LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

RÓWNE CHODNIKI DLA SZCZECINA

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Drzymały na odcinku od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja, Limanowskiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej, Czarnieckiego na odcinku od ul. Owocowej do ul. Potulickiej i Zawiszy Czarnego wzdłuż budynku dyrekcji PKP.

Wnioskodawca:

Teresa Warelis

OPIS ZADANIA:

Uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych lub całkowita wymiana ze stabilizacją podłoża.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem zadania ma być usprawnienie przemieszczania się mieszkańców i odwiedzających nasze miasto. Realizacja zadania wpłynie korzystanie na ruch pieszy mieszkańców i estetykę wizerunkową miasta.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Chodniki służyć będą wszystkim mieszkańcom Szczecina i odwiedzającym nasze miasto.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Wymiana płyt chodnikowych1 260 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono: - dla lokalizacji ul. Drzymały dz. nr 31/2 obr. 1040, - dla lokalizacji plac Zawiszy Czarnego (wzdłuż budynku dyrekcji PKP) dz. nr 35 obr. 1040, - dla lokalizacji ul. Limanowskiego dz. nr 17 obr. 1040, - dla lokalizacji ul. Czarnieckiego dz. nr 5 obr. 1039, dz. nr 9 obr. 1046. jako miejsce realizacji zadania. Wszystkie działki posiadają użytek dr.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

dz. nr 9 obr. 1046 trwały zarząd. Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Wniosek SBO należy uzgodnić z trwałym zarządcą.

Uwagi - uzasadnienie

Wymaga opinii ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy między innymi obszarów: - wpisanych do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego, które wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; - chronionych na mocy Gminnej Ewidencji Zabytów, które będą podlegać uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane jest również uzyskanie zaleceń konserwatorskich przed przystąpieniem do prac projektowych.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

ul. Drzymały (na odcinku od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja ) - brak planu miejscowego; ul. Limanowskiego (na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej) - Uchwała Nr XVI/545/99 z dnia 22.11.1999 r. zmiana K.34; ul. Czarnieckiego (odcinek od ul. Owocowej do ul. Potulickiej) - Uchwała Nr XVI/545/99 z dnia 22.11.1999 r. zmiana K.34; pl. Zawiszy Czarnego (wzdłuż budynku Dyrekcji PKP) - brak planu miejscowego;

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

W WPRS na lata 2018-2022 z perspektywa do 2023 roku znajduje się zadanie: Równe chodniki dla Szczecina (zwycięski projekt z SBO 2018) z kwotą 3 223 000 zł w 2018 roku. Wymaga opinii WGKiOŚ - weryfikacja zakresu z już istniejącym zadaniem.

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Konieczna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Po wykonaniu dokumentacji- realizacja zadania.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

ZDiTM wykonał już dokumentację projektową na zadanie "Równe chodniki dla Szczecina" obejmującą remont- przebudowę między innymi nw. chodników: - Drzymały odcinek od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja - Zawiszy Czarnego.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wymagane są uzgodnienia i opinie Wojewódzkiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków.

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie pn. "Równe chodniki dla Szczecina" zostało wprowadzone do budżetu zmianą planu z dn. 26-06-2018) z kwotą 3.223.000,- zł . Zadanie obejmuje odcinki nw. ulic: 1. ul. Drzymały – odcinek od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja - działka 31/2 z obrębu 1040 2. Zawiszy Czarnego - odcinek od ul. 3-Maja do ul. Korzeniowskiego- chodnik w rejonie posesji nr 1a-5 - działka nr 33 z obrębu 1044. Na odcinki ulic: - S. Czarnieckiego odcinek d ul. Owocowej do ul. Potulickiej - Limanowskiego odcinek od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej konieczne jest sporządzenie dokumentacji projektowej.

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej na odcinki ulic: - S. Czarnieckiego odcinek d ul. Owocowej do ul. Potulickiej - Limanowskiego odcinek od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej. Wykonana dokumentacja projektowa określi niezbędne koszty na realizację zadania. ZDiTM oszacował koszty ww. zadania na około 1.200.000,- zł (koszty dokumentacji projektowej i koszty realizacji zadania).

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: NIE
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i opinii z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków na nw. odcinki ulic: - S. Czarnieckiego odcinek d ul. Owocowej do ul. Potulickiej - Limanowskiego odcinek od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

Należy przewidzieć konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego z uwagi na możliwość występowania dużych różnic w kwotach szacowanych, kosztorysie a następnie w ofertach złożonych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie doświadczeń z realizacji zwycięskiego projektu z poprzednich edycji SBO.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE