LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

ALEJKA REKREACYJNO-PIKNIKOWA "HOŻANKA".

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Projekt pt. Alejka rekreacyjno-piknikowa „HOŻANKA” dotyczy terenu obiektów sportowych ZCEMiP przy ul. Hożej 6, działka nr 4, obręb 3088. Teren jest własnością Gminy, trwały zarząd: instytucja placówka oświatowa ZCEMiP. Zadanie zostało opracowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi tj. Zarządzeniem nr 179/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 25 kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dn. 5 lipca 2016 r wraz z Regulaminem określającym zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących SBO.

Wnioskodawca:

Paweł Podgórski

OPIS ZADANIA:

Projekt pt. Alejka rekreacyjno-piknikowa „HOŻANKA” zakłada budowę dużej wiaty drewnianej do organizacji integracyjnych spotkań społeczności lokalnej przy ognisku lub grillu oraz modernizację istniejącej drogi dojazdowej ok. 1600 m2 powierzchni, służącej jako wewnętrzna droga komunikacyjna pełniąca rolę rekreacyjnej. W założeniu nowa nawierzchnia asfaltowa dodatkowo pozwoli mieszkańcom na jazdę na rolkach czy rowerach oraz ułatwi komunikację osobom niepełnosprawnym, czy starszym i matkom z dziećmi. Wytyczone zostaną także miejsca aktywnego wypoczynku z ławkami oraz postawione będą niezbędne kosze na śmieci.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Realizacja zadania i projektu „HOŻANKA” ma na celu stworzenie miejsca integracyjnych spotkań towarzyskich dla wszystkich mieszkańców dzielnic PÓŁNOC, którzy lubią aktywnie i rodzinnie spędzać wolny czas. Postawiona drewniana wiata piknikowa pozwoli wszystkim zainteresowanym bezpiecznie rozpalić ognisko oraz zorganizować grilla w rodzinnej atmosferze. W ramach całej inwestycji dodatkowo zmodernizowana zostanie zniszczona betonowa droga dojazdowa, wykonana zostanie tzw. nakładka asfaltowa oraz postawione zostaną ławki i niezbędne kosze na śmieci. Równa i bezpieczna droga będzie wewnętrzną trasą komunikacyjną służącą społeczności lokalnej także do jazdy na rolkach i rowerach. Inwestycja będzie dobrą alternatywą dla wszystkich mieszkańców okolicznych dzielnic, którzy zazwyczaj aby miło spędzić czas przy ognisku lub grillu musieli wyjeżdżać gdzieś daleko lub za miasto. Na tym terenie brakuje podobnych ogólnodostępnych i bezpiecznych miejsc, które są miejscem spotkań całych rodzin także z dziećmi. Dodatkową zaletą projektu będzie to, że każdy młodszy lub starszy mieszkaniec dzielnicy w ramach tego zadania będzie mógł aktywnie spędzić wolny czas, czy też skorzystać z innych atrakcji rekreacyjnych na istniejących w tym miejscu ogólnodostępnych obiektach sportowych placówki oświatowej ZCEMiP. W chwili obecnej z terenu obiektów sportowych placówki w godzinach przedpołudniowych korzystają uczniowie pobliskich szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego i zawodów sportowych, a w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendy obiekt jest dostępny dla mieszkańców do późnych godzin wieczornych. Ponadto po całkowitej realizacji niniejszego zadania opiekę i nadzór nad dalszym prawidłowym funkcjonowaniem postawionej infrastruktury będą sprawować Dyrekcja i pracownicy placówki.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Beneficjentami planowanego zadania i projektu będą w zasadzie wszyscy bez wyjątku mieszkańcy dzielnic PÓŁNOC i miasta Szczecin, a w szczególności: 1. Całe rodziny wraz z dziećmi – spotkania rekreacyjno-piknikowe 2. Młodzież i dorośli uprawiający jazdę na rolkach i rowerach 3. Uczniowie wszystkich pobliskich szkół: ZCEMiP, ZS nr 5 i SP 42 4. Grupy społeczne i organizacje lokalne, stowarzyszenia i kluby sportowe

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
1. WIATA DREWNIANA PIKNIKOWA i ALTANA OGRODOWA – wycena na podstawie wybranych ofert producenta m.in. www.ogrodosfera.pl lub www.larslaj.pl22 300,00
2. INFRASTRUKTURA DODATKOWA: ławki - 5 szt. i kosze na śmieci – 2 szt. /wg cennika miejskiego/3 700,00
3. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ: wykonanie nakładki asfaltowej ok. 1600 m2. x 75 zł.. Kalkulacja na podstawie cennika miejskiego oraz wyceny dla nakładki asfaltowej KR1 na stronie: www.kalkulatordrogowy.pl /załącznik/120 000,00
4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i NADZÓR11 500,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 500,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Wycena_HOŻANKA.pdf

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4625487726 Lng: 14.5794368884

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.3088.4; Obręb: 3088; Numer działki: 4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 9; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 72374; Pole powierzchni - graficzna (m2): 72359.58; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników ustalono dz. nr 4 obr. 3088, ul. Hoża nr 6, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Majątek jest obciążony (została ustanowiona służebność przesyłu). Obciążenie nie koliduje z wnioskiem SBO. Wniosek SBO należy uzgodnić z trwałym zarządcą.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak podstaw do zaopiniowania zgodności z planem

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

decyzja o warunkach zabudowy wymagana dla wiaty powyżej 35 m2 powierzchni zabudowy

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BIIRO

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

157 500,00 zł. brutto

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

5 000,00 brutto rocznie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

We wniosku modernizowana droga jest przedstawiona jako "trasa komunikacyjna" służąca jako ścieżka rekreacyjna.Należy zwrócić uwagę na etapie projektu modernizacji drogi na korzystanie z niej przez samochody (parking sali sportowej oraz szkoła jazdy) oraz na przepisy przeciwpożarowe.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE