LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Budowa kładki – pieszo – rowerowej na ul Zalewskiego dojście do Różanki i Teatru Letniego

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ul. Zalewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Papieża Pawła VI do Moczyńskiego w kierunku al. W. Polskiego. Na wysokości przejścia dla pieszych w rejonie dojścia do Różanki i Teatru Letniego.

Wnioskodawca:

Małgorzata Kurp - Szymborska

OPIS ZADANIA:

Kładka złożona z dwóch części obie o szerokości 2 m. Materiał stal oraz drewno, jako okładzina. Oświetlenie LED. Najazdy – pochylnie umożliwiające wjazd rowerów oraz osób niepełnosprawnych. - Projekt architektoniczno – budowlany - Specyfikacja techniczna - Przedmiot robót

UZASADNIENIE ZADANIA:

Reakcja na zmiany, jakie zachodzą w ruchu. Zrównoważony transport, promowanie miasta rowerowego. Bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz osób poruszających się samochodami. Płynność ruchu, brak korków na ulicy Zalewskiego oraz zjeżdżających z al. W. Polskiego. Po zrealizowaniu znacznie poprawi się bezpieczeństwo i komfort użytkowników komunikacji indywidualnej i zbiorowej.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy miasta Szczecin. Osoby odwiedzające Szczecin.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
koszt2 700 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: NIE

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Biorąc pod uwagę opis zadania- kładka o szerokości 2x2m, określono lokalizację zadania jako działki nr 5 z obr. 2139 (ul. Zaleskiego) oraz działki 19/26 z obr. 2138 i 6 z obr. 2139. Wszystkie wskazane powyżej działki są własnością Gminy Miasto Szczecin. Z uwagi na brak dokładnej lokalizacji kładki, opiniuje się również działki sąsiednie do działki nr 6 z obr. 2139, czyli działki nr 3/3 i 3/7 z obr. 2139 również są własnością GMSz.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy między innymi obszaru Parku Miejskiego im. Jana Kasprowicza, wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego (pod nr rej. A-920, nr dec. PSOZ/Sz-n/5340/163/94 z dnia 13.12.1994 r.) W związku z tym projekt wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na ścisłą ochronę konserwatorską lokalizacja może powodować degradację układu przestrzennego zabytkowego terenu.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Park Kasprowicza - Jasne Błonia" w Szczecinie uchwalony dnia 24.04.2018 r. przez Radę Miasta Szczecin Uchwałą Nr XL/1153/18 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30.05.2018 r.) - poz. 2621 (wchodzi w życie 01.07.2018 r.)

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

nie podano
Ocena akceptującego Strategia: nie podano
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE