LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Rewitalizacja Skweru Świetlińskiego

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Skwer im. ks. dr K. Świetlińskiego, Szczecin-Dąbie.

Wnioskodawca:

Jakub Golon

Dodatkowi autorzy:

  • Marcin Żmuda
OPIS ZADANIA:

Rewitalizacja obejmuje teren należący do gminy na działkach: 3/2 oraz 4; Obręb: 4033. W ramach prac przewiduje się: - Wykonanie projektu rewitalizacji Skweru im. ks. dr K. Świetlińskiego, - Zmodernizowanie nawierzchni alejek parkowych, - Dosiewanie traw, - Montaż obiektów małej architektury tj. ławek, koszy na odpadki i stojaków rowerowych – zapewniając miejsca do odpoczynku i rekreacji, - Montaż latarni parkowych, - Wybudowanie tematycznego placu zabaw dla dzieci, - Stworzenie ścieżki historyczno - edukacyjnej przy głównej alejce (montaż tablic edukacyjnych), - Utworzenie łąki kwietnej w celu poprawienia estetyki miejsca, - Uporządkowanie i przywrócenie ogólnej przestrzeni skweru (inwentaryzacja zieleni).

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem rewitalizacji Skweru Świetlińskiego jest przywrócenie jego funkcji rekreacyjnej oraz społecznej. Aktualnie skwer traci swój urok wraz z każdą kolejną porą roku. Alejki podczas opadów atmosferycznych zamieniają się w gigantyczne kałuże z powodu ich nierównej nawierzchni. Utrudnia to przejście przez skwer, a powstałe w nich wielkie dziury mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu mieszkańców. Na chwilę obecną są one jednym z głównych przejść z ulicy Puckiej do przystanku autobusowego położonego przy skwerze i nie pełnią żadnej funkcji rekreacyjnej. Znaleźć można tam również wiele dzikich, wydeptanych przez ludzi ścieżek, na których nigdy nie mogłaby wyrosnąć trawa. Nadmienić można również, iż na terenie skweru brak jest jakiegokolwiek oświetlenia. Zmniejsza to bezpieczeństwo mieszkańców przechadzających się tam po zmroku. Również szczecińscy rowerzyści chcąc odetchnąć chwilę, nie mają możliwości bezpiecznego pozostawienia i przypięcia roweru, ponieważ na terenie skweru nie znajdują się żadne stojaki na rowery. Stan ławek pozostawia również wiele do życzenia. Zniszczona nawierzchnia, mała ilość koszy na odpadki czy brak placu zabaw powoduje, że skwer rzadko bywa odwiedzany przez mieszkańców - zwłaszcza rodziny z dziećmi. Skwer im. ks. dr K. Świetlińskiego ma położenie w sąsiedztwie III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przez co jest on często odwiedzany przez okoliczną młodzież. W pobliżu istnieje bardzo dużo budynków mieszkalnych oraz położona jest stacja PKP Szczecin-Dąbie. Skwer mógłby stać się atrakcją nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale również dla turystów zainteresowanych historią Dąbia, która zostałaby zawarta na tablicach edukacyjnych umieszczonych wzdłuż alejek. Kiepska kondycja trawnika oraz jego zły stan nie wpływa dobrze na estetykę miejsca, dlatego należałoby również uzupełnić ubytki, a w niektórych miejscach zasiać nową trawę.

BENEFICJENCI ZADANIA:

dzieci, młodzież, seniorzy, turyści

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Wykonanie alejki parkowej mineralnej360 000,00
Ławki parkowe28 800,00
Kosze śmietnikowe15 000,00
Ustawienie latarni parkowych64 000,00
Stojaki rowerowe2 400,00
Urządzenie trawnika z siewu12 000,00
Budowa tematycznego placu zabaw80 000,00
Założenie łąki kwietnej3 000,00
Tablica edukacyjna4 000,00
Dokumentacja projektowa8 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 577 200,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3952496201 Lng: 14.6750248884

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4033.4; Obręb: 4033; Numer działki: 4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 18; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 29770; Pole powierzchni - graficzna (m2): 29729.18; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3955630971 Lng: 14.6732975458

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4033.3/2; Obręb: 4033; Numer działki: 3/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 14; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6307; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6306.58; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Po zmianie lokalizacji we wniosku, WZiON opiniuje lokalizację zadania na działkach nr 3/2 z obr. 4033 oraz dz. 4 z obr. 4033, które są działkami miejskimi. Poprzednia opinie- Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 3/4 obr. 4033, dz. nr 3/2 obr. 4033, dz. 4 obr. 4033, jako miejsce realizacji zadania. Wskazana we wniosku działka nr 3/4 Obr. 4033 nie jest oznaczona jako Skwer im. Księdza Kazimierza Świetlińskiego

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości (dz. nr 3/2 z obr. 4033 oraz dz. 4 z obr. 4033).

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Po zmianie treści wniosku- lokalizacji zadania, stwierdza się, że działki nr 3/2 z obr. 4033 oraz dz. 4 z obr. 4033 nie stanowią terenu inwestycyjnego. Poprzednia opinie WZiON- Działka nr 3/4 obr. 4033 -TAK teren inwestycyjny.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

po zmianie lokalizacji zadania, stwierdza się, że majątek nie jest obciążony ani przeznaczony na sprzedaż. Poprzednia opinie WZiON- Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Działka nr 3/4 obr. 4033 - przeznaczona na sprzedaż, obecnie Referat. ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON nie prowadzi postępowania w sprawie sprzedaży.

Uwagi - uzasadnienie

Po zmianie lokalizacji zadania - Spełnia - odpowiedź dla : dz. nr 3/2 obr. 4033, dz. 4 obr. 4033. Poprzednia ocena WZiON- Spełnia - odpowiedź dla : dz. nr 3/2 obr. 4033, dz. 4 obr. 4033 Nie spełnia - odpowiedź dla: dz nr 3/4 obr. 4033; atrakcyjny teren inwestycyjny, brak rekomendacji do dalszego procedowania.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

Po zmianie lokalizacji zadania - Spełnia - odpowiedź dla : dz. nr 3/2 obr. 4033, dz. 4 obr. 4033.

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Działka nr 4, obręb 4033 stanowi obszar byłego cmentarza ewangelickiego i objęta jest ochroną mocy Gminnej Ewidencji Zabytów i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Projekt Rewitalizacji Skweru Świetlińskiego w obrębie w/w działki będzie podlegać uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane jest również uzyskanie zaleceń konserwatorskich do prac na tym terenie.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

obiekt objęty ochroną konserwatorską , wykonanie małej architektury możliwe w drodze zgłoszenia , na podstawie projektu zagospodarowania wykonanego przez osobę uprawnioną, po uzyskaniu decyzji konserwatora zabytków

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

teren objęty ochroną w Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków- patrz uwagi MKZ

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt projektu przedstawiony przez inicjatorów jest urealniony, niemniej jednak należy zaznaczyć, iż dotyczy ograniczonego zakresu prac (aleja główna). Pełna rewitalizacja parku znacznie wykracza poza koszty przedstawione we wniosku. Przedmiotowe zadanie można traktować jako I etap rewitalizacji parku.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

3000 zł/rocznie. Konserwacja i obsługa systemu, opłata za energię elektryczną. 1000zł/ rocznie. Konserwacja i utrzymanie małej architektury. 2000 zł/rocznie. Konserwacja i utrzymanie urządzeń zabawowych.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Realizacja zadania podniesie komfort wypoczynku mieszkańców na wyższy poziom i przyczyni się do podniesienia jakości życia.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE