LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Sezonowe Miejsce Spotkań "6ścian"

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Działka 23/4 przy ul. Wspólnej

Wnioskodawca:

Krzysztof Rudzki

OPIS ZADANIA:

To awangardowa koncepcja zagospodarowania przestrzeni dla osób chcących spędzić wolny czas w otoczeniu kultury oraz utworzenie nowego miejsca spotkań szczecinian. Projekt obejmuje zestaw nowocześnie wyposażonych kontenerów składających się na kompleks rozrywkowo-artystyczny. Na terenie obiektu będą znajdować się: scena z ekranem, galeria, parkiet do tańca, toalety, ogródek, miejsca do siedzenia, taras widokowy na piętrze. 6ścian będzie zapewniał niebiletowane (lub symbolicznie opłacane) wydarzenia artystyczne: koncerty, wystawy, sztuki teatralne, projekcje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi i warsztaty. Obiekt będzie czynny w okresie wiosenno-letnim i będzie miał zapewnioną ochronę. Podobny kompleks działa z powodzeniem w Poznaniu nad rzeką Wartą - nosi nazwę "KontenerArt".

UZASADNIENIE ZADANIA:

Potrzebne jest rozwiązanie poszerzające dostęp do kultury u mieszkańców Prawobrzeża. Inwestycja da również służbom większą kontrolę nad formą spędzania wolnego czasu przez nieletnich. Osoby z prawobrzeżnej części miasta nie będą musiały jeździć do Centrum, by spędzić wolny czas ze znajomymi. Niewielkim kosztem będą też mogły posłuchać muzyki lub skorzystać z innych wydarzeń artystycznych. Centrum z racji swojej charakterystyki może być mobilne i po wypełnieniu swoich zadań w jednej części miasta może w następnych latach być przenoszone.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Z przeprowadzenia inwestycji skorzysta głównie pełnoletnia młodzież szkolna i studenci oraz wszyscy, którzy lubią spotkania ze znajomymi w otoczeniu dobrej muzyki i miłej atmosfery.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Dukumentacja projektowa40 000,00
Robocizna150 000,00
Zakup i wyposażenie kontenerów650 000,00
Zakup sceny120 000,00
Wyposażenie ogródka20 000,00
Nagłośnienie obiektu (bez sceny)30 000,00
Procedura przetargowa9 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 019 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3815904953 Lng: 14.6259781502

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4043.23/4; Obręb: 4043; Numer działki: 23/4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 114; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 7548; Pole powierzchni - graficzna (m2): 7561.67; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono: dz. nr 23/4 obr. 4043, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Opinia WZiON: Nie jest prowadzona procedura sprzedaży. Opinia WMiRSPN: Majątek jest obciążony dwiema umowami dzierżawy. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Ponadto na działce zlokalizowane są budynki mieszkalne zarządzane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże o adresie ul. Batalionów Chłopskich 94, 94a, 95 (brak wniosków o sprzedaż lokali, 100% Gmina Miasto Szczecin).

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy - brak planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

wymagane pozwolenie na budowę więc i decyzja o warunkach zabudowy

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BPM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Obiekt zaproponowany przez wnioskodawcę byłby powieleniem działań kulturalnych zaplanowanych do realizacji w Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Sprzedaż alkoholu w miejscu przeznaczonym na działania kulturalne daje inwestycji charakter przedsięwzięcia prywatnego, które może ubiegać się o dofinansowanie działań kulturalnych w ramach swojej aktywności jednak wykracza poza ramy działań w całości finansowanych z budżetu miasta.

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

1019000.00

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

bieżące utrzymanie obiektu

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Decydujący wpływ na ocenę wniosku ma opinia Wydziału Kultury UM, który wskazuje realizację projektu "Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach" jako inwestycji w pobliżu, która powinna zaspokoić potrzeby mieszkańców w sferze kulturalnej na tym terenie.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE