LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

BEZPIECZNA, BEZKORKOWA, BEZSTRESOWA... ŁUBINOWA!

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

ul. Łubinowa pomiędzy ul. Struga a ul. Przelotową oraz skrzyżowanie ul. Łubinowej z południową wspomagającą ul. Struga

Wnioskodawca:

Mieszko Pająk

OPIS ZADANIA:

Wykonanie ogrodzeń segmentowych na całej długości ul. Łubinowej po obu stronach jezdni tak, aby skierować ruch pieszych na wyznaczone przejścia dla pieszych. Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu przy przystanku "Łubinowa". Doświetlenie lampami LED 4 przejść dla pieszych: 2 na skrzyżowaniu z ul. Andrzejewskiego i ul. Kostki-Napierskiego, 1 na skrzyżowaniu z ul. Gombrowicza i 1 na skrzyżowaniu z ul. Nałkowskiej i ul. Przelotową. Likwidacja i tak nieprzestrzeganego ograniczenia prędkości do 40 km/h. W efekcie zwiększy się bezpieczeństwo pieszych i poprawi płynność ruchu pojazdów. Ponadto udrożnienie prawego pasa wlotu ul. Łubinowej na wprost na prawy pas wiaduktu poprzez skrócenie wysepki rozdzielającej kierunki ruchu na wlocie południowej wspomagającej ul. Struga od strony ul. Leśmiana oraz udrożnienie lewego pasa wlotu południowej wspomagającej ul. Struga od strony ul. Leśmiana na środkowy lub lewy pas wiaduktu poprzez likwidację trójkątnej wysepki na tym wlocie. Poprawi to przepustowość wlotu ul. Łubinowej o 50% podczas każdego cyklu świateł, a wlotu południowej wspomagającej ul. Struga o 100% podczas każdego cyklu świateł, co spowoduje zmniejszenie korków na tych wlotach i poprawi punktualność kursowania autobusów miejskich.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Ul. Łubinowa stanowi główną oś komunikacyjną pomiędzy os. Słonecznym a os. Majowym. Pomimo wyznaczenia 8 przejść dla pieszych przez tę ulicę, nie jest ona bezpieczna ani dla pojazdów ani dla pieszych. W sygnalizację świetlną wyposażone jest tylko 1 przejście przy ul. Struga, a w lampy LED tylko 3 przejścia: przy przystanku "Łubinowa", przy skrzyżowaniu z ul. Maciejowicką i przy przystanku "os. Słoneczne" dla autobusów przelotowych w stronę os. Bukowego. Do tego w ciągu ulicy znajduje się wiele niebezpiecznych "dzikich" przejść, wydeptanych przez pas zieleni w miejscach, gdzie nie ma odpowiednich warunków do przekraczania jezdni. Proponuje się wykonanie ogrodzeń segmentowych na całej długości ulicy po obu stronach jezdni tak, aby skierować ruch pieszych na wyznaczone przejścia dla pieszych. Proponuje się budowę sygnalizacji wzbudzanej na przejściu przy przystanku "Łubinowa", co spowoduje, że przejście pomiędzy os. Słonecznym a os. Majowym oraz do autobusów komunikacji miejskiej wreszcie będzie bezpieczny. Ponadto proponuje się doświetlenie lampami LED 4 przejść dla pieszych: 2 na skrzyżowaniu z ul. Andrzejewskiego i ul. Kostki-Napierskiego, 1 na skrzyżowaniu z ul. Gombrowicza i 1 na skrzyżowaniu z ul. Nałkowskiej i ul. Przelotową. Dzięki zmniejszeniu liczby miejsc niebezpiecznych będzie możliwość likwidacji i tak nieprzestrzeganego ograniczenia prędkości do 40 km/h. W efekcie zwiększy się bezpieczeństwo pieszych i poprawi płynność ruchu pojazdów. Ponadto udrożnienie prawego pasa wlotu ul. Łubinowej na wprost na prawy pas wiaduktu poprzez skrócenie wysepki rozdzielającej kierunki ruchu na wlocie południowej wspomagającej ul. Struga od strony ul. Leśmiana oraz udrożnienie lewego pasa wlotu południowej wspomagającej ul. Struga od strony ul. Leśmiana na środkowy lub lewy pas wiaduktu poprzez likwidację trójkątnej wysepki na tym wlocie spowodują, że z ul. Łubinowej na wiadukt będzie można wjechać z 3 pasów ruchu, a z południowej wspomagającej ul. Struga z 2 pasów ruchu. Poprawi to przepustowość wlotu ul. Łubinowej o 50% podczas każdego cyklu świateł, a wlotu południowej wspomagającej ul. Struga o 100% podczas każdego cyklu świateł, co spowoduje zmniejszenie korków na tych wlotach i poprawi punktualność kursowania autobusów miejskich.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy os. Słonecznego i os. Majowego, klienci centrów handlowych w pobliżu ul. Struga, pasażerowie autobusów miejskich linii 66,71,73,77,79,91,93,96,97,B,G

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej160 000,00
montaż ogrodzeń segmentowych100 000,00
montaż lamp polichromatycznych LED88 000,00
zmiana organizacji ruchu17 000,00
skrócenie wysepki rozdzielającej kierunki ruchu na południowej wspomagającej ul. Struga oraz likwidacja trójkątnej wysepki na tym wlocie35 000,00
opracowanie dokumentacji projektowej40 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 440 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3831747840 Lng: 14.6597957611

Nazwa planu: ULICA STRUGA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/888A15B710B84DFCAF7BA63C728E8D10/184_03.pdf

Identyfikator: 326201_1.4051.6; Obręb: 4051; Numer działki: 6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 46; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 3540; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3538; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3735259752 Lng: 14.6613771904

Nazwa planu: D.19

Dziennik Urzędowy: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/%2820110609.142658%29.dz_urz_nr_24-99.pdf

Uchwała: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/%2820110609.142658%29.dz_urz_nr_24-99.pdf

Identyfikator: 326201_1.4082.31/5; Obręb: 4082; Numer działki: 31/5; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 57; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1691; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1690.95; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Lokalizacja zadania to działki drogowe, stanowiące ul. Łubinową: 1. własność Gmina Miasto Szczecin: - obr. 4051 działka nr: 6, 7/1, 8/4 „dr”, - obr. 4052 działka nr: 5/21 „dr”, - obr. 4071 działka nr: 89, 77, 87/16, 87/14 „dr”, - obr. 4072 działka nr: 69/10, 30/3, 68/3, 74, 29, 71, 38/5, 61/15 „dr”. - obr. 4080 działka nr 9 "dr", - obr. 4082 działka nr 37/1 "dr" 2. Własność Skarb Państwa: obr. 4082 działka nr: 17/2 "dr"- która zostanie skomunalizowana. Ulica Łubinowa to droga powiatowa nr 5094Z.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Wszystkie działki stanowią ul. Łubinową i posiadają użytek "dr" i wszystkie, poza działką nr 17/2 z obr. 4082 (własność Skarbu Państwa), są własnością Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony.

Uwagi - uzasadnienie

Działki znajdują się w ciągu ulicy Łubinowej.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchw. Rady Miasta III/W/342/99 z 26.04.1999r zmiana D.19

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

ogrodzenia do wys. 220m nie wymagają pozw. na budowę ani zgłoszenia, urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego również

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Należy opracować dokumentację projektową na podstawie której zostanie wybudowana inwestycja.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Ulica Łubinowa została uwzględniona do przebudowy w ramach "koncepcji przebiegu drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Ponadto na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM opracowany został projekt dróg rowerowych w ciągu ul. Łubinowej wraz z przebudową chodników i zatok parkingowych.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wnioskowane zadanie nie jest realizowane. Koncepcja budowy drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju jest wstępnym założeniem planowanej trasy. Projekt budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Łubinowej jest zadaniem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - WGKiOŚ poda termin rozpoczęcia realizacji..

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją inwestycji powyżej 1 roku.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

1 050 000,00 zł

Uwagi:

Szacunkowy koszt może zostać na podstawie kosztorysu inwestorskiego zawartego w dokumentacji projektowej.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Szacunkowy koszt 10000 zł - 25000 zł bieżącego utrzymania.

Uwagi:

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem: organizacja ruchu pozioma i pionowa, naprawy bieżące, utrzymanie sygnalizacji i naświetlaczy, czyszczenie ogrodzeń.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Ulica Łubinowa została uwzględniona do przebudowy w ramach "koncepcji przebiegu drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Ponadto na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM opracowany został projekt dróg

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Koliduje z planami w koncepcji drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Ponadto został opracowany projekt budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Łubinowej na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE