LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Strefa rekreacyjno - sportowa na terenie XVI LO w Szczecinie

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Planowana lokalizacja strefy rekreacyjno-sportowej na terenie XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 1.

Wnioskodawca:

Sylwiusz Mołodecki

Dodatkowi autorzy:

  • Maciej Grenda
OPIS ZADANIA:

Stworzenie na terenie XVI Liceum Ogólnokształcącego, strefy sportowo-rekreacyjnej, wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń plenerowych dla osób w rożnym wieku. W ramach planowanej inwestycji została zaprojektowana 8 stanowiskowa siłownia street workout BW(SW)08 oraz 8 przyrządów siłowni plenerowej (drabinka, wioślarz, wyciąg górny, orbitek, biegacz, twister, wahadło, wyciskanie siedząc) umieszczonych na macie elastycznej wzdłuż przeznaczonego do modernizacji boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo projekt obejmuje umieszczenie w strefie sportowo-rekreacyjnej betonowego stołu do tenisa stołowego, betonowego stołu do gry w szachy (warcaby) oraz kliku ławeczek do wypoczynku. Cała inwestycja byłaby wspaniałym uzupełnieniem planowanego do realizacji w 2018r. kompleksu sportowego (boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą).

UZASADNIENIE ZADANIA:

XVI Liceum Ogólnokształcące położone jest w samym centrum dzielnicy Pomorzany, z dobrym dojazdem komunikacyjnym zarówno tym miejskim jak i prywatnym, w najbliższej okolicy znajduje się jedna ze stacji roweru miejskiego. Szkoła położona jest w okolicy osiedlowych blokowisk, akademików PUM i pobliskiego Parku Pomorzańskiego, gdzie brakuje infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w celu podejmowania aktywności fizycznej przez młodzież uczęszczającą do szkoły, studentów PUM oraz mieszkańców osiedla Pomorzany i Polonia. Jedyną formą aktywności na jaką są niejako „skazani” mieszkańcy Pomorzan jest możliwość spacerów i rekreacyjnego biegania w Parku Pomorzańskim. Jest klika poważnych argumentów za potrzebą stworzenia strefy sportowo-rekreacyjnej: 1/ Dynamika rozwoju budynków mieszkalnych wokół szkoły sugeruje potrzebę stworzenia takiej strefy dla mieszkańców, gdzie w godzinach popołudniowych mogliby bezpłatnie korzystać z kompleksu sportowego (siłowni plenerowej oraz powstającego boiska wielofunkcyjnego) 2/ Pomorzany to także, a może przede wszystkim dzielnica, w której dominują seniorzy. Siłownia plenerowa wraz ze strefą rekreacyjną (stół do tenisa stołowego, stół do gry w szachy-warcaby) to idealne miejsce nie tylko na podejmowanie aktywności fizycznej, ale również okazja do nawiązania relacji, kontaktów między mieszkańcami, zachęta dla osób samotnych do wyjścia z domu. 3/ Strefa sportowo-rekreacyjna umożliwi prowadzenie lekcji wychowania fizycznego w plenerze, co uatrakcyjni tradycyjnie prowadzone zajęcia wychowania fizycznego i na pewno pozytywnie wpłynie na zwiększenie zainteresowania tą formą ruchu. 4/ W pobliskiej okolicy nie ma podobnej strefy sportowo-rekreacyjnej do podejmowania szeroko pojętej aktywności ruchowej, a mieszkańcy Pomorzan chcąc skorzystać z ćwiczeń plenerowych muszą szukać podobnych urządzeń w innych dzielnicach miasta, co jest dość sporym utrudnieniem. 5/ Teren XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie umożliwia rozmieszczenie wszystkich zaplanowanych urządzeń, zgodnie z normami bezpieczeństwa, niekolidujące z zagospodarowaniem przestrzennym terenu, a w połączeniu z modernizowanym nowym boiskiem wielofunkcyjnym będą stanowiły znakomity kompleks sportowo-rekreacyjny w samym centrum Pomorzan.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy części osiedla Pomorzany ( w rejonie ulic Dunikowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Milczańskiej, Szpitalnej, Starkiewicza, Grudziądzkiej) oraz osiedla Polonia, studenci zamieszkujący akademiki PUM oraz młodzież uczęszczająca do XVI LO w Szczecinie.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Zakup i montaż stanowisk siłowni zewnętrznej60 000,00
Zakup i moontaż stanowisk Street Workout30 000,00
Przygotowanie podłoża pod siłownię i stanowiska Street Workout10 000,00
Zakup i montaż stołów do tenisa stołowego i stołu do gry w szachy z siedziskami20 000,00
Zakup i montaż ławeczek rekreacyjnych - 4 szt.5 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 125 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Silownia_plenerowa_wersja_FIT.pdf

pobierz plik - Stacja_street_workout_BW(SW)08.pdf

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowane dz. nr 12/3 obr. 1054, ul. Xawerego Dunikowskiego nr 1, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Majątek jest obciążony (trwały zarząd) - nie koliduje z projektem SBO, ale trzeba sprawę z trwałym zarządcą, tj. XVI LO skonsultować. Ponadto jest obciążony służebnością przesyłu. Z uwagi na brak precyzyjnej lokalizacji urządzeń do ćwiczeń nie można stwierdzić, czy ta służebność koliduje, czy nie z zadaniem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Jako część terenów sportowych przy szkole nie wymaga ustalenia warunków zabudowy

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BIIRO

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgody Dyrektora XVI LO

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

125 000,00 zł. brutto wg. wniosku

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

szacunkowo 5 000,00 zł. brutto rocznie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE