LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Wybrane obszary w obrębie Parku Żeromskiego ( od 5 do 10 punków) oraz Parku Kasprowicza ( od 5 do 10 punktów) oddalone od głównych alejek.

Wnioskodawca:

Blanka Majewska

OPIS ZADANIA:

Projekt zakłada stworzenie, zakup i instalację 20 hamaków w przestrzeni publicznej Szczecina - 10 na terenie Parku Żeromskiego oraz 10 na terenie Parku Kasprowicza. Trwałość konstrukcji zapewnią odporne na warunki atmosferyczne materiały ( pomysł wykorzystany w Kopenhadze: zrecyklingowane węże strażackie może być inspiracją dla Szczecina ) Hamaki w założeniu mają spełniać funkcję rekreacyjną, umożliwiać zaznanie chwili wytchnienia w centrum miasta, dlatego ich zainstalowanie poprzedzone będzie wyborem miejsc zacisznych w parku Kasprowicza. Hamaki będą rozproszone ( max 2-3 w jednym miejscu) tak by zapewnić spokój osobom z nich korzystającym

UZASADNIENIE ZADANIA:

Jak pokazuje przykład Kopenhagi a także rodzimej Warszawy ( zdjęcia autorstwa pomysłodawczyni projektu w załączniku) , ogólnodostępne hamaki wkomponowane w przestrzeń publiczną cieszą się rosnącą popularnością , jest to pożądana przez mieszkańców i turystów forma relaksu. Korzystanie z nich pozytywnie wpływa na samopoczucie, stanowi odskocznię od pędu dnia codziennego, pozwala na chwilę oddechu od zgiełku wielkiego miasta. Realizacja projektu wpłynie na szczecinian wielotorowo. Zwiększy atrakcyjność miasta dla turystów, przyczyni się zarówno do promocji zdrowego trybu życia (walka ze stresem poprzez kontakt z naturą) oraz promocji działań proekologicznych w naszym regionie ( wykorzystanie materiałów z recyklingu do produkcji hamaków– np. zużyte węże strażackie).

BENEFICJENCI ZADANIA:

Na realizacji projektu "Rozbujajmy Szczecin" zyskają wszyscy mieszkańcy oraz turyści, ponieważ hamaki umiejscowione będą w najbardziej reprezentatywnych parkach, zielonych przestrzeniach miasta. Wstępny projekt zakłada zainstalowanie hamaków pojedynczo ( ewentualnie maksymalnie 2-3 hamaki obok siebie) w oddaleniu od głównych alejek, by zapewnić osobom z nich korzystającym spokój i ciszę. Jest to forma spędzania czasu odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych zarówno dla osób młodych, rodzin jak i osób starszych.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
20 hamaków na metalowym trwałym stelażu wykonanych z woodoodpornego materiału (preferowane tworzywa z recyklingu)49 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 49 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4345559509 Lng: 14.5633435250

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1027.3/2; Obręb: 1027; Numer działki: 3/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 2; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 137041; Pole powierzchni - graficzna (m2): 139128.31; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4451007873 Lng: 14.5331525803

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2139.3/7; Obręb: 2139; Numer działki: 3/7; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 184127; Pole powierzchni - graficzna (m2): 184057.2; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników wskazano dz. nr 1/3 obr. 1022, dz. nr 3/3, 3/5, 3/6, 3/7, 2, 4 z obr. 2139, stanowiące tereny miejskie ograniczone ulicami Zaleskiego, Słowackiego, Skargi i Wyspiańskiego dla lokalizacji Park Kasprowicza oraz dz. 8/8 obr. 1030, dz nr 3/2 obr. 1027 stanowiące tereny miejskie ograniczone ulicami Matejki, Malczewskiego, Parkową, Kapitańską, Storrady, Wawelską, Starzyńskiego i Zygmunta Starego dla lokalizacji Park Żeromskiego, jako miejsce realizacji zadania Działka nr 3/5 posiada użytek "dr". Działki nr 8/8 i 3/2 posiadają m.in. użytek "dr".

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Brak obciążeń na majątku gminy. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy obszaru Park im. Żeromskiego wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego(pod nr rej. A - 1109, nr dec. Kl.540/25/83 z dnia 15.11.1983 r.) oraz Parku Miejskiego im. Jana Kasprowicza, wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego(pod nr rej. A-920, nr dec. PSOZ/Sz-n/5340/163/94 z dnia 13.12.1994 r.) W związku z tym projekt wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niemniej wpisuje się tematycznie w parkowy układ przestrzenny i nie narusza jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Park Żeromskiego - brak planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina Park Kasprowicza - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Park Kasprowicza - Jasne Błonia" w Szczecinie uchwalony dnia 24.04.2018 r. przez Radę Miasta Szczecin Uchwałą Nr XL/1153/18 (Dz. Urz. Woj Zachodniopomorskiego z dnia 30.05.2018 r. poz. 2621) - obowiązuje od 01.07.2018 r.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie odnosi się do lokalizacji hamaków.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wojewódzki Konserwator Zabytków

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wojewódzki Konserwator Zabytków może wyrazić zgodę na wykonywanie prac osobie posiadającej prawo do dysponowania nieruchomością.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

ok.7 000 zł/ hamak, tj. 140 000,00 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

2000 - 5000 zł/rok

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE