LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Nowe aleje platanowe w Szczecinie

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Pasy zieleni wysokiej wzdłuż ulicy , Obotryckiej, ks. Warcisława I, Z. Krasińskiego, Przyjaciół Żołnierza,

Wnioskodawca:

Anna Boczar

OPIS ZADANIA:

Sadzenie drzew liściastych o obwodzie pnia 30 cm, z bryłą korzeniową oraz pielęgnacja drzew

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem zadania będzie realizacja nowych alei drzew wzdłuż dróg Szczecina. Nowe i stare ulice z pasami zieleni niskiej, między obszarami osiedli zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, są częścią systemu obwodnicy Szczecina. Celem realizacji sieci dróg kołowych jest usprawnienie ruchu samochodowego Miasta. Wzdłuż tych tras wytworzyła się nieprzyjazna i niekomfortowa atmosfera miejska dla mieszkańców najbliższych osiedli mieszkaniowych, pieszych, rowerzystów i innych. Szybki i głośny ruch samochodowy oraz jałowy widok wstęgi asfaltowej poprzecinanej niskimi pasami trawników nie napawa optymizmem. Atmosfera panująca wzdłuż trasy jest szczególnie nieprzyjemna , gdy niebo jest bezchmurne, słońce silnie oświetla i nagrzewa otoczenie - hałas i promieniowanie odbijają się od płaskich nawierzchni asfaltowych i fasad budynków. Elementy tj. ekrany akustyczne, trawniki, niskie krzewy itp. nie absorbują większości uciążliwych efektów wytwarzanych wzdłuż drogi - hałasu, olśnienia i nadmiernego przegrzania. Proponowane nasadzenia zieleni wysokiej spowodują m.in.: zmniejszenie hałasu wytwarzanego przez ruch samochodowy, urozmaici krajobraz dzielnicy, zniweluje nieprzyjemne odbicia świetlne oraz polepszy klimat panujący na tym obszarze, a w dalszej perspektywie w całym mieście. Widok z okien budynków, chodników oraz z perspektywy jadącego samochodu na pierzeje platanowe będzie miły i przyjazny dla wszystkich biernych i czynnych użytkowników drogi.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy dzielnicy Północ

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
nasadzenie drzew (np. platanów) z trzyletnią pielęgnacją - 150 szt.750 000,00
dokumentacja i nadzory7 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 757 000,00

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników ustalono:  dla lokalizacji ul. Obotrycka: dz. nr 4 obr. 3023 (droga), dz. nr 3 obr. 3023 (droga), dz. nr 90 obr. 3095 (droga), dz. nr 4/4 obr. 3097 (droga), dz. nr 3 obr. 3097 (droga), dz. nr 4/13 obr. 3097 (droga), dz. nr 6/16 obr. 3097 (m.in. droga), dz. nr 194 obr. 3094 (droga),  dla lokalizacji ul. Warcisława I: dz. nr 34/77 obr. 3083 (droga), dz. nr 34/76 obr. 3083 (droga), dz. nr 20/9 obr. 3083 (droga), dz. nr 4/89 obr. 3096 (droga), dz. nr 6/14 obr. 3096 (droga), dz. nr 1/1 obr. 3096 (droga), dz. nr 6/16 obr. 3096 (droga), dz. nr 3 obr. 3096 (droga), dz. nr 10/10 obr. 3029 (droga), dz. nr 79/5 obr. 3096 (droga), dz. nr 4/77 obr. 3096 (droga), dz. nr 4/25 obr. 3096 (droga), dz. nr 7/57 obr. 3029 (droga), dz. nr 7/18 obr. 3029 (droga), dz. nr 9 obr. 3029 (droga), dz. nr 68 obr. 3098 (droga), dz. nr 11/46 obr. 3028, dz. nr 11/45 obr. 3028, dz. nr 63 obr. 3098, dz. nr 11/48 obr. 3028, dz. nr 42/11 obr. 3098, dz. nr 42/1 obr. 3098 (droga), dz. nr 42/5 obr. 3098, dz. nr 42/4 obr. 3098, dz. nr 42/3 obr. 3098 (droga), dz. nr 11/49 obr. 3028, dz. nr 13 obr. 3028 (droga),  dla lokalizacji ul. Krasińskiego: dz. nr 7/36 obr. 3029 (droga), dz. nr 7/34 obr. 3029 (droga), dz. nr 1/2 obr. 3029 (droga), dz. nr 2/2 obr. 3029 (droga), dz. nr 3 obr. 3029 (droga), dz. nr 25/6 obr. 2038 (droga), dz. nr 7/40 obr. 3029 (droga), dz. nr 8/1 obr. 3029 (droga), dz. nr 115 obr. 3028 (droga), dz. nr 17/9 obr. 3028 (droga), dz. nr 9/9 obr. 3028 (droga), dz. nr 8/1 obr 3028 (droga), dz. nr 1/10 obr. 1002 (droga), dz. nr 8/5 obr. 1002, dz. nr 8/6 obr. 1002, dz. nr 44 obr. 1002, dz. nr 4/10 obr. 1010, dz. nr 24/30 obr. 3026, dz. nr 16/2 obr. 1002, dz. nr 5 obr. 3026 (droga),  dla lokalizacji ul. Przyjaciół Żołnierza: dz. nr 198 obr. 3099 (droga), dz. nr 1/2 obr. 3099 (droga), dz. nr 197 obr. 3099 (droga), dz. nr 53/3 obr. 3098 (droga), dz. nr 68 obr. 3098 (droga), dz. nr 1 obr. 3098 (droga), dz. nr 4/78 obr. 3096 (droga), dz. nr 4/28 obr. 3096 (droga), dz. nr 7/55 obr. 3029 (droga), dz. nr 7/54 obr. 3029 , dz. nr 5/4 obr. 3029 (droga), dz. nr 5/3 obr. 3029, dz. nr 7/38 obr. 3029 (droga), dz. nr 7/51 obr. 3029 (droga), jako miejsce realizacji zadania. Ul. Obotrycka, ul. Warcisława I, ul. Krasińskiego, ul. Przyjaciół Żołnierza – droga powiatowa. Działka nr 7/51 obr. 3029 właściciel: STBS sp. z o.o., pozostałe działki właściciel: Gmina Miasto Szczecin

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Działka nr 7/51 obr. 3029 właściciel: STBS sp. z o.o., pozostałe działki właściciel: Gmina Miasto Szczecin

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Dz. nr 20/9 obr.3083, dz. nr 7/36 obr. 3029, obr. 7/34 obr. 3029,dz. nr 1/2 obr. 3029, dz. nr 2/2 obr. 3029, dz. nr 3 obr. 3029, dz. nr 7/40 obr. 3029, dz. nr 8/1 obr. 3029, dz. nr 5 obr. 3026 - trwały zarząd: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dz. nr 4/10 obr. 1010 - trwały zarząd: Przedszkole Publiczne nr 64. Majątek jest obciążony (dz. nr 4/10 z obr. 1010 - trwały zarząd) - potrzeba konsultacji i uzgodnienia zadania z Przedszkolem Publicznym nr 64. Majątek jest obciążony (dz. nr 4/13 z obr. 3097) - w sądzie toczy się postępowanie o zasiedzenie służebności na rzecz nieruchomości o adresie ul. Obotrycka 6. Oczekuje się na rozprawę sądową. Wniosek należy uzgodnić z właścicielem działki nr 7/51 z obrębu 3029. Projektowane w zadaniu nasadzenia platanów w ciągu ul. Krasińskiego (dz. nr 5 z obrębu 3026 dr) nie obejmują sąsiadującej działki nr 24/30 z obrębu 3026

Uwagi - uzasadnienie

Wymaga opinii ZDiTM. Działka nr 7/51 obr. 3029 właściciel: STBS sp. z o.o - nie spełnia lub zgoda właściciela.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

uchwała Nr XXIII/597/08 z dnia 16.06.2008r. "Niebuszewo" uchwała Nr XXIV/567/16 "Niebuszewo 2" uchwała Nr XXXII/624/05 z dnia 24.01.2005r. "Warszewo" zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/943/09 z dnia 07.09.2009r. "Warszewo 3" uchwała Nr XLII/1056/09 z dnia 14.12.2009r. "Bolinko-Niemierzyńska" uchwała Nr XIX/545/12 z dnia 04.06.2012r. "Arkońskie-Niemierzyn-Chopina" ul. Obotrycka i działki nr 42/3, 42/4 i 42/5 z obr. 3098 - brak planu

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

"Niebuszewo" - teren elementarny P.N.1012.KD.Z - droga publiczna, ulica zbiorcza, teren elementarny P.N.1013.KD.G - droga publiczna, ulica główna - nakaz wprowadzenia zorganizowanej zieleni publicznej, w postaci rzędowych nasadzeń drzew, stanowiącej element kompozycji wzdłuż ciągu ulicznego, teren elementarny P.N.1014 - droga publiczna, ulica główna - nakazuje się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej, w postaci dwurzędowych nasadzeń drzew po wschodniej stronie ulicy, teren elementarny P.N.1096.KD.L - droga publiczna, ulica lokalna - nakaz wprowadzenia zorganizowanej zieleni publicznej wysokiej i niskiej po południowej stronie ulicy, teren elementarny P.N.1142.KS/ZP,U - parking strategiczny i zieleń urządzona - wzdłuż granicy z terenem P.N.1143.U nakazuje się nasadzenia drzew w układzie jednorzędowym, gatunków i odmian o docelowej wysokości 12m na łącznej długości minimum 130m, teren elementarny 1143.MW,U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, teren elementarny P.N.1159.MW,U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - obowiązuje wprowadzenie zadrzewień parawanowych między budynkami, z gatunku drzew o pokroju kolumnowym, z wykluczeniem topól; "Niebuszewo 2" - teren elementarny P.N.1154.KD.Z - droga publiczna, ulica zbiorcza, teren elementarny P.N.1215.KD.G - droga publiczna, ulica główna - dopuszcza się wprowadzenie bogatego programu zieleni, "Warszewo 3" - teren elementarny P.W.01.074.G - droga publiczna, ulica główna, teren elementarny P.W.01.075.Z - droga publiczna, ulica zbiorcza, teren elementarny P.W.01.077.L - droga publiczna, ulica lokalna - nakaz wprowadzenia zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji wzdłuż ciągu ulicznego; "Bolinko-Niemierzyńska" - teren elementarny S.B.3052.KD.L - droga publiczna, ulica lokalna - brak ustaleń planu dotyczących nowych nasadzeń, teren elementarny S.B.3055.KD.G - droga publiczna, ulica główna - obowiązuje wprowadzenie bogatego programu zieleni; "Arkońskie-Niemierzyn-Chopina" - teren elementarny Z.A.4024.KD.Z - droga publiczna, ulica zbiorcza - dopuszcza się wprowadzenie zieleni wysokiej na odcinkach stycznych z zabudową mieszkaniową, teren elementarny Z.A.4036.KD.G - droga publiczna, ulica główna - dopuszcza się wprowadzenie bogatego programu zieleni; ul. Obotrycka i działki nr 42/3, 42/4, 42/5 z obr. 3098 - brak podstaw do zaopiniowania zgodności z planem;

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Teren częściowo uzbrojony spowoduje konieczności wykluczenia części terenu z obsadzeni z powodu kolizji z mediami podziemnymi.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Proponowane nasadzenia w wolnych miejscach dotyczy pasów międzyjezdnych, które przeznaczone są pod budowę torowisk tramwajowych lub z uwagi na skrzyżowania narusza warunki bezpieczeństwa (odpowiedź zarządcy terenu).

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Kwota zaproponowana przez wnioskodawcę jest wystarczająca.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

koszty utrzymania zieleni ok. 10 000 zł /rok

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Nasadzenia alei z drzew w pasach międzyjezdnych, jako jedynych wolnych miejsc na wyznaczonych działkach jest niemożliwe wg zarządcy terenu. Powodem jest niezgodności z długoterminowymi planami inwestycyjnymi.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE