LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Całoroczne sztuczne lodowisko

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

teren obrębie ul .Mickiewicza, Waryńskiego, Korfantego, Sienkiewicza

Wnioskodawca:

Anna Zielonka

OPIS ZADANIA:

oświetlony namiot wyposażony w kolorowe oświetlenie i profesjonalne nagłośnienie, drewniane bandy, wypożyczalnia łyżew, punkt ostrzenia łyżew, szafki zamykane na odzież, miejsca, trybuny do siedzenia, całość pod namiotem z podnoszonymi bokami (przy sprzyjających w warunkach pogodowych

UZASADNIENIE ZADANIA:

Cel realizacji zadania: możliwość całorocznej jazdy na łyżwach, prowadzenia szkółek łyżwiarskich, rozgrywanie młodzieżowych meczy hokejowych, promocja miasta. Problem: Miasto pozostaje bez większego lodowiska, pojawiają się tylko sezonowo, w bardzo krótkim okresie. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na całoroczne korzystanie jak również upowszechni jazdę na łyżwach, która jest jedną z form ruchu. Koszt budowy i utrzymania jest wielokrotnie niższy niż klasyczne lodowisko z zamrażaną sztucznie wodą. Zadanie powinno być zrealizowane z uwagi na fakt iż Miasto powinno wspierać krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez różne formy ruchu ( nie tylko piłka nożna i stadiony) Uważam, że realizacja zadania wpłynie pozytywnie na mieszkańców Miasta Szczecina, którzy będą mieli możliwość spędzania wolnego czasu także i na łyżwach. Dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach powinny mieć możliwość zastąpienia jednej godziny wf-u na jazdę na łyżwach w naszym województwie. Ponadto, myślę że przyjemnie jest dołączyć do grona Miast w Polsce, które posiadają całoroczne kryte lodowiska. Mam nadzieję, że to również będzie przyciągać mieszkańców w ościennych miejscowości. Turnieje drużyn młodzieżowych stanowią dodatkowe atrakcje, które może wpiszą się na stałe w grafik imprez odbywających się w Szczecinie.

BENEFICJENCI ZADANIA:

mieszkańcy naszego województwa, dzieci, młodzież, studenci, dorośli, turyści,

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
koszty uzależnione od możliwej wielkości lodowiska na terenie2 700 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4393144050 Lng: 14.5218833310

Nazwa planu: Z.39

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/1021E286C1E44A73B77CF1AA802F8D28/ur542_98.pdf

Identyfikator: 326201_1.2072.257/10; Obręb: 2072; Numer działki: 257/10; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 402; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9445; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9444.59; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z lokalizacją zadania zaznaczonego na mapie przez wnioskodawcę- zadanie ma być zrealizowane na działce 257/10 obr. 2072- własność: Gmina Miasto Szczecin.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Teren inwestycyjny. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ustaleniach funkcjonalnych, działka przeznaczona jest pod funkcję sportową. Z uwagi na brak ograniczeń, że musi to być inwestycja celu publicznego, przedmiotowy teren może być terenem inwestycyjnym.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Teren inwestycyjny. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ustaleniach funkcjonalnych, działka przeznaczona jest pod funkcję sportową. Z uwagi na brak ograniczeń, że musi to być inwestycja celu publicznego, przedmiotowy teren może być terenem inwestycyjnym.

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

po spełnieniu pozostałych ustaleń planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WS

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Wg. Wnioskodawcy to koszt 2.700.000,-zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

Brak możliwości wskazania wielości kosztów, ale podstawowe to: zarządzanie obiektem, koszty bieżące gł. płace obsługi, energia, bezpieczeństwo itp.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE