LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

"Wodna kraina" czyli wodny plac zabaw wraz z parkiem kieszonkowym

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

ul. Wszystkich Świętych / Łabędzia (teren leży w okolicach ul. Chopina, Duńskiej i Przyjaciół Żołnierza)

Wnioskodawca:

Andrzej Radziwinowicz

OPIS ZADANIA:

Wybudowanie wodnego placu zbaw gdzie głównym tematem zabawy jest woda (fontanny, natryski, armatki wodne, zjezdżalnie z drabinkami różnego typu zainstalowane w brodziku wypełnionym wodą). Dla rodziców powstanie park typu kieszonkowego gdzie będzie oczko wodne i strumyk oraz oprócz standardowych ławek będą leżaki.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Oprócz kąpieliska Arkonka na terenie Szczecina nie ma miesjsc, które zapewniają atrakcje związane z wodą w upalne letnie dni dla dzieci, które spędzają wakacje w Szczecinie lub których rodzice zostali na weekend w Szczecinie. Wodny plac zabaw jest atrakcją, która wzbudzi w każdym dziecku entuzjazm. Takie place powstają w innych miastach, a na dzień dzisiejszy brak takiego miejsca w Szczecinie.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy Szczecina, ale ze względu na lokalizację miejsca szczególnie mieszkańcy Warszewa , Osowa, osiedla Arkońskiego i Zawadzkiego, Niebuszewa, śródmieścia, ale też innych zachodnich i północnych dzielnic Szczecina

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Projekt50 000,00
Wodny plac zabaw1 700 000,00
Park kieszonkowy950 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4556557838 Lng: 14.5405769348

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2038.38/44; Obręb: 2038; Numer działki: 38/44; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 74; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5618; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5617.49; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników ustalono dz. nr 38/44 obr. 2038, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Jest to atrakcyjny teren inwestycyjny, ponieważ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wysokiej intensywności;

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Obecnie nie jest prowadzona sprzedaż.

Uwagi - uzasadnienie

Atrakcyjny teren inwestycyjny - brak rekomendacji do dalszego opiniowania. Jest to atrakcyjny teren inwestycyjny, ponieważ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wysokiej intensywności; obecnie rezerwa inwestycyjna do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - informacja pracownik WZiON Małgorzata Angrot-Glińska tel. 5420

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak podstaw do zajęcia stanowiska

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że ustalenie warunków zabudowy będzie możliwe.

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WMiRSPN

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

NIE DOTYCZY

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

WGKiOŚ, ZUK

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Koszty powinien oszacować ZUK z uwagi, że ZBiLK dotychczas nie realizował takich inwestycji.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty utrzymania.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

działka wymaga tzw. odrolnienia

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Oszacowana wartość realizacji wniosku przekracza budżet zadania ogólnomiejskiego. Koszty inwestycji oszacowany przez ZUK określono na 5 000 000 zł.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE