LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Remont ul. Łabędziej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Osiedle Arkońskie - Niemierzyn. Ul Łabędzia (odcinek od Krasińskiego do ul. Sportowej) oraz ul. Sportowa

Wnioskodawca:

Andrzej Radziwinowicz

OPIS ZADANIA:

W ramach zadania ma zostać wyremontowana ulica Łabędzia (odcinek Krasińskiego - Sportowa, gdzie jest droga "płytowa"). Zadanie również obejmuje remont chodników.

UZASADNIENIE ZADANIA:

W tej chwili korzystanie z ulicy jest uciążliwe ze względu na zły stan, który również jest przyczyną wzmożonego hałasu powodowanego przez przejeżdżające auta. Stan obu ulic wyklucza praktycznie komfortowy ruch rowerowy. Większe wykorzystanie drogi może zmniejszyć poranne zatory na ulicy Krasińskiego i Chopina, ponieważ ulica jest alternatywną drogą dla osób korzystających ze skrzyżowania Krasińskiego-Chopina-Rapackiego poruszających się pomiędzy północnymi, a zachodnimi dzielnicami Szczecina.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Beneficjentami zadania są mieszkańcy okolicznych nieruchomości, ale także wszyscy Szczecinianie, którzy poruszają się pomiędzy północnymi, a zachodnimi dzielnicami Szczecina.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Projekt40 000,00
Modernizacja ulicy1 000 000,00
Modernizacja chodników200 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 240 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325489402 Lng: 14.5483016968

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania to ul. Łabędzia (odcinek od ul. Krasińskiego do ul. Sportowej) - działka nr 21/12 z obr. 2038 oraz ul. Sportowej- dz. nr 1/8 z obr. 2041. Obie działki są własnością Gminy Miasto Szczecin i posiadają użytek "dr".

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Działki o charakterze drogowym- ul. Łabędzia oraz ul. Sportowa.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/545/12 z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Arkońskie-Niemierzyn-Chopina" w Szczecinie, teren elementarny Z.A.4025.KD.D - ul. Łabędzia, Z.A.4028.KD.D - ul. Sportowa

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Konieczna dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami . Szacunkowe koszty wykonania dokumentacji ok . 50 000 zł. Na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej będzie można stwierdzić koszty realizacji zadania inwestycyjnego.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Ulice objęte Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Arkońskie - Niemierzyn - Chopina"

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Dokumentacja projektowa - około 1 rok Realizacja zdania - około 1 rok

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt 970 000 zł.

Uwagi:

Dokładny koszt będzie wynikał z kosztorysu inwestorskiego.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

W zależności od zakresu (1000 - 5000)

Uwagi:

Koszty bieżącego utrzymania: oznakowanie poziome, pionowe, naprawy bieżące, utrzymanie czystości

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE