LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Remont ul. Serbskiej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ul. Serbska

Wnioskodawca:

Andrzej Radziwinowicz

Dodatkowi autorzy:

  • Beata Piechocka
OPIS ZADANIA:

Kompleksowy remont ulicy Serbskiej

UZASADNIENIE ZADANIA:

Ulica Serbska to ulica niedaleko szpitala na ul .Arkońskiej. Stan tej drogi jest tragiczny, wręcz trudno tu mówić o jej początkowym odcinku jako o ulicy. Dziury na poboczach, krzywa kostka brukowa na części ulicy. Aktualny stan uniemożliwia w praktyce jazdę rowerem przez pierwszy jej fragment oraz jest zagrożeniem mogącym spowodować uszkodzenie samochodu przy częstym korzystaniu z tej drogi. Remont umożliwi komfortowy i bezpieczny dojazd w okolice Różanki i Ogrodu Botanicznego, który już niedługo może zostać zrewitalizowany. Oprócz tego będą zapewnione miejsca parkingowe dla osób przyjeżdżających do szpitala samochodem.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy Szczecinianie, mieszkańcy innych części województwa Zachodniopomorskiego (korzystający z usług szpitala), kierowcy, rowerzyści, piesi, mieszkańcy ul. Serbskiej

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Remont ul. Serbskiej900 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 900 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4512794843 Lng: 14.5230889321

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2065.27/3; Obręb: 2065; Numer działki: 27/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 48; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2526; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2512.31; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano dz. nr 27/2 obr. 2065 i dz. nr 27/3 obr. 2065, jako miejsce realizacji zadania. Działka nr 27/2 obr. 2065 - "dr", działka nr 27/3 obr 2065 - "dr"

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Dz. nr 27/2 obr. 2065 - trwały zarząd. Majątek jest obciążony ( trwały zarząd -ZDiTM, konieczne uzgodnienie) Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Wymaga opinii ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

brak podstaw do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności z planem

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa na zdanie pn. "PRZEBUDOWA DROGI W CIĄGU ULICY SERBSKIEJ W SZCZECINIE". Wykonanie zadania możliwe po zabezpieczeniu w budżecie miasta Szczecin niezbędnych środków niezbędnych na jego realizację.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa na zdanie pn. "PRZEBUDOWA DROGI W CIĄGU ULICY SERBSKIEJ W SZCZECINIE". Według kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w czerwcu 2017 r. koszty niezbędne na realizację zadania wynoszą: 838.158,- zł brutto(netto 681.429,- zł).

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie uliczne około 700,- zł rocznie. Koszty utrzymania czystości: przy założeniu oczyszczania 1 raz w tygodniu około 12,00 zł za 100 mb oczyszczanej nawierzchni.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

W 2017 roku na zlecenie ZDiTM została wykonana dokumentacja projektowa na zdanie pn. "PRZEBUDOWA DROGI W CIĄGU ULICY SERBSKIEJ W SZCZECINIE". Wykonanie zadania możliwe po zabezpieczeniu w budżecie miasta Szczecin niezbędnych środków niezbędnych na jego realizację.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE