkie obecne stacje Bike-S, których, na dzień 11.06.2018 r., jest 86. Z uwagi na wskazaną lokalizację, przyjmuje się, że zadanie jest zlokalizowane na działkach będących w zasobie Gminy Miasto Szczecin.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Jako lokalizację zadania wnioskodawca wskazał wszystkie obecne stacje Bike-S, których, na dzień 11.06.2018 r., jest 86. Z uwagi na wskazaną lokalizację, przyjmuje się, że zadanie jest zlokalizowane na działkach będących w zasobie Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Z uwagi na wskazaną lokalizację, przyjmuje się, że zadanie jest zlokalizowane na działkach będących w zasobie Gminy Miasto Szczecin.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Z uwagi na wskazaną lokalizację, przyjmuje się, że zadanie jest zlokalizowane na działkach będących w zasobie Gminy Miasto Szczecin.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

W opinii Architekta Miasta zasadne jest rozwiązanie rozbudowy idei roweru miejskiego o rower miejski wspomagany elektrycznie, jako bezpieczniejszy i łatwiejszy w użytkowaniu, niewymagający umiejętności kierowania skuterem, a także z uwagi na spodziewane niższe koszty zakupy i eksploatacji.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy między innymi obszarów: - wpisanych do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego, które wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; - chronionych na mocy Gminnej Ewidencji Zabytów, które będą podlegać uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane jest również uzyskanie zaleceń konserwatorskich przed przystąpieniem do prac projektowych.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Miejskie Eco Skutery, lokalizowane przy stacjach rowerowych, stąd część z nich będzie objęta obowiązującymi na danym terenie planami.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Miejskie Eco Skutery, lokalizowane przy stacjach rowerowych, jako kontynuacja zadania są zgodne z planem.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Miejskie Eco Skutery, lokalizowane przy stacjach rowerowych, można uznać jako elementy małej architektury, który nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie trybu zgłoszenia robót budowlanych, czyli nie ma konieczności uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

Patrz uwagi Architekta Miasta i Miejskiego Konserwatora Zabytków ; forma stacji ładowania na terenach objętych ochroną konserwatorską winna być uzgodniona z właściwym konserwatorem zabytków ; forma stacji winna być uzgodniona z Architektem Miasta

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - NIOL

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

dystrybutor i sprzedawca energii elektrycznej właścicieli gruntów na których posadowione są stacje Bike_S

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak uzgodnień

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

7 000 000,00 zł

Uwagi:

koszt szacunkowy

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

5 000 000,00 zł

Uwagi:

w tym koszt: serwisu, części zamiennych, alokacji, ubezpieczenia, koszty pracownicze

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Projekt przez Wnioskodawcę został błędnie oszacowany. Zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem utrzymanie systemu będzie generowało dużo wyższe koszty. Funkcjonujące stacje Bike_S nie posiadają zasilania a jedynie są zasilane energia słoneczną.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - NIOL

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE