LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Spacerowy Szczecin – zachwycająca Wielkopolska

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ulica Wielkopolska po obu stronach, od alei Papieża Jana Pawła II do ul. Śląskiej, z wyłączeniem Placu Teatralnego

Wnioskodawca:

Mariusz Sobulski

OPIS ZADANIA:

Ulica Wielkopolska jest często uczęszczanym przez pieszych ciągiem komunikacyjnym łączącym odnowioną w ramach programu „Zielone Przedogródki Szczecina ” al. Papieża Jana Pawła II z Pałacem Teatralnym, na którym zlokalizowany jest Teatr Lalek Pleciuga i jedna z atrakcji Szczecina - fontanna multimedialna. Nieopodal ulicy Wielkopolskiej zlokalizowany jest Urząd Miasta Szczecin oraz Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest to samo serce Szczecina, którego wygląd nie jest obojętny jego mieszkańcom. Rewitalizacja obejmuje wybudowanie na dotychczasowych miejscach przeznaczonych na trawnik ogrodzonych (do wysokości 55-60 cm metalowymi, ocynkowanymi ogniwami w kolorze grafitowym, na podmurówce granitowej) ogródków z czterema rzędami wieloletnich nasadzeń, w tym jarząbów szwedzkich, hortensji Limelight, laurowiśni, berberysów, wyłożenie wolnej powierzchni włókniną i pokrycie kamieniami, wymianę nawierzchni wjazdów do garaży znajdujących się za budynkami, wymianę płyt chodnikowych po obu stronach ulicy Wielkopolskiej, od alei Papieża Jana Pawła II do ul. Wąskiej, zagospodarowanie miejsca na rogu ul. Wielkopolskiej i ul. Wąskiej na wydzielenie miejsc parkingowych.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Ulica Wielkopolska jest często uczęszczanym przez pieszych ciągiem komunikacyjnym łączącym przebudowaną al. Papieża Jana Pawła II z Pałacem Teatralnym, na którym zlokalizowany jest Teatr Lalek Pleciuga i jedna z atrakcji Szczecina - fontanna multimedialna. Nieopodal ulicy Wielkopolskiej zlokalizowany jest Urząd Miasta Szczecin oraz Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest to samo serce Szczecina, którego wygląd nie jest obojętny jego mieszkańcom. Urok tego miejsca podkreśla piękna aleja lipowa. Jest to jedno z tych miejsc, które powinno stanowić wizytówkę Szczecina i utrwalać wizerunek miasta, wpisując się koncepcję Szczecin Floating Garden 2050. Obecnie wspomnieniem spaceru ulicą są zanieczyszczone i zaniedbane miejsca na trawniki i samochody często parkowane na miejscach dawnych, zniszczonych trawników. Zachowanie harmonii wzajemnych powiązań pomiędzy przyrodą – zadbanymi terenami zielonymi a mieszkańcami miasta powinno być szczególnie istotne w „zielonym” rozwijającym się mieście. Przeprowadzona rewitalizacja - będzie służyła mieszkańcom miasta i turystom. Poprawi estetykę otoczenia, w którym żyjemy, zmobilizuje i zintegruje społeczność lokalną do dbałości o najbliższe otoczenie, będzie bodźcem dla naszych dzieci do troski o wspólną przestrzeń, poprawi turystyczną atrakcyjność miasta, uzupełni lukę pomiędzy pięknie zagospodarowanymi al. Papieża Jana Pawła II i Placem Teatralnym. Nowe oblicze ul. Wielkopolskiej będzie kontynuacją koncepcji zrealizowanej przy al. Papieża Jana Pawła II, łącznie stanowiąc atrakcyjny szlak spacerowy.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Przeprowadzona rewitalizacja - będzie służyła wszystkim mieszkańcom miasta, ich gościom i turystom. Swoim widokiem będzie zachwycała spacerujące rodziny z dziećmi, sportowców przyjeżdzających na zawody obywające się na basenie Floating Arena, lokalnych i przyjezdnych, małych i dorosłych widzów spektakli Teatru Lalek Pleciuga, wszystkich spacerowiczów zmierzających do fontanny multimedialnej, uczniów okolicznych szkół i ich rodziców, studentów. Odnowione, równe chodniki będą w należyty sposób służyły osobom korzystającym z zajęć w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie. Spacerowa Wielkopolska, zachwycająca swoim pięknem, będzie zapadała trwale w pamięci wszystkim tym, którzy będą mieli okazję nią spacerować.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Całość zadania zgodnie z kosztorysem1 227 577,72
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 227 577,72
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Szacunkowy kosztorys prac - Wielkopolska_wariant rozszerzeony_SBO.pdf

pobierz plik - wielkopolska.pdf

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania obejmuje działki: 29/10 z obr. 1020, - 183 z obr. 1025, - 4/28 z obr. 1025 (dr), 179/3 z obr. 1025 (dr),- ulica Wielkopolska - 4/29 (B), 4/30 (B), 4/31 z obr. 1025 (B), - 4/20 z obr. 1025 (Bp), działki będące własnością Gminy Miasto Szczecin oraz 179/1 i 180/1, 178/1 z obr. 1025- własność Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście oraz os. fizyczne oraz 184/9 z obr. 1025- własność Gmina , użytkowanie wieczyste- Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Cezść działek, na których zlokalizowane jest zadanie SBO, tj. 179/1 i 180/1, 178/1 z obr. 1025-są własnością Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście oraz os. fizycznych oraz 184/9 z obr. 1025- jest własnością Gminy w użytkowaniu wieczystym- Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Część działek, na których zlokalizowane jest zadanie SBO, tj. 179/1 i 180/1, 178/1 z obr. 1025-są własnością Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście oraz os. fizycznych- dlatego konieczna jest zgoda na przeznaczenie działek na cele inwestycji w ramach SBO.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Ul. Wielkopolska znajduje się na obszar historycznego Układu Przestrzennego Śródmieście i chroniona jest mocy Gminnej Ewidencji Zabytów oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Projekt Spacerowy Szczecin – zachwycająca Wielkopolska będzie podlegać uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane jest również uzyskanie zaleceń konserwatorskich do w/w prac.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

skrzyżowanie ul. Wąskiej z ul. Wielkopolską - pl. Teatralny - Uchwała Nr XXXIV/998/13 z dnia 14.10.2013 r. odcinek ul. Wielkopolskiej od al. Papieża Jana Pawła II - do skrzyżowania z ul. Wąską - brak planu miejscowego

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Należy sporządzić dokumentacje projektową na podstawie której będzie możliwa realizacja inwestycji.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Inwestycja może nie naruszać obowiązujących przepisów po uzyskaniu przez właścicieli terenów ujętych we wniosku SBO wymaganych praw do dysponowania terenem na celu budowlane oraz stosownych umów utrzymania bieżącego przez poszczególne podmioty .

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie dotyczy mienia Gminy Miasta Szczecin, Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście oraz osób fizycznych.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

We wniosku SBO zawarte są wstępne zgody dotyczące realizacji inwestycji na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście .

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zadanie SBO należy skoordynować z zadaniem inwestycyjnym "Program modernizacji ulic: Aleja Papieża Jana Pawła II".

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Należy podjąć działania dla zadania SBO ze Spółdzielnią Mieszkaniową Śródmieście oraz osobami fizycznymi.

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Do wniosku SBO dołączono wstępne uzgodnienie z właścicielami terów nie będących w zarządzie Gminy Miasto Szczecin. Należy uzyskać wymagane dokumenty - prawo do dysponowania terenem na celu budowlane. Ponadto należy określić zakres bieżącego utrzymania przez poszczególnych właścicieli/zarządców terenów objętych wnioskiem SBO.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W części obejmuje Mpzp .

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania powyżej 1 roku.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie należy do zadań własnych w zakresie gruntów należących do Gminy Miasto Szczecin.

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie w części gruntów w zarządzie Gminy Miasto Szczecin będzie dostępne.

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

kwota wskazana przez autora wniosku jest urealniona

Uwagi:

Określenie dokładnej wartości może nastąpić po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego jako śladowej dokumentacji projektowej.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Szacunkowe koszty bieżącego utrzymania do 1000 zł

Uwagi:

Koszty bieżącego utrzymania : remonty w zakresie bieżących napraw, utrzymania roślinności.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Zadanie SBO jest zlokalizowane w części na gruntach należących do Gminy Miasta Szczecin oraz na gruntach Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób fizycznych. Należy określić zasady finansowania inwestycji z budżetu SBO na działkach Spółdzielni Mieszkaniowej i osób fizycznych oraz ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania terenów zadania.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Należy określić zasady ponoszenia kosztów pomiędzy właścicielami gruntów Miasta oraz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz bieżącego utrzymania terenów zadania.

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE