LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Centrum Innowacji - Przejście podziemne ul. Wyzwolenia

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Przejście podziemne zlokalizowane przy ul. Wyzwolenia

Wnioskodawca:

Tomasz Kuliszenko

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na przystosowaniu przestrzeni publicznej, która jest niewykorzystywana. Projekt zakłada stworzenie w przejściu podziemnym przy ul. Wyzwolenia Centrum Innowacji. Przejście powinno być wyremontowane i przystosowane do celów działalności publicznej. Design projektu powinien wiązać się z elementami Szczecina. Idealnym rozwiązaniem jest oddzielenie przestrzeni gdzie prowadzone by Centrum Innowacji Szklaną ścianą tak aby pozostawić część przejścia w obecnej formie i w dalszym ciągu umożliwić mieszkańca korzystanie z obecnej funkcji tunelu. Centrum spełniało by 5 funkcji: centrum informacji (z racji położenia idealne dla turystów), strefa gier i zabaw – organizowanie turniejów gier planszowych oraz gier interaktywnych, prezentacja nowinek technologicznych, Strefa konferencyjna – wielofunkcyjne miejsce spotkań, wystaw, prezentacji, organizacji warsztatów w większym gronie, Strefa warsztatów – dedykowana edukacji małych grup: kursy, szkolenia komputerowe w mniejszym gronie, Strefa relaksu – e-czytelnia, gdzie można się zrelaksować, skorzystać z tabletów, e-czytników. Centrum Innowacji powinno być wyposażone w sprzęt ogólnodostępny jak e-booki, drukarka 3D, rowery stacjonarne dzięki którym można naładować telefon czy laptopa, okulary VR, rzutnik, a także gry planszowe, komiksy i książki o tematyce IT.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Poprzez realizację warsztatów przeznaczonych dla różnych środowisk i grup wiekowych będzie można uczestniczyć w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i przeciwdziałać e-wykluczeniu, pośredniczyć w nabywaniu praktycznych umiejętności korzystania z nowych technologii w sposób kreatywny i przede wszystkim świadomy Przejście podziemne może przekazywać szerokiemu gronu odbiorców nie tylko nowe technologie, ale również innowacyjne działania w różnych obszarach: szeroko rozumianej kulturze, sztuce, literaturze. Aby stało się przestrzenią do twórczych poszukiwań, wymiany poglądów i wiedzy, prezentacji pasji. Aby CI PRZEJŚCIE stało się… miejscem spotkań. Niewykorzystana przestrzeń publiczna może się stać nowoczesnym i jednym z kultowych miejsc Szczecina, które będzie stanowić miejsce rozwoju i miło spędzonego czasu dla mieszkańców Szczecina ale również niezwykłą atrakcją dla turystów.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy Szczecina, turyści. Z racji zlokalizowania główni odbiorcy to mieszkańcy Śródmieścia. Szkoły, organizacji NGO.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Reomont i przystosowanie przejścia do działalności Centrum1 000 000,00
Wyposażenie Centrum w sprzęt IT, szkoleniowy, meble260 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4350370012 Lng: 14.5538375611

Nazwa planu: ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - CENTRUM - WYZWOLENIA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/3832/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/6647F7597401470F90AD75E98F3826F0/998.pdf

Identyfikator: 326201_1.1026.132/2; Obręb: 1026; Numer działki: 132/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 2; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 23565; Pole powierzchni - graficzna (m2): 23561.55; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane w przejściu podziemnym, znajdującym się pod działką, stanowiącą w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr XXXIV/998/13 ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - CENTRUM - WYZWOLENIA teren elementarny S.P.6015.KD.G

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BPM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

zadanie mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zadania w ramach projektów dzielnicowych dużych

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Przy rozpatrywaniu wniosku należy mieć na uwadze koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz wyłonieniem zarządcy (miasto, NGO, Stowarzyszenie itp.)

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE