LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

JASNY BEZPIECZNY PARK MIEJSKI W DĄBIU

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Park Miejski w Dąbiu pomiędzy ul. Racławicką, ul. I. Newtona, ul. Glazurową, ul. Mierniczą

Wnioskodawca:

Mieszko Pająk

OPIS ZADANIA:

montaż 6 latarni LED typu parkowego (emitujących światło dookoła latarni): w okolicy centralnego klombu: 1 na rogu części zajmującej plac zabaw oraz 1 na rogu części przeciwległej oraz wykonanie przyłącza energetycznego do sieci latarni typu ulicznego wzdłuż ul. Mierniczej. Ponadto montaż dodatkowo 4 latarni przy alejkach biegnących ukośnie przez park (alejka biegnąca równolegle do ul. Racławickiej nie jest obsadzona krzewami). Dzięki temu wszystkie alejki w parku będą oświetlone dostateczną ilością światła, niezasłanianego przez rosnące krzewy. Proponuje się też, aby stosownie przedłużyć i rozgałęzić przyłącze energetyczne

UZASADNIENIE ZADANIA:

Park Miejski w Dąbiu, położony pomiędzy ul. Pomorską, ul. Racławicką, ul. Mierniczą i ul. Glazurową jest najważniejszym założeniem parkowym urządzonym w mieście Dąbiu w wieku XIX. Pomimo przecięcia go po II Wojnie Światowej ulicą I. Newtona nadal stanowi śródmiejską oazę zieleni. Jednocześnie przez park przechodzą trzy ważne osie komunikacji pieszej, w tym w szczególności najkrótsze połączenie dworca kolejowego z ul. E. Gierczak, a tym samym sercem śródmieścia Dąbia i miejską komunikacją autobusową oraz połączenie ul. Koszarowej i południowej części śródmieścia z liceum i osiedlami przy ul. Goleniowskiej i ul. Puckiej. Ponieważ środkowa część parku jest nieoświetlona, po zmroku bardzo niebezpiecznie jest tamtędy przechodzić. Ciemności sprzyjają takim patologicznym zachowaniom jak spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wybryki nieobyczajne, napaści i rozboje, załatwianie potrzeb fizjologicznych, wandalizm. Ponadto stwarza to niebezpieczeństwo dla przechodzących pieszych, w tym podróżnych udających się na dworzec kolejowy oraz dla osób z dziećmi korzystających z placu zabaw. Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa proponuje się montaż 2 latarni LED typu parkowego (emitujących światło dookoła latarni): w okolicy centralnego klombu: 1 na rogu części zajmującej plac zabaw oraz 1 na rogu części przeciwległej oraz wykonanie przyłącza energetycznego do sieci latarni typu ulicznego wzdłuż ul. Mierniczej. Ponadto 4 latarnie wzdłuż alejek biegnących ukośnie przez paark i stosowną rozbudowę przyłącza.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Dąbia i okolic, podróżni korzystający z dworca kolejowego, przesiadający się na miejską komunikację autobusową, uczniowie dąbskich szkół

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
ustawienie 6 latarni parkowych48 000,00
wykonanie przyłączy energetycznych6 000,00
opracowanie dokumentacji technicznej5 400,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 59 400,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - budżet obywatelski park mapa.docx

LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3940778426 Lng: 14.6698379517

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4034.2/3; Obręb: 4034; Numer działki: 2/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 11; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 19767; Pole powierzchni - graficzna (m2): 19769.56; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3942313869 Lng: 14.6699237824

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4034.2/3; Obręb: 4034; Numer działki: 2/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 11; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 19767; Pole powierzchni - graficzna (m2): 19769.56; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników ustalono dz. nr 2/3 obr. 4034, ul. Racławicka, stanowiącą teren miejski ograniczony ulicami: Racławicką, Newtona, Gierczak, Koszarową, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy z uwagi na brak planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

inwestycja wymaga pozwolenia na budowę i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt projektu przedstawiony przez inicjatorów wniosku jest urealniony.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

3000 zł./rocznie. Konserwacja i obsługa systemu, opłata za energię.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Realizacja projektu podniesie komfort wypoczynku osób korzystających z parku oraz przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa. Wniosek należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE