LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Strefa relaksu ul. Wyzwolenia-Malczewskiego

POPRZEDNI TYTUŁ ZADANIA:

Strefa relaksu ul. Malczewskiego, Matejki, Bazarowa

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Teren gruntowy między budynkiem ul. Wyzwolenia 40 (od podwórka) a przedszkolem publicznym ,,źródełko'' ul. Malczewskiego 24. Dołączam rzut z mapy gogle wskazanej lokalizacji

Wnioskodawca:

Tomasz Kuliszenko

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na rewitalizacji przestrzeni publicznej, przystosowanie terenów zielonych w śródmieściu do miejsca, które będzie wykorzystywane i stanowić będzie miejsce odpoczynku i integracji dla lokalnej społeczności. Zdanie polega na wyrównaniu terenu, zadbaniu o teren trawnika, osunięciu obecnych zniszczonych ławek, posadzeniu kwiatów, wyznaczeniu ścieżek, postawieniu domków typu altany ogrodowe w nowoczesnej formie design, które stanowić będą strefę odpoczynku,relaksu i miejsce spotkań sąsiedzkich. Na wskazanym zrewitalizowanym terenie powinny pojawiać się nowe śmietniki.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Brak w najbliższym otoczeniu miejsca, gdzie mieszkańcy mogą wspólnie spędzać czas czy indywidualnie odpocząc w pobliżu swego miejsca zamieszkania. Obecnie wskazany teren jest zaniedbany i nie wykorzystywany. Starsi mieszkańcy wykorzystują murek jako miejsce spotkań. Najbliższe miejsce odpoczynku dla mieszkańców Śródmieścia stanowi Park Żeromskiego, którego alejki są również w bardzo złym stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu głownie osób starszych i dzieci. Mieszkańcy Śródmieścia oczekują i potrzebują zielonych nowoczesnych przestrzeni w najbliższym otoczeniu zamieszkania

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Śródmieścia. Lokatorzy ul. Malczewskiego, Matejki, Bazarowej

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
domki typu altana x 220 000,00
ustawienie donicy z drzewem5 000,00
dokumentacja projektowa, nadzory15 000,00
założenie kwietnika, kompozycji traw ozdobnych10 000,00
budowa alejek - nawierzchnia bezpieczna trawiasta30 000,00
kosz smietnikowy x 3 szt3 000,00
założeni łąki kwietnej5 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 88 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4361825718 Lng: 14.5548647417

Nazwa planu: ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - CENTRUM - WYZWOLENIA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/3832/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/6647F7597401470F90AD75E98F3826F0/998.pdf

Identyfikator: 326201_1.1026.13/7; Obręb: 1026; Numer działki: 13/7; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 59; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1104; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1103.41; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na działce stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin w całości. OPINIA PO ZMIANIE LOKALIZACJI: Zadanie miałoby być realizowane na działce stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin w całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Teren nie jest inwestycyjny. PO ZMIANIE LOKALIZACJI: Teren nie jest inwestycyjny.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

UWAGA: BYŁA ZMIANA LOKALIZACJI! Wskazana konsultacja wniosku z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Zarówno według WZiON jak i WMiRSPN wniosek spełnia warunki, nie rozumiem zarzutu WGKiOŚ. Proszę zwrócić uwagę ma zmianę lokalizacji, po której oba wydziały opiniują wniosek pozytywnie. W razie uwag proszę o precyzyjne ich wskazanie.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

Realizacja zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

UCHWAŁA NR XXXIV/998/13 "Śródmieście Północ - Centrum - Wyzwolenia" , teren elementarny: S.P.6004.MW,U

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

obiekty małej architektury oraz inne obiekty stanowiące wyposażenie obszarów zainwestowania (...) dopuszczone w ustaleniach szczegółowych, nie mogą powodować ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych; zakazuje się zabudowy działki nr 13/7 obr. 1026; obowiązuje realizacja bogatego programu zieleni,

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WMiRSPN

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

110000,00 - 120000,00

Uwagi:

altanki- domki -2 szt 27000,00, donica z drzewem - 5000,00, kwietnik 10000,00, chodniki z kostki brukowej 62000,00, kosze na śmieci 3 szt 3000,00, dokumentacja 10000,00.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

konserwacja ustawionych altan podlewanie, pielęgnacja i nawożenie zieleni opróżnianie koszy na śmieci i sprzątanie terenu ewentualna naprawa nawierzchni koszenie trawników

Uwagi:

roczny koszt powyższych elementów oscyluje w granicach około 12000,00 zł.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE