LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

PARK WARSZEWO-PODBÓRZ

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Działka oznaczona numerem Z.O.03.024.ZP,US w MPZP „Osów-Podbórzańska”, widniejąca w ewidencji jako 326201_1.3065.50/2 (TERYT: 3262011) o powierzchni 19512 metrów kwadratowych znajdująca się pomiędzy ulicą Kalinową i Królowej Śniegu.

Wnioskodawca:

Krzysztof Woźniak

Dodatkowi autorzy:

  • Joanna Gaca
  • Krystian Stypuła
OPIS ZADANIA:

Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym Parku Warszewo-Podbórz wykonanym na zlecenie UM Szczecin przez biuro architektoniczne KOD-A (umowa nr BS.II.032.02.2015.ML.U). W ramach realizacji inwestycji w parku konieczne jest wykonanie następujących prac: 1) Boisko. Wybudowane zostanie trzyfunkcyjne boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa o sztucznej nawierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie, ogrodzenie, odwodnienie itp.). 2) Plac aktywności. Zgodnie z projektem budowlanym pomiędzy boiskiem a placami zabaw powstanie plac aktywności z podestem i trzepakiem. 3) Oświetlenie. W ramach realizacji inwestycji w parku zamontowane zostanie oświetlenie (zgodnie z projektem budowlanym). 4) Taras widokowy. Taras powstanie po zachodniej stronie zbiornika retencyjnego zbudowanego już wcześniej. 5) Siłownia pod chmurką. Siłownia w postaci „ścieżki zdrowia”, czyli różne urządzenia rozmieszczone zostaną wzdłuż alejek parkowych. W szczególności po zachodniej stronie.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Wokół przedmiotowej działki po wschodniej stronie znajduje się kilkaset mieszkań, kilkadziesiąt jest w budowie, kolejne w planach. Zachód i północ to kolejne setki domków jednorodzinnych. W sąsiedztwie brak innego terenu zielonego z ławkami, o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym, gdzie można udać się z małymi dziećmi, bądź posiedzieć ze znajomymi. Bardzo doskwiera również brak infrastruktury sportowej. Tą właśnie lukę wypełni realizacja inwestycji w parku. Mieszkańcy zyskają możliwość gry w koszykówkę, siatkówkę, czy tenisa ziemnego. Tym samy park stanie się niezwykle atrakcyjnym miejscem nie tylko dla najmłodszych. Konieczność oświetlenie parku jest tak naturalna i oczywista, że nie wymaga specjalnego uzasadniania. Wystarczy wziąć pod uwagę, że w miesiącach jesiennych i zimowych ciemno robi się jak tylko ludzie wracają z pracy. O siłownię na wolnym powietrzu zabiega wiele osób. Urządzenia takie stały się bardzo popularne w ostatnim czasie i z pewnością będą chętnie wykorzystywane przez okolicznych mieszkańców.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Okoliczni mieszkańcy. Zakres oddziaływania inwestycji to dwie główne drogi przelotowe czyli ulice Podbórzańska i Wapienna/Andersena, w obrębie których znajduje się kilkadziesiąt uliczek osiedlowych. Już na chwilę obecną to kilka tysięcy osób (cały czas trwa budowa nowych mieszkań i domów). Beneficjentami będą zarówno najmniejsze dzieci/niemowlęta w wózkach (oraz ich rodzice) – plac aktywności, jak i nieco starsze, młodzież i dorośli – boisko, siłownia pod chmurką. Wszystkie osoby lubiące ruch. A z oświetlenia skorzystają również Ci, którzy raczej preferują spokój na parkowych ławkach, albo zabierają swoje pociechy na plac zabaw.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Boisko wraz z oświetleniem600 000,00
Plac aktywności70 000,00
Oświetlenie parku340 000,00
Taras widokowy przy zbiorniku retencyjnym50 000,00
Siłownia pod chmurką50 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 110 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - PlanZagospodarowania.pdf

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania znajduje się na działce nr 50/2 z obr. 3065, Własność: Gmina Miasto Szczecin.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Teren nie jest inwestycyjny.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr IX/182/03 z 22.09.2003 r. = plan "Osów-Podbórzańska" i Uchwała Nr VIII/N/1248/10 z 15.07.2010 r. w sprawie zmiany planu "Osów - Podbórzańska 1"

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

teren Z.O.03.024.ZP,US o przeznaczeniu terenu pod zorganizowaną zieleń publiczną, usługi sportu i rekreacji. Na całość zamierzenia wydano decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 576/18 z dnia 25.04.2018 r.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BS

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Rozpoczął się etap I realizacji Parku Warszewo-Podbórz.

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

1 110 000,00 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

W kolejnych latach koszty będą związane z utrzymaniem i administrowaniem obiektem.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE