LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Jezioro Głębokie - pomosty rekreacyjne

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Jezioro Głębokie

Wnioskodawca:

Robert Kowalski-Bertus

OPIS ZADANIA:

Projekt zakłada wykonanie sześciu ogólnodostępnych pomostów rekreacyjnych wokół Jeziora Głębokiego. Pomosty mają zostać wykonane z użyciem innowacyjnej technologii łączenia stalowej konstrukcji nośnej z elementami wypornościowymi ze spienionego tworzywa sztucznego, gwarantującej wysoką trwałość, doskonałą nośność, stateczność oraz odporność platformy na niszczejące działania fal, wiatru i lodu. Pomosty do 25 m długości, nie wymagające pozwolenia na budowę.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Jezioro Głębokie jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc wśród mieszkańców Szczecina. Wokół linii brzegowej jeziora biegnie trasa ciesząca się ogromnym zainteresowaniem wśród spacerowiczów i rowerzystów. Na trasie znajdują się wiaty wyposażone w drewniane ławki i stoliki, wytyczone są również miejsca do grillowania i palenia ognisk. W celu uatrakcyjnienia trasy spacerowej powstał pomysł, aby właśnie w tych punktach umiejscowić pomosty na potrzeby wypoczynku i rekreacji mieszkańców Szczecina.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Z realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Szczecina

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Pomosty pływające194 734,00
Trap15 935,00
Zestaw ratunkowy4 489,00
Knaga2 676,00
Kotwica10 943,00
Pal kotwiczny909,00
Złącze kotwiczne443,00
Szekla 10681,00
Łańcuch kotwiczny10 228,00
Transport, montaż, rozładunek - koparka, dokumentacja techniczna30 726,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 271 764,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Lokalizacja razem.pdf

pobierz plik - oferta cenowa.pdf

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4749061361 Lng: 14.4742326304

Identyfikator: 326201_1.2001.93/2; Obręb: 2001; Numer działki: 93/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 412195; Pole powierzchni - graficzna (m2): 412151.63; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4802005571 Lng: 14.4754371033

Identyfikator: 326201_1.2001.93/2; Obręb: 2001; Numer działki: 93/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 412195; Pole powierzchni - graficzna (m2): 412151.63; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4801932297 Lng: 14.4701097893

Identyfikator: 326201_1.2001.93/2; Obręb: 2001; Numer działki: 93/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 412195; Pole powierzchni - graficzna (m2): 412151.63; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4763169884 Lng: 14.4778139737

Identyfikator: 326201_1.2001.93/2; Obręb: 2001; Numer działki: 93/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 412195; Pole powierzchni - graficzna (m2): 412151.63; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4812828140 Lng: 14.4699294530

Identyfikator: 326201_1.2001.93/2; Obręb: 2001; Numer działki: 93/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 412195; Pole powierzchni - graficzna (m2): 412151.63; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4798079520 Lng: 14.4780940973

Identyfikator: 326201_1.2001.93/2; Obręb: 2001; Numer działki: 93/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 412195; Pole powierzchni - graficzna (m2): 412151.63; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Według wnioskodawcy lokalizacja 6 pomostów rekreacyjnych wokół Jeziora Głębokiego, a więc na działce nr 93/2 z obr. 2001, o użytki Ws, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Jednakże działki okalające jezioro- tzn. 93/7 i 94/1 z obr. 2001- również są własnością Gminy Miasto Szczecin, a organem gospodarującym jest Zakład Usług Komunalnych.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Według wnioskodawcy lokalizacja 6 pomostów rekreacyjnych wokół Jeziora Głębokiego, a więc na działce nr 93/2 z obr. 2001, o użytki Ws, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Jednakże działki okalające jezioro- tzn. 93/7 i 94/1 z obr. 2001- również są własnością Gminy Miasto Szczecin, a organem gospodarującym jest Zakład Usług Komunalnych.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Według wnioskodawcy lokalizacja 6 pomostów rekreacyjnych wokół Jeziora Głębokiego, a więc na działce nr 93/2 z obr. 2001, o użytki Ws, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Jednakże działki okalające jezioro- tzn. 93/7 i 94/1 z obr. 2001- również są własnością Gminy Miasto Szczecin, a organem gospodarującym jest Zakład Usług Komunalnych.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zadanie dotyczy mienia gminnego.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt zadania odpowiada kosztom podanym we wniosku.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Podstawowe koszty jakie będzie generowało zadanie to utrzymanie czystości - 50 zł/m-c.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Ustawienie sześciu pomostów wokół Jeziora Głębokiego spowoduje zwiększenie antropopresji na przedmiotowy teren. Obecnie w miesiącach wiosennych i letnich obserwujemy natężenie ruchu turystycznego w granicach maksimum pojemności. Wpływa to niekorzystnie na środowisko przyrodnicze wokół jeziora (nadmierne zaśmiecenie, nielegalne ogniska oraz dewastacja szaty roślinnej). Ustawienie pomostów bez zapewnienia na nich ochrony ratowników przyczyni się w znacznym stopniu do zakładania nielegalnych kąpielisk, a co za tym idzie do ryzyka utonięć.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE