LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Modernizacja boisk asfaltowych oraz alejek na terenie Ogrodu Dendrologiczego im. Stefana Kownasa w Szczecinie.

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa przy ul. Słowackiego w Szczecinie

Wnioskodawca:

Krzysztof Zieliński

Dodatkowi autorzy:

  • Teresa Jankowska
OPIS ZADANIA:

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, na podstawie, której zostaną zrekultywowane istniejące boiska asfaltowe na terenie Ogrodu Dendrologicznego im. Stefana Kownasa w Szczecinie, wstępne założenia uzgodniono z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie. Modernizacja zakłada: 1. Boisko asfaltowe o wym.43mx22m – wymiana nawierzchni asfaltowej na bezpieczną nawierzchnię i dostosowanie do obecnych standardów umożliwiających korzystanie z funkcji sportowych, ustawienie tablic do gry w koszykówkę, organizacji imprez dla mieszkańców wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego z jego oświetleniem. 2. Boisko asfaltowe o wym. 23x12 m – wymiana nawierzchni i dostosowanie do gry w badmintona, tenisa ziemnego, siatkówkę wraz z oświetleniem terenu. 3. Odtworzenie istniejącego boiska do gry w piłkę nożną. 4. Stworzenie w obrębie kompleksu placu zabaw dla dzieci starszych. 5. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw 6. Stworzenie przestrzeni w obrębie kompleksu miejsca wypoczynkowo-integracyjnego montaż ławek stołu szachowego i stołu do tenisa stołowego. 7. Rekultywacja istniejących alejek asfaltowych na terenie ogrodu. 8. Montaż tablic informacyjno-historycznych przy wejściu do ogrodu od ul. Słowackiego i ul. Niemierzyńskiej. Realizacja zadania nie zakłóci obecnego stanu drzew i alejek na terenie Ogrodu Dendrologicznego.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Teren, który wcześniej spełniał funkcje sportowo-rekreacyjne wymaga rekultywacji i dostosowania do obecnych standardów i wymogów bezpieczeństwa. Obecny stan techniczny uniemożliwia jego wykorzystywanie i wpływa negatywnie na estetykę miejsca. Zapotrzebowanie na tego typu obiekty potwierdza ogromne zainteresowanie mieszkańców korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie szkół i Orlików. Ogólnodostępne położenie kompleksu wymaga stworzenia przestrzeni, która umożliwi wypoczynek i spędzanie wolnego czasu dla rodzin, które bardzo licznie odwiedzają Ogród Dendrologiczny. Dodatkowo obiekt umożliwiałby organizowanie imprez dla mieszkańców. Kompleks jest usytuowany w sąsiedztwie Parku im. Kasprowicza, Muzeum Techniki i Komunikacji, Technoparku Pomerania, Teatru Letniego oraz szkół i przedszkoli , teren stanowi przestrzeń ogólnodostępną, jego modernizacja przyczyni się również do wykluczenia zjawisk patologicznych w tej części miasta. Realizacja projektu nie tylko zrewitalizuje teren ale przede wszystkim wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców miasta i znacznie poprawi estetykę i przyczyni się do uatrakcyjnienia tej części miasta.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Dzieci młodsze i starsze, młodzież, starsi, seniorzy, mieszkańcy osiedla, miasta, turyści odwiedzający Ogród Dendrologiczny.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Projekt60 000,00
Realizacja projektu2 640 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4460041564 Lng: 14.5382242783

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1003.1/6; Obręb: 1003; Numer działki: 1/6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 36; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 155636; Pole powierzchni - graficzna (m2): 155603.01; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania na działce nr 1/6 z obr. 1003, użytek "Bz", własność: Gmina Miasto Szczecin.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działka nie stanowi terenu inwestycyjnego.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa stanowi obszar dawnego cmentarza ewangelickiego i chroniony jest mocy Gminnej Ewidencji Zabytów oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Projekt Rewitalizacji Skweru Świetlińskiego w obrębie w/w działki będzie podlegać uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane jest również uzyskanie zaleceń konserwatorskich do prac na tym terenie.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Park Kasprowicza - Jasne Błonia" w Szczecinie uchwalony dnia 24.04.2018 r. przez Radę Miasta Szczecin Uchwałą Nr XL/1153/18 (Dz. Urz. Woj Zachodniopomorskiego z dnia 30.05.2018 r. poz. 2621) - obowiązuje od 01.07.2018 r.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Projekt: 60 000, 00 zł Realizacja projektu: 2 640 000, 00 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

około 30 000 zł rocznie

Uwagi:

Koszty składające się na stałe utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych, urządzeń zabawowych, ławek, alejek i lamp – zamiatanie (oczyszczanie) powierzchni boisk, mycie, malowanie i bieżące naprawy urządzeń sportowych oraz urządzeń zabawowych, zamiatanie + gracowanie alejek parkowych, mycie, malowanie oraz bieżące naprawy ławek parkowych, bieżąca naprawa lamp.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE