LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Poprawienie nawierzchni alejek spacerowych w Parku Kasprowicza

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

PARK KASPROWICZA ORAZ JASNE BŁONIA IM. JANA PAWŁA II W SZCZECINIE

Wnioskodawca:

Maria Kujawska

OPIS ZADANIA:

Projekt zakłada wymianę podłoża zastosowaniem nawierzchni mineralnej ze wskazaniem na ciągi główne, na przykład w Alei Fałata - w granicach finansowania dopuszczonego dla zadania ogólno miejskiego. Brak wskazania konkretnego odcinka podyktowany jest dynamiką zmieniających się kosztów. Obecnie realizowany jest zwycięski projekt remontu części nawierzchni alei wraz z małą architekturą w Parku Żeromskiego, co oznacza iż etapowanie takich realizacji jest możliwe.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Alejki spacerowe są wysypane piaskiem żółtym, w Szczecinie są bardzo często wiejące wiatry, które podnoszą piasek z alejki i uderzają nim w spacerujących mieszkańców z rodzinami. Piasek sypie wiatr także na stoiska z żywnością, które wystawiają producenci w parku oraz na Jasnych Błoniach. Po spacerze alejkami buty i stpy są brudne od kurzu. W trakcie spacerowania wdychanie piasku też jest nie zdrowe.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Z realizacji zadania korzystają mieszkańcy Szczecina z rodzinami oraz turyści przybywający do parku oraz na Jasne Błonia by wypocząć i zwiedzać.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
27000002 700 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Rozszerzono lokalizację zdania również na teren Jasnych Błoni, tj. dz. 13 z obr. 1021- działka miejska. Na podstawie treści wniosku i załączników wskazano dz. nr 1/3 obr. 1022, dz. nr 3/3, 3/5, 3/6, 6, 3/7, 2, 4 z obr. 2139, stanowiące tereny miejskie ograniczone ulicami Zaleskiego, Słowackiego, Skargi i Wyspiańskiego dla lokalizacji Park Kasprowicza. Działki nr 3/5, 6 posiadają użytek "dr".

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości. Działka nr 13 z obr. 1021 jest w rejestrze zabytków A-197.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Rozszerzono lokalizację zdania również na teren Jasnych Błoni, tj. dz. 13 z obr. 1021 oraz Park Kasprowicza jako lokalizacja z pierwotnego wniosku- nie jestr terenem inwestycyjnym.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Dz. 13 obr. 1021 - Majątek jest obciążony (służebność przesyłu na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.), ale ona nie koliduje z zadaniem SBO. Z uwagi na użytek Bz i dr konieczna konsultacja z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie i Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Brak obciążeń. Brak kolizji z wnioskiem SBO dla działek będących Parkiem Kasprowicza.

Uwagi - uzasadnienie

Dz. 13 obr. 1021 - Majątek jest obciążony (służebność przesyłu na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.), ale ona nie koliduje z zadaniem SBO. Z uwagi na użytek Bz i dr konieczna konsultacja z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie i Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz z uwagi na wpisanie działki do rejestru zabytków- A-197- konieczna opinia Konserwatora Zabytków.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy obszaru Parku Miejskiego im. Jana Kasprowicza, wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego(pod nr rej. A-920, nr dec. PSOZ/Sz-n/5340/163/94 z dnia 13.12.1994 r.) W związku z tym projekt wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

UCHWAŁA NR XL/1153/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - obowiązuje od 1.07.2018 r. , tereny elementarne: S.Ł.1011.ZP. oraz S.P.8018.ZP

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Plan miejscowy nie przewiduje utwardzenia alejek spacerowych. Możliwe jest poprawienie stanu istniejących nawierzchni poprzez zastosowanie innej nawierzchni przepuszczalnej . PO ZMIANIE TREŚCI WNIOSKU NA WYMIANĘ PODŁOŻA Z ZASTOSOWANIEM NAWIERZCHNI MINERALNEJ

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

PO ZMIANIE TREŚCI WNIOSKU NA WYMIANĘ PODŁOŻA Z ZASTOSOWANIEM NAWIERZCHNI MINERALNEJ

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Dotyczy mienia gminnego.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zapytanie do WIM.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie jest wymagana współpraca podmiotu zewnętrznego.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zapytanie do Biura Strategii.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nie, ze względu na konieczność wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Teren ogólnodostępny.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Nie są znane koszty całego zadania, niewątpliwie jednak znacząco przekraczają podaną przez Wnioskodawcę kwotę. Koszt remontu samej alei Fałata w Parku Kasprowicza szacuje się na ok. 6 mln. zł. Szacowany koszt całego zadania to ok. kilku do kilkunasty mln zł.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

10-15 tys. zł/rok

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Park Kasprowicza oraz Jasne Błonia są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków. Wszelkie prace realizowane w ich obrębie powinny być uzależnione od uzyskanych wcześniej zaleceń konserwatorskich.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

WGKiOŚ dopuszcza możliwość realizacji zadania poprzez wytypowanie jednego z ciągów pieszych Parku Kasprowicza. W chwili obecnych realizowany jest projekt SBO remont alei w Parku Żeromskiego jako pierwszy etap rewitalizacji tego obszaru - w podobny sposób można podejść do realizacji alejek w Parku Kasprowicza.

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

WGKiOŚ dopuszcza możliwość realizacji zadania poprzez wytypowanie jednego z ciągów pieszych Parku Kasprowicza. W chwili obecnych realizowany jest projekt SBO remont alei w Parku Żeromskiego jako pierwszy etap rewitalizacji tego obszaru - w podobny sposób można podejść do realizacji alejek w Parku Kasprowicza.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE