LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi i chodnikiem przy ul. Włościańskiej 4 - 42

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Droga dojazdowa do budynków przy ul. Włościańskiej 4-42 na odcinku ok. 300 m wraz z przylegającymi miejscami parkingowymi i chodnikami stanowiącymi część działek nr 1 /2, 1 /3, 1 /4, 2 /12 i 2 /11 obręb 1077.

Wnioskodawca:

Stefania Kaczmarska

OPIS ZADANIA:

Remont drogi dojazdowej na odcinku ok. 300 m wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami w ciągu budynków przy ul. Włościańskiej 4-42. Zadanie polegać ma na wymianie nakładki asfaltowej istniejącej jezdni, remoncie istniejących miejsc parkingowych i budowie nowych z kostki betonowej oraz remont przylegających chodników (wymiana zniszczonych płyt chodnikowych bądź wykonanie nowego z płytek betonowych lub kostki). Po zakończeniu zadania wymagane będzie uporządkowanie przyległego terenu oraz wysiew trawy.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem realizacji zadania jest poprawa będącej w złym stanie infrastruktury wraz z budową nowych miejsc parkingowych i chodników. Poprawi to bezpieczeństwo pieszych i estetykę tego odcinka ul. Włościańskiej. Obecna jezdnia oraz miejsca parkingowe stwarzają możliwość uszkodzenia pojazdów. Przylegające chodniki stwarzają niebezpieczeństwo potknięcia się, zwłaszcza osób starszych, często poruszających się tymi ciągami.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Liczna grupa mieszkańców okolicznych ulic: Włościańskiej, Boryny, Sierpowej, Osoby starsze i niepełnosprawne poruszające się pieszo po osiedlu, dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Dobrzyńskiej, a także kierowcy korzystający z tej ulicy i zlokalizowanych tam miejsc parkingowych (jest ich zbyt mało w okolicy).

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Wykonanie nowej nakładki asfaltowej225 000,00
Remont i budowa nowych miejsc parkingowych40 000,00
Wymiana nawierzchni chodników z płytek betonowych lub kostki40 000,00
Uporządkowanie terenu, wysiew trawy5 000,00
Dokumentacja projektowa i nadzory20 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 330 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Skombajn_3318060811100.pdf

pobierz plik - Skombajn_3318060811110.pdf

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono: dz. nr 1/2 obr. 1077, dz. nr 1/3 obr. 1077, dz. nr 1/4 obr. 1077, dz. nr 2/12 obr. 1077, dz. nr 2/11 obr. 1077, jako miejsce realizacji zadania. Działki nr 1/3, 1/4, 2/12, 2/11 obr. 1077 - użytek "dr"

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

dr - nie wymaga opinii Referatu ds. prywatyzacji nieruchomości WZiON. Odpowiedź dotyczy dz. nr 1/2 obr. 1077 - nie jest terenem inwestycyjnym.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO

Uwagi - uzasadnienie

wymaga opinii ZDiTM

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

remont drogi nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga zgłoszenia wg art. 29 ust.2 pkt.1 i art. 30 ust.1 pkt. 2a

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WMiRSPN

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

działka 1/2 symbol Bp podmiot władający GMS

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

660275,00

Uwagi:

jezdnia 184275,00, parking 336000,00, chodnik 90000,00, dokumentacja 50000,00. przedstawione koszty są szacunkowe dokładne koszty zostaną poznane po opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

sprzątanie, odśnieżanie, ewentualna konserwacja lub wymiana elementów nawierzchni, koszty oświetlenia

Uwagi:

koszty sprzątania i odśnieżania około 2500,00 oświetlenie około 500,00 koszty konserwacji nawierzchni - po gwarancji

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Brak.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE