LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Przedłużenie ulicy Mikołajczyka

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Działka nr 2/34 „Bp,Rwa,RIVb, obręb 2107” Od zbiegu ul. Kasprzaka z ul. Mikołajczyka do narożnika budynku ul. Ku Słońcu 23

Wnioskodawca:

Jolanta Kalińska

OPIS ZADANIA:

Na Oś. Zachęta (mieszkańców ~1000) jest bardzo utrudniony ruch kołowy – wąskie uliczki przedwojenne tj. Kasprzaka, Sucharskiego i Mikołajczyka bez możliwości ich poszerzenia. Przedłużenie ul. Mikołajczyka o 105 mb do narożnika budynku przy ul. Ku Słońcu 23 umożliwi częściowo poprawę sytuacji. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele Władz Miasta – Radni, Straż Miejska, Policja itd., którzy popierali naszą propozycję. Od 2011 roku robimy różne starania, było wiele spotkań na osiedlu w celu rozwiązania tak trudnego problemu.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Osiedle od lat komunikacyjnie zatłoczone. W budowie jest 161 mieszkań na ul. Kasprzaka 15/17 oraz zamiar przekształcenia liceum 27 na przedszkole. W efekcie nowe 240 samochodów oraz przyjazdy i odjazdy dzieci do przedszkola – brak miejsc postojowych. Pozytywna opinia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM z 7.06.2016 nr WGKiOŚ-III-7226 042A 2016 WD i materiały w biurze Strategii U.M.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy ulic Kasprzaka, Litwinowicza, Sucharskiego i Mikołajczyka w roku 2016 przedłożyło Prezydentowi Miasta Szczecin 246 podpisów mieszkańców popierających nasza propozycję.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa 105 m ulicy - całość1 000 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 000 000,00

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników ustalono dz. nr 2/34 obr. 2107, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Opinia WMiRSPN: Majątek jest obciążony: 1. służebność przesyłu na rzecz ZWiK (koliduje z wnioskiem SBO), 2. urządzony jest Rodzinny Ogród Działkowy (prawo użytkowania w udziale 1178/11961) - koliduje z wnioskiem SBO. Rekomendujemy realizację wniosku, o ile analizy branżowe potwierdzą zasadność realizacji inwestycji drogowej oraz zostaną zabezpieczone środki finansowe na przełożenie sieci i na wypłatę odszkodowań dla działkowców i stowarzyszenia ogrodowego Polaki Związek Działkowców. Po uwadze WGKiOŚ: Odpowiedź: Z uwagi na obciążenia, o których mowa w poprzedniej opinii WMiRSPN - brak możliwości realizacji.

Uwagi - uzasadnienie

WARUNKOWO: Opinia WMiRSPN: Majątek jest obciążony: 1. służebność przesyłu na rzecz ZWiK (koliduje z wnioskiem SBO), 2. urządzony jest Rodzinny Ogród Działkowy (prawo użytkowania w udziale 1178/11961) - koliduje z wnioskiem SBO. Rekomendujemy realizację wniosku, o ile analizy branżowe potwierdzą zasadność realizacji inwestycji drogowej oraz zostaną zabezpieczone środki finansowe na przełożenie sieci i na wypłatę odszkodowań dla działkowców i stowarzyszenia ogrodowego Polaki Związek Działkowców. informacja pracownik WMIRSPN | Dudko Łukasz | tel.: 5434 Po uwadze WGKiOŚ: Odpowiedź: Z uwagi na obciążenia, o których mowa w poprzedniej opinii WMiRSPN - brak możliwości realizacji. WMIRSPN | Dudko Łukasz | tel.: 5434

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

brak planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

budowa drogi wymaga decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, drogę można też zrealizować w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE