LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Morski piasek i drzewa na Plaży Miejskiej na Wyspie Grodzkiej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Plaża Miejska Wyspa Grodzka

Wnioskodawca:

Przemysław Słowik

OPIS ZADANIA:

Projekt zakłada wysypanie 1500 ton piasku morskiego, takiego jaki znajduje się na nadmorskich plażach. Dodatkowano zaplanowano postawienie około 12 drzew w donicach co w razie konieczności zmiany zagospodarowania terenu, pozwoli uchronić drzewa i przesadzić je w inne miejsce. Zgłoszony przeze mnie projekt jest zgodny z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu o czym jest mowa w Uchwale NR XII/268/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października, § 14, pkt 2, ppkt 1. Nie zamierzam go zmieniać w zakresie zasadzenia drzew ponieważ jest to zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Co więcej drzewa były założeniem projektu, który miasto miało zrealizować na Wyspie Grodzkiej ale zrezygnowało z tytułu zbyt wysokich kosztów. Dokonałem wyceny projektu zarówno korzystając z udostępnionego w ramach SBO cennika, jak i sprawdzenia cen rynkowych za ilość piachu morskiego odpowiadającą obecnej ilości. Projekt nie przekracza założonej kwoty w ramach danej kategorii.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Obecnie na Plaży Miejskiej wysypany jest piach płukany, który brudzi zarówno ubrania jak i skórę osób korzystających z plaży. Wysypanie piasku morskiego ma na celu poprawę komfortu osób korzystających z plaży. Pozwoli również na bezpieczne i nie skrępowane korzystanie z plaży przez dzieci. 1500 ton piasku morskiego zapewni pokrycie obecnego terenu plaży miejskiej. Nie ma żadnych przeciwskazań aby obecnych piach płukany, zastąpić piachem z morskiej plaży. W pierwotnym projekcie zagospodarowania plaży na Wyspie Grodzkiej, zakładano również tereny zielone z nasadzeniami drzew. Obecny projekt w ramach SBO, zakłada postawienie około 12 drzew w donicach, które uatrakcyjnią teren plaży i uprzyjemnią spędzany tam czas. W słoneczne, upalne dni drzewa zapewnią cień dla osób przebywających na plaży. Obecnie Plaża Miejska wygląda jak pustynia. Wprowadzenie zieleni pozwoli zmienić ten stan i stworzyć przestrzeń dużo bardziej przyjemną do spędzania czasu wolnego.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy miasta korzystający z plaży. Turyści odwiedzający plażę.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
1500 ton piasku morskiego + transport130 000,00
Postawienie około 12 drzew w donicach22 500,00
Dokumentacja projektowa i nadzory5 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 500,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4287603830 Lng: 14.5700210436

Nazwa planu: MIĘDZYODRZE - WYSPA GRODZKA - ŁASZTOWNIA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/134/2011-134.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C235A14B1F554BEE9CA45DD0AC82A4FE/270.pdf

Identyfikator: 326201_1.1084.11; Obręb: 1084; Numer działki: 11; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 29830; Pole powierzchni - graficzna (m2): 29929.74; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Realizacja zadania obejmuje obszar Wyspy Grodzkiej- dz. 11 z obr. 1084, której właścicielem Jest Gmina Miasto Szczecin.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2" w Szczecinie uchwalony dnia 24.10.2011 r. przez Radę Miasta Szczecin Uchwałą Nr XII/270/11 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 134 poz. 2418 z dnia 23.11.2011 r.)

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z odpowiedzią WIM: "Miejsce użytkowane jako Plaża Miejska jest tymczasowe. Planowane nasadzenia w ilości 15 sztuk drzew wg opinii WIM-u nie mają szansy na utrzymanie żywotności z uwagi na teren, który usypano podczas realizacji budowy Wyspy Grodzkiej kruszywem mineralnym na wysokości około od 1 metra do 4,6 metra. Dodatkowo piach płukany, który nasypano tworząc plażę na wyspie oraz planowany wg projektu zadania SBO 2019 piasek morski w ilości 1500 ton spowodują z pewnością brak warunków dla żywotności roślin. Warunkiem niezbędnym w przypadku podjęcia decyzji o realizacji zadania staje się zasadzenie drzew w tzw. dole sadzeniowym, którego koszt zwiększy wartość zadania szacunkowo dla 15 roślin o około 11300 zł brutto (koszt przygotowania dołu bez kosztu roślin, ziemi do wypełnienia, mechanicznego systemu nawadniania i zbilansowanego nawożenia roślin). Podsumowując koszt planowanego zadania w ramach SBO 2019 z pewnością przekroczy planowana wartość wg wniosku). W przypadku realizacji kolejnego etapu projektu obejmującego min. teren obecnej plaży zasadzone drzewa kolidować mogą z prowadzeniem robót (organizacja placu budowy, wykopy, transport, roboty, sprzęt budowlany). Zieleń należy wykonać po zakończeniu docelowych robót budowlanych. Realizacja zadania wg wniosku SBO2019 koliduje z planowaną inwestycją WIM-u związaną z zagospodarowaniem terenu Wyspy Grodzkiej."

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

283.800,00 zł - 284.800,00 zł, w tym: 1) wykorytowanie istniejącego obszaru Miejskiej Strefy Letniej, złożenie piasku na pryzmę, załadunek, wywóz i składowanie materiału - 115.000,00 zł; 2) wykonanie projektu nasadzeń drzew 5.000,00 zł - 10.000 zł; 3) zakup, dostawa i rozplantowanie piasku morskiego - 130.000,00 zł; 4) nasadzenia 15 szt. drzew wraz z 3-letnią pielęgnacją - 33.800,00 zł.

Uwagi:

Wniosek nie uwzględnia kosztów wykorytowania obszaru Miejskiej Strefy Letniej oraz kosztów wywozu i zagospodarowania piasku. Ponadto, zgodnie z opinią Wydziału Inwestycji Miejskich, w tym konkretnym przypadku, koszty nasadzeń drzew zostaną zwiększone o ok. 11.300,00 zł ze względu na konieczność stworzenia drzewom warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Koszty realizacji zadania przekraczają budżet przewidziany na realizację zadania dzielnicowego małego, tj. kwotę 157.500 złotych

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Roczny koszt utrzymania (bez pielęgnacji drzew w 3-letnim okresie gwarancyjnym): 21.525,00 zł - 25.830,00 zł - podana kwota uwzględnia bronowanie Miejskiej Strefy Letniej bez dodatkowego odchwaszczania. Jednostkowe koszty, które należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu kosztów generowanych przez zadania w przyszłych latach to: 1) Koszty pielęgnacji zieleni: 2.000,00 - 5.000,00 zł rocznie (koszty pielęgnacji poza 3-letnim okresem gwarancyjnym) 2) Bronowanie wraz z oczyszczaniem piasku: koszt jednorazowy 4.305,00 zł, zalecana liczba bronowań: 5-6 3) Odchwaszczanie: koszt jednorazowy 1845,00 zł, zalecana liczba odchwaszczeń - w zależności od potrzeb

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Zadanie, pn. "Morski piasek i drzewa na Plaży Miejskiej na Wyspie Grodzkiej" odnosi się do realizacji tymczasowego zagospodarowania terenu. Na terenie objętym zadaniem planowana jest realizacja zagospodarowania terenu zgodnie z opracowanym projektem oraz obowiązującym pozwoleniem na budowę. Nasadzenia drzew kolidować mogą z planowanym docelowym zagospodarowaniem terenu, co może wpłynąć na zwiększenie kosztów realizacji projektu zagospodarowania terenu wokół portu jachtowego ze względu na konieczność uwzględnienia w dokumentacji projektowej przesadzenia drzew, uzyskanie wymaganych prawem decyzji dotyczących przesadzenia drzew oraz wykonanie przesadzenia drzew wraz z ich pielęgnacją po przesadzeniu. W Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2018-2023 na realizację zadania, pn. "Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy" w 2018 r. przewidziana jest kwota 60.000,00 zł. Koszty zadania przekraczają budżet zaplanowany dla zadań dzielnicowych małych.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zadanie, pn. "Morski piasek i drzewa na Plaży Miejskiej na Wyspie Grodzkiej" odnosi się do realizacji tymczasowego zagospodarowania terenu. Na terenie objętym zadaniem planowana jest realizacja zagospodarowania terenu zgodnie z opracowanym projektem oraz obowiązującym pozwoleniem na budowę. Nasadzenia drzew kolidować mogą z planowanym docelowym zagospodarowaniem terenu, co może wpłynąć na zwiększenie kosztów realizacji projektu zagospodarowania terenu wokół portu jachtowego ze względu na konieczność uwzględnienia w dokumentacji projektowej przesadzenia drzew, uzyskanie wymaganych prawem decyzji dotyczących przesadzenia drzew oraz wykonanie przesadzenia drzew wraz z ich pielęgnacją po przesadzeniu. W Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2018-2023 na realizację zadania, pn. "Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy" w 2018 r. przewidziana jest kwota 60.000,00 zł. Koszty zadania przekraczają budżet zaplanowany dla zadań dzielnicowych małych.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE