LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Męska Szopa

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Teren z którym zarządza UM zgodnie ze wskazaniem na mapie. ul. Księżnej Salomei

Wnioskodawca:

Tomasz Kuliszenko

OPIS ZADANIA:

Warsztaty Miejskie, miejsce, w których będzie można znaleźć niezbędne narzędzia i spotkać ludzi, chętnych do wspólnego majsterkowania, tworzenia i dzielenia się umiejętnościami. Męska Szopa czy Warszatownia to budynek gospodarczy zlokalizowany w pobliżu zabudowań śródmiejskich. Męska Szopa powinna być wyposażona we wszelkie narzędzia ręczne, elektronarzędzia oraz materiały jak np: bejce, lakiery, drzewo, papier ścierny itp. Miejsce gdzie każdy mieszkaniec może przybyć i wykonać prace techniczne, majsterkowe potrzebne we własnym zakresie, gdzie może otrzymać podpowiedz dot. drobnych prac rzemieślniczych. Korzystanie z męskiej szopy z założenia będzie symboliczne odpłatne ze względów na konieczność zapewnienie materiałów. Warsztatownia z założenia powinna być bezpłatna dla emerytów oraz szkół i organizacji które miały by możliwość korzystania z męskiej szopy w celach szkoleniowych, warsztatowych. Zadanie obejmuje budowę budynku gospodarczego zlokalizowanego tak aby maksymalnie ułatwić możliwość dotarcia do punktu jak największej liczbie mieszkańcom śródmieścia. Budynek dostosowany do możliwości prowadzania warsztatu, zapleczem sanitarnym, pomieszczeniem przeznaczonym na kuchnie - kantynę. Projekt zakłada wyposażenie w narzędzia ręczne oraz elektronarzędzia.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Warsztat Miejski będzie miejscem otwartym na każdego, kto majsterkuje, tworzy, konstruuje, zajmuje rękodziełem, albo dopiero chce się tego nauczyć. Będzie to przestrzeń integrująca społeczność wytwórców i ułatwiająca realizację projektów rzemieślniczych, artystycznych, a nawet nowotechnologicznych. Pierwsze Męskie Szopy powstały w Australii jako pokłosie konferencji zorganizowanej przez australijski system opieki zdrowotnej, a dotyczącej profilaktyki zdrowia mężczyzn. Konkluzja konferencji była taka, że ważna jest profilaktyka i należy zmierzać do stworzenia dobrego narzędzia, dzięki któremu mężczyźni cieszyć się będą jak najdłużej swoim zdrowiem. Tak powstała idea Men’s Shed, miejsca, w którym mężczyźni stworzą grupę wspierających się ludzi, których połączy pasja wspólnego majsterkowania, naprawiania rzeczy, rozwijania talentu czy po prostu możliwości bycia w grupie innych mężczyzn. Tu mają się czuć jak w drugim domu! W roku 2005 – szop było 200, teraz jest ich w całej Australii ponad 930! Idea rozprzestrzeniła się również na kraje europejskie. Działają one prężnie w Anglii, Szkocji, Irlandii i w krajach skandynawskich. Szopowicze mawiają: „O ile dom jest Twoją twierdzą o tyle męska szopa jest Twoim królestwem”.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Punkt dostępny dla Wszystkich mieszkańców Szczecina. Emeryci, szkoły, organizacje NGO

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
budowa budynku gospodarczego400 000,00
narzędzia ręczne, elektronarzędzia100 000,00
-wyposażenie zaplecza kuchennego do części kuchennej budynku100 000,00
ubrania, materiały ochronne50 000,00
u
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 650 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4392519553 Lng: 14.5580762860

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1018.3; Obręb: 1018; Numer działki: 3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 1; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24562; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24559.41; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Gmina Miasto Szczecin jest właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie- w całości. OPINIA PO ZMIANIE LOKALIZACJI: Gmina Miasto Szczecin jest właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie- w całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Spełnia wymagania w przypadku realizacji zadania na działkach nieinwestycyjnych tj. 2/3 z obrębu 2129 oraz 11/14 z obrębu 3014, w zakresie działek inwestycyjnych tj. 3 z obrębu 2032, 27/12 z obrębu 4025 oraz 54/6 z obrębu 4043 zadanie NIE SPEŁNIA warunków. UWAGA PO ZMIANIE LOKALIZACJI: Na terenie działki 17 umów dzierżawy garaży blaszanych (osoby fizyczne) oraz 1 umowa ze SM "Śródmieście". Jeżeli projekt nie będzie obejmował terenu objętego dzierżawą - brak kolizji. Opiniujący Pan Edward Różycki WMIRSPN. Na terenie działki 17 umów dzierżawy garaży blaszanych (osoby fizyczne) oraz 1 umowa ze SM "Śródmieście". Jeżeli projekt nie będzie obejmował terenu objętego dzierżawą - brak kolizji. Opiniujący Pan Edward Różycki WMIRSPN Jest to potencjalny teren inwestycyjny - w Studium działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wysokiej intensywności oraz zabudowę usługową i biurową. Przedmiotowa działka nie jest obecnie objęta procedurą przygotowania do zbycia. Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodaowania przestrzennego wskazana opinia Biura Planowania Przestrzennego Miasta odnośnie założeń w przyszłym planie miejscowym obejmującego przedmiotowy teren. Opiniująca Małgorzata Angrot-Glińska WZION. WZION REKOMENDUJE WNIOSEK DO DALSZEGO OPINIOWANIA.

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

1. ekoport ul. Leszczynowa UCHWAŁA NR XLI/1182/18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Łozowa -Leszczynowa” w Szczecinie 2. ekoport ul. Helska BRAK PLANU 3. NOWA LOKALIZACJA - ul. Salomei - fragment działki objęty MPZP : UCHWAŁA NR XXXIII/813/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Salomei” w Szczecinie (teren elementarny S.P.1008.KD.L, S.P.1009.KD.D, S.P.1011.KD.L); UCHWAŁA NR VIII/119/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół” w Szczecinie (teren elementarny S.B.1004.KD.L); dla pozostałej części działki - brak planu

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

1.ul.Leszczynowa -niezgodne z nowym planem uchwalonym 22.05.2018 2.ul.Helska - nie dotyczy 3. NOWA LOKALIZACJA - ul. Salomei - fragment działki objęty MPZP : dla teren elementarny S.P.1008.KD.L - Przeznaczenie terenu: droga publiczna – ulica lokalna, S.P.1009.KD.D - Przeznaczenie terenu: droga publiczna – ulica dojazdowa, S.P.1011.KD.L - Przeznaczenie terenu: droga publiczna – ulica lokalna; dla terenu S.B.1004.KD.L - Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna - niezgodne z planem, dla pozostałej części działki - brak planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

dot. 2 lokalizacji przy ul.Helskiej dot. 3 lokalizacji przy ul. Salomei - dla pozostałej części działki nie objętej MPZP

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

ul.Leszczynowa - niezgodna z nowym planem ul.Helska - spełnia - po uzyskaniu warunków zabudowy NOWA LOKALIZACJA - UL. SALOMEI - FRAGMENT DZIAŁKI OBJĘTY MPZP NIE SPEŁNIA, DLA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI DZIAŁKI - BRAK PLANU - MOŻLIWE SPEŁNIE PO UZYSKANIU WARUNKÓW ZABUDOWY.

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WMiRSPN

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

3 000 000,00 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

200 000 zł (utrzymanie w czystości, nadzór stały, ochrona, naprawy bieżące, akty dewastacji, itp.)

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Brak

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE