LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół Jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Teren Parku Leśnego Arkońskiego. Ścieżka wokół jeziora Goplany. Identyfikatory działek: 326201_1.2009.73/1, 326201_1.2009.75/1, 326201_1.2009.76

Wnioskodawca:

Damian Schodowski

OPIS ZADANIA:

Zadanie przewiduje budowę asfaltowego ciągu pieszo-rolkowo-rowerowego z trzema wydzielonymi i odpowiednio oznakowanymi pasami o długości ok. 1,5 km, w miejscu istniejącego szlaku o nierównej, nieutwardzonej i nieuregulowanej nawierzchni. Zakłada się również uzupełnienie infrastruktury o dodatkowe ławki i kosze na śmieci (rozmieszczone co ok. 250m) oraz stojaki na rowery (po przeciwległych stronach jeziora).

UZASADNIENIE ZADANIA:

Teren Parku Leśnego Arkońskiego jest najczęściej wybieranym miejscem wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu przez mieszkańców Szczecina. W trakcie sezonu letniego, istniejący kompleks przeżywa istne oblężenie. Pomysł przedłużenia istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka jest wynikiem wielomiesięcznych obserwacji i konsultacji z mieszkańcami. Budowa dodatkowego odcinka zwiększy atrakcyjność obecnego szlaku i bezpieczeństwo jego użytkowników oraz umożliwi korzystanie z niego większej ilości mieszkańcom m.in. rolkarzom, którym brakuje odpowiedniej infrastruktury na terenie naszego miasta. Atutem proponowanej lokalizacji jest jej wcześniejsze, częściowe dostosowanie do preferencji użytkowników, gdyż szlak jest już oświetlony. Wydłużona pętla o długości ok. 3 km stanowiłaby rewelacyjną bazę do rozgrywania ponadlokalnych imprez sportowych: biegowych, rowerowych, rolkowych, oraz promocji naszego miasta w zakresie zrównoważonego rozwoju i propagowania zdrowego stylu życia. Warto podkreślić, że budowa nie wpłynie negatywnie na środowisko, gdyż nie zakłada wycinki drzew i nie wymaga prac rozbiórkowych. Kompleks posiada już niezbędne zaplecze w postaci toalet i dużego parkingu.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy Szczecina i okolic oraz turyści. Spacerowicze, rowerzyści, rolkarze, biegacze, miłośnicy nordic walking i innych sportów miejskich w każdym wieku!

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Ścieżka asfaltowa o szerokości ok. 6m i długości ok. 1,5km2 690 000,00
6 dodatkowych ławek5 000,00
6 dodatkowych koszy na śmieci3 000,00
2 stojaki na rowery2 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4665479397 Lng: 14.5007972327

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2009.73/1; Obręb: 2009; Numer działki: 73/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 83; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 241560; Pole powierzchni - graficzna (m2): 241524.76; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4690259421 Lng: 14.4993810264

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2009.73/1; Obręb: 2009; Numer działki: 73/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 83; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 241560; Pole powierzchni - graficzna (m2): 241524.76; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4699966664 Lng: 14.4962482063

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2009.73/1; Obręb: 2009; Numer działki: 73/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 83; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 241560; Pole powierzchni - graficzna (m2): 241524.76; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4692047614 Lng: 14.4947890846

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2009.75/1; Obręb: 2009; Numer działki: 75/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 59; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 144796; Pole powierzchni - graficzna (m2): 144777.5; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Instytucja

Współrzędne: Lat: 53.4663946565 Lng: 14.4999389259

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2009.76; Obręb: 2009; Numer działki: 76; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 57; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 162262; Pole powierzchni - graficzna (m2): 162243.15; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Instytucja

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania to działka nr 73/1 z obr. 2009- Własność: Gmina Miasto Szczecin, dz. 76 z obr. 2009- własność: Własność: Gmina Miasto Szczecin, gospodarowanie zasobem: Zakład Usług Komunalnych oraz działka nr 75/1 z obr. 2009- Własność: Gmina Miasto Szczecin, gospodarowanie zasobem: Zakład Usług Komunalnych.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Dwie działki, na których zlokalizowane jest zadanie, znajdują się na działkach, którymi gospodaruje Zakład Usług Komunalnych.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Wniosek SBO należy uzgodnić z administratorem terenu - Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków dz. nr 75/1 i 76 z obr. 2009 administruje Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Uwagi - uzasadnienie

Konieczna opinia ZUK

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak podstaw do sprawdzenia zgodności z planem

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zadanie polega na kompleksowym przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego od projektu, przez budowę, do oddania obiektu do użytkowania.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - istniejąca droga leśna, po której śladzie miałaby przebiegać 6-cio metrowa ścieżka asfaltowa, znajduje się w pasie wydzielenia użytku gruntowego dr o szerokości ca. 3,5-4 m. Pozyskanie kolejnych 2-2,5 m na poszerzenie tego użytku wymagałoby wyłączenia z produkcji leśnej gruntów związanych z gospodarką leśną o powierzchni ca. 4000 m^2

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

1 ----- Przygotowanie dla przedmiotowego zadania zakresu na wykonanie prac projektowych, przeprowadzenie analizy rynku, udzielenie zamówienia jednostce projektowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, opinii, warunków oraz opracowanie projektów wykonawczych - 5-6 m-cy. 2 ----- Uzyskanie wymaganej prawem akceptacji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych 9-10 m-cy. Dla przedmiotowego terenu nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy więc wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego w przypadku jego braku. Obowiązkowe sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.7 ustawy). Art. 62 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iż w przypadku gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jego uchwalenie jest obowiązkowe, nie można wydać decyzji administracyjnej do czasu uchwalenia planu. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy ulega zawieszeniu na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Po wejściu w życie planu wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy nie ma racji bytu, gdyż ideą tej instytucji jest wydawanie decyzji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3 ----- Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przez analizę rynku lub przetarg, przekazanie placu budowy, wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów, wykonanie i odbiór robót budowlanych, przekazanie do użytkowania - 6-8 m-cy. (Zgodnie z §2 ust. 7 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących szczecińskiego budżetu obywatelskiego - Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r., realizacja zadania zgłoszonego w ramach SBO winna zakończyć się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach realizacja zadania może zostać wydłużona o następny rok budżetowy.)

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W zakresie zieleni gminnej i zadrzewień oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

składowa 1: Ścieżka asfaltowa o szerokości ok. 6m i długości ok. 1,5km: 1500x6=9000 m^2; 9000*350=3 150 000,00 zł (z uwagi na wykorzystanie istniejących dróg leśnych (użytek dr), które są związane z gospodarką leśną, konstrukcja nawierzchni nowo wybudowanej drogi asfaltowej w miejscu gruntowej, musi spełniać odpowiednie wymagania dostosowane do obciążenia drogi przez pojazdy ciężkie wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej, co znacznie podnosi koszty realizacji zdania); składowa 2: 6 dodatkowych ławek: 6x600=3 600,00 zł składowa 3: 6 dodatkowych koszy na śmieci: 6x350=2 100,00 zł składowa 4: 2 stojaki na rowery: 2x400=800 zł RAZEM: 3 156 500,00 zł Dodatkowo należy doliczyć koszt wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

20 000,00 - 25 000,00 zł - utrzymanie porządku i odśnieżanie, utrzymanie skrajni (cięcia techniczne drzew i krzewów), konserwacja oznakowania poziomego i pionowego oraz małej architektury

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

brak Podobna propozycja zadania została zgłoszona do SBO 2018 pod nazwą „Asfaltowa ścieżka wokół Jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka”. Proponowana wówczas szerokość asfaltowej ścieżki wynosiła 3,5 m - szacunkowe koszty zostały ocenione na 2 400 000 zł. Realizacja ścieżki o szerokości 6 m będzie wiązała się z wycinką drzew w skrajni drogi.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

13.09.2018. Po odwołaniu: mając na uwadze, że Autor w odwołaniu przyjął założenie, że będzie to ciąg pieszo-rowerowy o szerokości około 3,5-4m, wykonany analogicznie do istniejącej ścieżki wokół kąpieliska Arkonka przedmiotowy wniosek rekomendujemy pod głosowanie i jego kwalifikację na "SPEŁNIA". Informacje z wcześniejszych etapów oceny: Realizacja zadania przekracza wartość przeznaczoną na realizację Zadania ogólnomiejskiego. Oprócz robót budowlanych na kwotę 3 156 500,00 zł należy doliczyć także koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej (wysokość należności określana jest w decyzji administracyjnej).

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

13.09.2018. Po odwołaniu: mając na uwadze, że Autor w odwołaniu przyjął założenie, że będzie to ciąg pieszo-rowerowy o szerokości około 3,5-4m, wykonany analogicznie do istniejącej ścieżki wokół kąpieliska Arkonka przedmiotowy wniosek rekomendujemy pod głosowanie i jego kwalifikację na "SPEŁNIA".

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE