LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Bezpieczne przejście międzyosiedlowe przy Obiekcie Sportowym Bukowe.

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Osiedle Bukowe, przejście między ulicą Beżową a Pomarańczową

Wnioskodawca:

Mariusz Szałkowski

OPIS ZADANIA:

Remont dzikiego przejścia pomiędzy ulicą Beżową a Pomarańczową, przy Obiekcie Sportowym Bukowe. Przejście jest naturalną drogą przemieszczania się mieszkańców wschodniej i zachodniej części osiedla, w tym stanowi dojście na pętlę autobusową.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Ścieżka jest masowo używana przez lokalnych mieszkańców, stanowi m.in. naturalny ciąg komunikacyjny i dojście do pętli autobusowej. Aktualnie przejście jest dzikim przedeptem i jest w fatalnym stanie (błoto, kurz, niebezpieczne nierówności podłoża, wystające elementy betonowe i stalowe, brak oświetlenia)

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy osiedla Bukowe-Klęskowo oraz Zielone Wzgórze

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa chodnika ok 250m długość, ok 1,5m szerokość.90 000,00
Dokumentacja projektowa i nadzory5 000,00
Ustawienie latarni parkowej. 2 szt16 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 111 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325489402 Lng: 14.5483016968

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3683890526 Lng: 14.6498829178

Nazwa planu: BUKOWE - BOISKO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/6/2010-006.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/EEA79871D0D24A46936AB68B1CA2AC9C/1057.pdf

Identyfikator: 326201_1.4155.48/1; Obręb: 4155; Numer działki: 48/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 95; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 8301; Pole powierzchni - graficzna (m2): 8299.53; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki: 48/1 i nr obrębu 4155 jako miejsce realizacji zadania - własność Gmina Miasto Szczecin. Na podstawie załącznika z wrysowanym schematem ustalono, że zadanie zachodzi na: dz. nr 48/4 obr. 4155 właściciel: Gmina Miasto Szczecin oraz dz. nr 75/2, 49/3, 49/5 obr. 4155 właściciel: osoby fizyczne, Instytucja.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki: 48/1 i nr obrębu 4155 jako miejsce realizacji zadania - własność Gmina Miasto Szczecin. Na podstawie załącznika z wrysowanym schematem ustalono, że zadanie zachodzi na: dz. nr 48/4 obr. 4155 właściciel: Gmina Miasto Szczecin oraz dz. nr 75/2, 49/3, 49/5 obr. 4155 właściciel: osoby fizyczne, Instytucja.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Majątek jest obciążony (została ustanowiona służebność gruntowa prawa przechodu i przejazdu oraz służebność przesyłu). Obciążenie nie koliduje z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Spełnia na działkach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin: nr 48/1 obr. 4155 i nr 48/4 obr. 4155.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

proponowana inwestycja znajduje się w terenie elementarnym D.B.4001.US Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowe - boisko" oraz częściowo w ter. elementarnym D.B.01.MW - II edycja zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina z dnia 23.02.1998 r. ; z uwagi na strefę "W" prowadzenie robót budowlanych wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

na budowę oświetlenia będzie wymagane pozwolenie na budowę

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WMiRSPN

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie dotyczy

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

121000,00 wraz z dokumentacją

Uwagi:

budowa chodnika wraz z krawężnikami 98000,00, lampy 16000,00, dokumentacja 5000,00.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

sprzątanie - 4500,00/rok oświetlenie - 500/rok ewentualna naprawa nawierzchni - ok. 5000,00 po gwarancji/rok

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Brak.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE