LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

SZCZECIN PRZYJAZNY DZIECIOM – zakup oczyszczaczy powietrza do wszystkich publicznych żłobków i przedszkoli na terenie Szczecina

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

żłobki i przedszkola publiczne na terenie Szczecina

Wnioskodawca:

Katarzyna Maik

OPIS ZADANIA:

zakup dobrej klasy oczyszczaczy powietrza dla każdej grupy we wszystkich żłobkach i przedszkolach publicznych na terenie Szczecina

UZASADNIENIE ZADANIA:

Każdy rodzic małego dziecka uczęszczającego do żłobka lub przedszkola wie jak ogromnym problemem są częste infekcje, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Tydzień zdrowia, tydzień choroby. Jest to bardzo uciążliwe i frustrujące. Tymczasem na wyciągnięcie ręki jest rozwiązanie, które może spowodować znaczące zmniejszenie problemu. Dzieci zarażają się przez będące w powietrzu wirusy, bakterie i grzyby. Dobrej klasy oczyszczacz powietrza, oprócz oczyszczenia pomieszczenia z zanieczyszczeń, usunie również wirusy, bakterie i grzyby. Dzięki temu dzieci będą mniej chorować, co oznacza nie tylko oszczędność domowego budżetu na lekarstwa i wizyty u lekarzy, ale również nakładów ponoszonych przez pracodawców w czasie gdy rodzice są na zwolnieniu lekarskim by sprawować opiekę nad chorym dzieckiem. Dodatkowo często żłobki i przedszkola są często lokowane w starych budynkach, gdzie często problemem jest zawilgocenie budynku. Efektywna wymiana powietrza, zapewniana przez oczyszczacz zmniejszy skalę zjawiska – przecież wilgotne środowisko również sprzyja rozwojowi chorób. Równie niebagatelną korzyścią jest poprawa jakości powietrza. Jakość powietrza jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie ludzi, a dzieci są w grupie szczególnego ryzyka. Udowodniono, że w przypadku najgroźniejszego zagrożenia - pyłu do średnicy 2,5 mikrometra – PM2.5 każdy jego wzrost gęstości o 5 mikrogramów na metr sześcienny powoduje wzrost ryzyka śmierci z przyczyn naturalnych aż o 7 procent. . Te drobne zanieczyszczenia są czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Powodują także większą zapadalność na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), jak i zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci. W wyniku badań stwierdzono, że 15% wszystkich epizodów objawów astmy można przypisać zanieczyszczeniu powietrza. Jednocześnie wykazano, że zmniejszenie długotrwałego narażenia na PM 2.5 o 10 μg/m zwiększa oczekiwaną długość życia o 0.61 (+/- 0.20) roku. Obniżenie ilości pyłu jest możliwe dzięki zastosowaniu oczyszczaczy powietrza. Dotyczy to oczywiście nie tylko pyłu PM2.5, ale również innych czynników zanieczyszczających – benzenu, dwutlenku azotu, tlenku azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, pyłu PM 10, tlenku węgla, itp. Wiele żłobków i przedszkoli jest usytuowanych w pobliżu ruchliwych ulic, co naraża dzieci na kontakt ze spalinami samochodowymi. Jednymi z najbardziej szkodliwych dla człowieka substancji zawartych w spalinach są tlenek azotu i dwutlenek azotu. Już bardzo lekkie zatrucie tlenkiem azotu może, między innymi, objawiać się drętwieniem nóg i rąk. Z kolei nawet małe ale regularne dawki tlenku węgla mogą być dla człowieka bardzo niebezpieczne. Efektem mogą być zaburzenia ciśnienia krwi, zawroty głowy, kołatanie serca. Zdarzają się coraz częściej przypadki zmian zdrowotnych u ludzi, najczęściej zaburzenia sercowo-naczyniowe, bądź częste bóle głowy, migreny, zmiany w morfologii krwi, których przyczyny bywają lekarzom trudne do wyjaśnienia. W wielu przypadkach zmiany te związane są z długotrwałym przebywaniu w dużych miastach. W Szczecinie nie ma jeszcze tak dramatycznej sytuacji jak w Krakowie czy Warszawie, ale zdarzają się przekroczenia dopuszczalnego poziomu PM2.5 i innych szkodliwych substacji. Dopuszczalny poziom wynosi 25 µg/m3. W roku 2016 poziom został przekroczony w: styczniu (33 µg/m3), marcu (26 µg/m3) i listopadzie (27 µg/m3). W roku 2017: styczniu (39 µg/m3) i lutym (41 µg/m3). W 2018: w lutym (30 µg/m3) i marcu (31 µg/m3). Podane liczby są średnią dla danego miesiąca dla stacji pomiarowej przy ul. Piłsudzkiego w Szczecinie. Szczecin jest prezentowany jako miasto wizjonerskie, „Nowa zielona Wenecja Europy”, ekologiczne i przyjazne rodzinie. Zadbanie o zdrowie najmłodszych obywateli będzie wspaniałym potwierdzeniem tego obrazu. Dzieci przebywają w żłobkach lub przedszkolach 5 dni w tygodniu po 6-7, czasem więcej godzin. Warto by w tym czasie oddychały czystym, zdrowym powietrzem, co bezpośrednio wpłynie na ich zdrowie i dobre samopoczucie teraz i w kolejnych latach. To jest inwestycja w naszą przyszłość! Koszt oczyszczacza (parametry: moc [W]: 82, wydajność: 657 m3/h, max. powierzchnia pomieszczenia [m2]: 169, poziom hałasu [dB]: 65, wieloetapowy system filtracji): średnio 2000-5500 zł, na potrzeby obliczeń przyjmiemy 3500 zł 3500 zł x 86 placówek x 5 grup = 1 505 000 zł. Budżet na zadania ogólno miejskie wynosi 2 700 000 zł, co pozostawia 1 195 000 zł na zakup filtrów. Daje to nam kwotę ponad 2700 zł na każdy oczyszczacz w celu zapewnienia zamiennych filtrów. Koszty zakupu filtrów wahają się od 200-300 zł/szt. w zależności od typu i czasu użytkowania. Zapewni to ciągłość użytkowania filtrów na kolejnych kilka lat.

BENEFICJENCI ZADANIA:

dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli publicznych na terenie Szczecina, pracownicy ww. instytucji oraz pośrednio rodzice tych dzieci – dzięki ograniczeniu liczby zachorowań zmniejszy się liczba zachorowań również wśród dorosłych, a pracodawcy będą ponosić mniejsze koszty dzięki zmniejszonej liczbie zwolnień lekarskich na opiekę nad chorym dzieckiem.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
zakup oczyszczaczy powietrza1 505 000,00
zakup filtrów zamiennych1 195 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie obejmuje zakresu działania WZiON.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie obejmuje zakresu działania WZiON.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie obejmuje zakresu działania WZiON.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie podano
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie polega na zakupie do placówek oczyszczaczy powietrza.

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wnioskodawca proponuje instalację oczyszczaczy do żłobków i przedszkoli publicznych. Zgodnie z wprowadzaną reforma oświaty oddziały przedszkolne znajdują się również w szkołach, wnioskodawca tego nie zaplanował. Jak również wnioskodawca nie zaplanował instalacji urządzeń w żłobkach i przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty i osoby fizyczne, czyli w placówkach niepublicznych.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zadanie dotyczy mienia gminnego.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wszystkich dyrekcji placówek tj. przedszkoli i żłobków. Wymienione placówki podlegają pod Wydział Oświaty i Wydział Spraw Społecznych.

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wydział Oświaty i Wydział Spraw Społecznych wyrażają zgodę na instalację oczyszczaczy na terenie przedszkoli i żłobków oraz wyrażają wolę finansowania kosztów ich utrzymania.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

I.2. 6 estetyka i jakość przestrzeni I.3.3 profilaktyka i promocja zdrowia

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Realizacja polega na zakupie i przekazaniu urządzeń do poszczególnych placówek

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Prowadzenie placówek oświatowych jest zadaniem własnym Gminy.

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wnioskodawca planuje realizacje zadania w oparciu o publiczne żłobki i przedszkola. We wniosku nie uwzględniono oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez inne podmioty i osoby fizyczne.

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Specyfika zadania powoduje, że byłoby ono realizowane w godzinach pracy placówek.

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zgoda nie jest wymagana ze względu na określone godziny funkcjonowania placówek.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Na terenie miasta funkcjonować będzie w roku szkolnym 314 oddziałów w przedszkolach publicznych oraz 9 żłobków średni 4 oddziały. Przyjmując, że w każdej placówce funkcjonują przeciętnie 4 oddziały, dla każdej placówki należy zaplanować co najmniej 4 oczyszczacze, ponieważ są one na ogół przeznaczone na powierzchnię ok. 55-60 m kw. Koszt jednego oczyszczacza wynosi średnio 2 500 zł . W związku z powyższym szacunkowy koszt jest realny.

Uwagi:

Wniosek obejmuje tylko placówki publiczne. Na rok szkolny 2018/2019 tylko w przedszkolach publicznych Gmina posiada 314 oddziałów, natomiast w szkołach podstawowych 153 oddziały przedszkolne, plus 36 grup w żlobkach.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Zakup filtrów do oczyszczaczy przeciętnie raz na 3 lata w kwocie ok. 100 000 - 200 000; serwis urządzeń, zwiększone zużycie prądu, które obecnie jest trudne do oszacowania

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE