LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Miejskie poidełka na Jasnych Błoniach

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Jasne Błonia, okolice Urzędu Miejskiego

Wnioskodawca:

Andrzej Radziwinowicz

OPIS ZADANIA:

Instalacja 5-6 urządzeń typu uliczne zdroje wodne. Urządzenia umożliwiają napicie się czystej wody przez ludzi i zarazem zwierzęta.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Jasne Błonia to ulubione miejsce spacerów mieszkańców Szczecina, ale też turystów, jak też miejsce tranzytowe dla biegaczy (często tutaj rozpoczynają lub kończą się trasy biegowe). Często tym osobą towarzyszą ich psi przyjaciele. Wszyscy ci potencjalni użytkownicy będą mogli dzięki zdrojom wodnym w razie braku posiadania napojów napić się czystej wody szczególnie w upalne letnie dni.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Urządzenia mają służyć mieszkańcom i turystom, ale również ich psim przyjaciołom.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Montaż ulicznych zdrojów wodnych157 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325489402 Lng: 14.5483016968

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zgodnie z opisem we wniosku, lokalizacja zadania to działka nr 13 z obr.1021- Jasne Błonia, własność; Gmina Miasto Szczecin, numer Rejestru Zabytku: A-197 oraz działka nr 3 z obr. 1024, która zabudowana jest budynkiem Urzędu Miasta jest we współwłasności Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa, numer Rejestru Zabytków: A-835.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Gmina Miasto Szczecin jest jedynym właścicielem działki nr 13 z obr.1021- Jasne Błonia, numer Rejestru Zabytku: A-197, natomiast działka nr 3 z obr. 1024, która zabudowana jest budynkiem Urzędu Miasta jest we współwłasności Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa- Zarządcą terenu jest Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, nad którą nadzór sprawuje Biuro Obsługi Urzędu- konieczna zgoda.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działki nie stanowią terenu inwestycyjnego.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

W przypadku działki nr 3 z obr. 1024, która zabudowana jest budynkiem Urzędu Miasta- zarządcą terenu jest Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, nad którą nadzór sprawuje Biuro Obsługi Urzędu- konieczna zgoda. Konserwator Zabytków- konieczna zgoda.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy Placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II , który jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr rej. 197 (nr dec. DZ-4200/35/O/2004 z dnia 20.12.2004 r.) W związku z tym inwestycja w obrębie w/w obszarów wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr XL/1153/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.04.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Kasprowicza - Jasne Błonia" w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30.05.2018 r. poz. 2621) - teren elementarny S.P.8018.ZP

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

POD WARUNKIEM ,ŻE POIDEŁKA NIE BĘDĄ MIAŁY ODPROWADZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ, W TERENIE ELEMENTARNYM S.P.8018.ZP BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ,

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Dotyczy mienia gminnego.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Teren gminny.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Teren gminny.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

157500

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

ok. 20 tys. zł/rok

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Do realizacji zadania niezbędne będzie m.in: -uzyskanie warunków przyłączeniowych wody - podłączenia poidełek do sieci wodociągowej - wykonanie złoży chłonnych (w miejscu gdzie znajdować się będą poidełka )celem odprowadzenie nadmiaru wody w głąb ziemi.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE